• Cán bộ đăng nhập
    • Đăng nhập
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Cấp xã

Có 178 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Đơn vị cung cấp
1 Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Giáo dục và Đào tạo Cấp xã
2 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất Thi đua - khen thưởng Cấp xã
3 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc theo chuyên đề Thi đua khen thưởng Cấp xã
4 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị Thi đua, khen thưởng Cấp xã
5 Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm Bảo trợ xã hội (cấp xã) Cấp xã
6 Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm Bảo trợ xã hội (cấp xã) Cấp xã
7 Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng Bảo trợ xã hội (cấp xã) Cấp xã
8 Trợ giúp khẩn cấp về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở. Bảo trợ xã hội (cấp xã) Cấp xã
9 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật Bảo trợ xã hội (cấp xã) Cấp xã
10 Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn Bảo trợ xã hội (cấp xã) Cấp xã
11 Thủ tục Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng Phòng, chống tệ nạn xã hội Cấp xã
12 Thủ tục Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình Phòng, chống tệ nạn xã hội Cấp xã
13 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình Thi đua - khen thưởng Cấp xã
14 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề Thi đua - khen thưởng Cấp xã
15 Tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” Thi đua - khen thưởng Cấp xã
16 Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Tôn giáo Chính phủ Cấp xã
17 Thủ tục chứng thực di chúc Chứng thực Cấp xã
18 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Chứng thực Cấp xã
19 Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Chứng thực Cấp xã
20 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Chứng thực Cấp xã
21 Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản Chứng thực Cấp xã
22 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Hộ tịch Cấp xã
23 Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Hộ tịch Cấp xã
24 Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Hộ tịch Cấp xã
25 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch Hộ tịch Cấp xã
26 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ Hộ tịch Cấp xã
27 Thủ tục đăng ký giám hộ Hộ tịch Cấp xã
28 Thủ tục đăng ký khai sinh Hộ tịch Cấp xã
29 Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Hộ tịch Cấp xã
30 Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con Hộ tịch Cấp xã
31 Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động Hộ tịch Cấp xã
32 Thủ tục đăng ký khai tử Hộ tịch Cấp xã
33 Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới Hộ tịch Cấp xã
34 Thủ tục đăng ký khai tử lưu động Hộ tịch Cấp xã
35 Thủ tục đăng ký kết hôn Hộ tịch Cấp xã
36 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới Hộ tịch Cấp xã
37 Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động Hộ tịch Cấp xã
38 Thủ tục đăng ký lại khai sinh Hộ tịch Cấp xã
39 Thủ tục đăng ký lại kết hôn Hộ tịch Cấp xã
40 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con Hộ tịch Cấp xã
41 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Hộ tịch Cấp xã
42 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Hộ tịch Cấp xã
43 Đăng ký lại khai tử Hộ tịch Cấp xã
44 Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi Nuôi con nuôi Cấp xã
45 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước Nuôi con nuôi Cấp xã
46 Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước Nuôi con nuôi Cấp xã
47 Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật Hòa giải ở cơ sở. Cấp xã
48 Thủ tục công nhận hòa giải viên Hòa giải ở cơ sở. Cấp xã
49 Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật Hòa giải ở cơ sở. Cấp xã
50 Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải Hòa giải ở cơ sở. Cấp xã
51 Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên Hòa giải ở cơ sở. Cấp xã
52 Thủ tục thôi làm hòa giải viên (cấp xã) Hòa giải ở cơ sở. Cấp xã
53 Thông báo tổ chức lễ hội Văn hóa cơ sở Cấp xã
54 Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở Thể dục thể thao Cấp xã
55 Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Đất đai Cấp xã
56 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Hộ tịch Cấp xã
57 Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật Bảo trợ xã hội (cấp xã) Cấp xã
58 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở Bảo trợ xã hội (cấp xã) Cấp xã
59 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng Bảo trợ xã hội (cấp xã) Cấp xã
60 Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp. Bảo trợ xã hội (cấp xã) Cấp xã
61 Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công với cách mạng từ trần Người có công Cấp xã
62 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ Người có công Cấp xã
63 Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến Người có công Cấp xã
64 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Người có công Cấp xã
65 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Người có công Cấp xã
66 Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày Người có công Cấp xã
67 Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng Người có công Cấp xã
68 Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Người có công. Cấp xã
69 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng Người có công Cấp xã
70 Giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ Người có công Cấp xã
71 Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết Người có công Cấp xã
72 Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ. Người có công Cấp xã
73 Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ Người có công Cấp xã
74 Lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình Người có công Cấp xã
75 Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ Người có công Cấp xã
76 Hỗ trợ di chuyển hài cốt liệt sĩ Người có công Cấp xã
77 Cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa đối với loại phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 05 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 05 người trong trường hợp phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa Đường thủy Nội địa Cấp xã
78 Cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa đối với loại phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 05 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 05 người trong trường hợp phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa. Đường thủy Nội địa Cấp xã
79 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa đối với loại phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 05 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 05 người trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật Đường thủy Nội địa Cấp xã
80 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa đối với loại phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 05 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 05 người trong trường hợp phương tiện chuyển quyền sở hữu nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký Đường thủy Nội địa Cấp xã
81 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa đối với loại phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 05 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 05 người trong trường hợp phương tiện chuyển quyền sở hữu đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký Đường thủy Nội địa Cấp xã
82 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa đối với loại phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 05 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 05 người trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác Đường thủy Nội địa Cấp xã
83 Cấp lại giấy chứng nhận, đăng ký phương tiện thuỷ nội địa đối với loại phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 05 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 05 người trong trường hợp phương tiện chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa Đường thủy Nội địa Cấp xã
84 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa đối với loại phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 05 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 05 người Đường thủy Nội địa Cấp xã
85 Xoá đăng ký phương tiện thuỷ nội địa đối với loại phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 05 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 05 người Đường thủy Nội địa Cấp xã
86 Giải quyết khiếu nại Giải quyết khiếu nại Cấp xã
87 Đề nghị phong tặng (truy tặng) danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”. Thi đua khen thưởng Cấp xã
88 Đề nghị cấp đổi hiện vật do hư hỏng, mất mát hoặc sai sót Thi đua khen thưởng Cấp xã
89 Đăng ký khai thác nước dưới đất Tài nguyên nước Cấp xã
90 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bảo trợ xã hội (cấp xã) Cấp xã
91 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật đặc biệt nặng) Bảo trợ xã hội (cấp xã) Cấp xã
92 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng Bảo trợ xã hội (cấp xã) Cấp xã
93 Thực hiện hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng Bảo trợ xã hội (cấp xã) Cấp xã
94 Cấp Giấy đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng (có từ 500 đến dưới 1000 đầu sách) Văn hóa cơ sở Cấp xã
95 Công nhận Câu lạc bộ thể dục, thể thao cơ sở Văn hóa cơ sở Cấp xã
96 Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã, phường, thị trấn khác Tôn giáo Cấp xã
97 Thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã, phường, thị trấn của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Tôn giáo Cấp xã
98 Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú liên thông Cấp xã
99 Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí liên thông Cấp xã
100 Đăng ký khai tử, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí liên thông Cấp xã
101 Xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm Văn hóa cơ sở Cấp xã
102 Đăng ký hoạt động tín ngưỡng tại địa bàn một xã, phường, thị trấn Tôn giáo Cấp xã
103 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã, phường, thị trấn Tôn giáo Cấp xã
104 Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng tại địa bàn một xã, phường, thị trấn Tôn giáo Cấp xã
105 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã, phường, thị trấn Tôn giáo Cấp xã
106 Đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung tại địa bàn một xã, phường, thị trấn Tôn giáo Cấp xã
107 Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung tại địa bàn một xã, phường, thị trấn Tôn giáo Cấp xã
108 Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã, phường, thị trấn Tôn giáo Cấp xã
109 Giải quyết tố cáo Giải quyết tố cáo Cấp xã
110 Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Giáo dục Mầm non Cấp xã
111 Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Giáo dục Mầm non Cấp xã
112 Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động trở lại Giáo dục Mầm non Cấp xã
113 Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Giáo dục Mầm non Cấp xã
114 Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học Giáo dục Tiểu học Cấp xã
115 Cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa đối với loại phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 05 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 05 người trong trường hợp phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa Đường thủy nội địa Cấp xã
116 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương (cấp xã) Đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn Cấp xã
117 Thông báo thành lập tổ hợp tác Thành lập và hoạt động của hợp tác xã Cấp xã
118 Thông báo chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác Thành lập và hoạt động của hợp tác xã Cấp xã
119 Thông báo thay đổi tổ hợp tác Thành lập và hoạt động của hợp tác xã Cấp xã
120 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bảo hiểm xã hội Cấp xã
121 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện Bảo trợ xã hội (cấp xã) Cấp xã
122 Áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội Bảo trợ xã hội (cấp xã) Cấp xã
123 Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần Người có công. Cấp xã
124 Giải quyết chế độ người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế Người có công. Cấp xã
125 Xét tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “ Bà Mẹ Việt Nam anh hùng” Người có công. Cấp xã
126 Mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân Người có công. Cấp xã
127 Trợ cấp hàng tháng/ một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Người có công. Cấp xã
128 Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm - pu - chia Người có công. Cấp xã
129 Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Tôn giáo Cấp xã
130 Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh Phòng, chống thiên tai Cấp xã
131 Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai Phòng, chống thiên tai Cấp xã
132 Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu Phòng, chống thiên tai Cấp xã
133 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã Thủy lợi Cấp xã
134 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã Thủy lợi Cấp xã
135 Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện) Thủy lợi Cấp xã
136 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa Trồng trọt Cấp xã
137 Hòa giải tranh chấp đất đai cấp xã Đất đai Cấp xã
138 Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận Đất đai Cấp xã
139 Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân Đất đai Cấp xã
140 Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện Đất đai Cấp xã
141 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Đất đai Cấp xã
142 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất trong trường hợp thửa đất gốc chưa được cấp Giấy chứng nhận Đất đai Cấp xã
143 Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường Môi trường Cấp xã
144 Đăng ký khai thác nước dưới đất Tài nguyên nước Cấp xã
145 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Chứng thực Cấp xã
146 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Chứng thực Cấp xã
147 Chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được) Chứng thực Cấp xã
148 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Chứng thực Cấp xã
149 Cấp bản sao từ sổ gốc Chứng thực Cấp xã
150 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Chứng thực Cấp xã
151 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Hộ tịch Cấp xã
152 Xét tặng Danh hiệu Gia đình văn hóa hằng năm Văn hóa cơ sở Cấp xã
153 Xét tặng Giấy khen gia đình văn hóa Văn hóa cơ sở Cấp xã
154 Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản Thư viện Cấp xã
155 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng Bảo trợ xã hội (cấp xã) Cấp xã
156 Thủ tục Giao đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân để làm nhà ở Đất đai Cấp xã
157 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất tăng thêm so với giấy tờ về quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất Đất đai Cấp xã
158 Hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch COVID-19 Việc làm Cấp xã
159 Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do đại dịch COVID-19 Việc làm Cấp xã
160 Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc do đại dịch COVID-19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp Việc làm Cấp xã
161 Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện Bảo trợ xã hội (cấp xã) Cấp xã
162 Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh. Bảo trợ xã hội (cấp xã) Cấp xã
163 Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Bảo trợ xã hội (cấp xã) Cấp xã
164 Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp. Bảo trợ xã hội (cấp xã) Cấp xã
165 Hỗ trợ khám chữa bệnh, trợ cấp tai nạn cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã trong trường hợp chưa tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội Phòng, chống thiên tai Cấp xã
166 Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết Người có công. Cấp xã
167 Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích Hoạt động khoa học và công nghệ Cấp xã
168 Mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư. quản lý Công sản Cấp xã
169 Thuê tài sản thuộc quyền quản lý của cơ quan, đơn vị. quản lý Công sản Cấp xã
170 Chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công. quản lý Công sản Cấp xã
171 Bán tài sản công. quản lý Công sản Cấp xã
172 Bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ. quản lý Công sản Cấp xã
173 Thanh lý tài sản công. quản lý Công sản Cấp xã
174 Tiêu hủy tài sản công cấp xã quản lý Công sản Cấp xã
175 Xử lý tài sản công trường hợp bị mất, bị hủy hoại quản lý Công sản Cấp xã
176 Tiếp công dân cấp xã Tiếp công dân Cấp xã
177 Xử lý đơn Xử lý đơn Cấp xã
178 Hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công. quản lý Công sản Cấp xã
Top