• Cán bộ đăng nhập
    • Đăng nhập
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Thanh tra Tỉnh

Có 3 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Đơn vị cung cấp
1 Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh giải quyết khiếu nại, tố cáo Thanh tra Tỉnh
2 Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh giải quyết khiếu nại, tố cáo Thanh tra Tỉnh
3 Giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh giải quyết khiếu nại, tố cáo Thanh tra Tỉnh
Top