• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Sở Tư pháp

Có 124 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Đơn vị cung cấp
1 Thủ tục thành lập Văn phòng công chứng Công chứng Sở Tư pháp
2 Thủ tục sáp nhập Văn phòng công chứng Công chứng Sở Tư pháp
3 Thủ tục hợp nhất Văn phòng công chứng Công chứng Sở Tư pháp
4 Thủ tục cấp phép thành lập văn phòng giám định tư pháp Giám định tư pháp Sở Tư pháp
5 Thủ tục chuyển đổi loại hình hoạt động Văn phòng giám định tư pháp Giám định tư pháp Sở Tư pháp
6 Thủ tục chuyển nhượng Văn phòng công chứng Công chứng Sở Tư pháp
7 Thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam Quốc tịch Sở Tư pháp
8 Thủ tục trở lại quốc tịch Việt Nam ở trong nước Quốc tịch Sở Tư pháp
9 Thủ tục thôi quốc tịch Việt Nam ở trong nước Quốc tịch Sở Tư pháp
10 Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam Lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
11 Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam) Lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
12 Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam) Lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
13 Thủ tục đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài Nuôi con nuôi Sở Tư pháp
14 Thủ tục bổ nhiệm công chứng viên Công chứng Sở Tư pháp
15 Thủ tục miễn nhiệm công chứng viên (trường hợp được miễn nhiệm) Công chứng Sở Tư pháp
16 Thủ tục bổ nhiệm lại công chứng viên Công chứng Sở Tư pháp
17 Thủ tục đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng Công chứng Sở Tư pháp
18 Thủ tục chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng (trường hợp tự chấm dứt) Công chứng Sở Tư pháp
19 Thủ tục đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng hợp nhất Công chứng Sở Tư pháp
20 Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập Công chứng Sở Tư pháp
21 Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng Công chứng Sở Tư pháp
22 Thủ tục đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân Luật sư Sở Tư pháp
23 Thủ tục đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Luật sư Sở Tư pháp
24 Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Luật sư Sở Tư pháp
25 Thủ tục đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư Luật sư Sở Tư pháp
26 Thủ tục đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài Luật sư Sở Tư pháp
27 Thủ tục chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư (Trường hợp tổ chức hành nghề luật sư tự chấm dứt hoạt động hoặc công ty luật bị hợp nhất, sáp nhập) Luật sư Sở Tư pháp
28 Thủ tục chuyển đổi văn phòng luật sư thành công ty luật Luật sư Sở Tư pháp
29 Thủ tục chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn và công ty luật hợp danh Luật sư Sở Tư pháp
30 Thủ tục hợp nhất công ty luật Luật sư Sở Tư pháp
31 Thủ tục sáp nhập công ty luật Luật sư Sở Tư pháp
32 Thủ tục đăng ký hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam Luật sư Sở Tư pháp
33 Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp Giám định tư pháp Sở Tư pháp
34 Thủ tục thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp Giám định tư pháp Sở Tư pháp
35 Thủ tục đăng ký hoạt động văn phòng giám định tư pháp Giám định tư pháp Sở Tư pháp
36 Thủ tục đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài Trọng tài thương mại Sở Tư pháp
37 Thủ tục đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm Trọng tài Trọng tài thương mại Sở Tư pháp
38 Thủ tục đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam Trọng tài thương mại Sở Tư pháp
39 Thủ tục đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài Trọng tài thương mại Sở Tư pháp
40 Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm Trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam Trọng tài thương mại Sở Tư pháp
41 Thủ tục đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật Tư vấn pháp luật Sở Tư pháp
42 Thủ tục đăng ký hoạt động cho Chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật Tư vấn pháp luật Sở Tư pháp
43 Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh Tư vấn pháp luật Sở Tư pháp
44 Thủ tục cấp thẻ tư vấn viên pháp luật Tư vấn pháp luật Sở Tư pháp
45 Thủ tục cấp lại thẻ tư vấn viên pháp luật Tư vấn pháp luật Sở Tư pháp
46 Thủ tục đăng ký tập sự hành nghề công chứng Công chứng Sở Tư pháp
47 Thủ tục thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Công chứng Sở Tư pháp
48 Thủ tục chấm dứt tập sự hành nghề công chứng Công chứng Sở Tư pháp
49 Thủ tục đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng Công chứng Sở Tư pháp
50 Thủ tục thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự Công chứng Sở Tư pháp
51 Thủ tục đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng Công chứng Sở Tư pháp
52 Thủ tục đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên Công chứng Sở Tư pháp
53 Thủ tục cấp lại Thẻ công chứng viên Công chứng Sở Tư pháp
54 Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng Công chứng Sở Tư pháp
55 Thủ tục đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản Sở Tư pháp
56 Thủ tục chấm dứt hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản Sở Tư pháp
57 Thủ tục thông báo việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản Sở Tư pháp
58 Thủ tục thay đổi thành viên hợp danh của công ty hợp danh quản lý, thanh lý tài sản Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản Sở Tư pháp
59 Thủ tục đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản Sở Tư pháp
60 Thủ tục thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của Quản tài viên Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản Sở Tư pháp
61 Thủ tục thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản Sở Tư pháp
62 Thủ tục cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam ở trong nước Quốc tịch Sở Tư pháp
63 Thủ tục cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam Quốc tịch Sở Tư pháp
64 Thủ tục giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi Nuôi con nuôi Sở Tư pháp
65 Thủ tục xác nhận công dân Việt Nam thường trú ở khu vực biên giới đủ điều kiện nhận trẻ em của nước láng giềng cư trú ở khu vực biên giới làm con nuôi Nuôi con nuôi Sở Tư pháp
66 Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty luật hợp danh Luật sư Sở Tư pháp
67 Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của Văn phòng luật sư; công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên Luật sư Sở Tư pháp
68 Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài Luật sư Sở Tư pháp
69 Thủ tục thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài Luật sư Sở Tư pháp
70 Thủ tục Đăng ký hoạt động của công ty luật Việt Nam chuyển đổi từ công ty luật nước ngoài Luật sư Sở Tư pháp
71 Thủ tục đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản Đấu giá tài sản Sở Tư pháp
72 Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản Đấu giá tài sản Sở Tư pháp
73 Thủ tục xóa đăng ký hành nghề của công chứng viên Công chứng Sở Tư pháp
74 Thủ tục từ chối hướng dẫn tập sự (trường hợp tổ chức hành nghề công chứng không có công chứng viên khác đủ điều kiện hướng dẫn tập sự) Công chứng Sở Tư pháp
75 Thủ tục đăng ký hoạt động của Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản Đấu giá tài sản Sở Tư pháp
76 Thủ tục cấp Thẻ đấu giá viên Đấu giá tài sản Sở Tư pháp
77 Thủ tục cấp lại Thẻ đấu giá viên Đấu giá tài sản Sở Tư pháp
78 Thủ tục đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành chuyển đổi toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp Đấu giá tài sản Sở Tư pháp
79 Thủ tục thu hồi thẻ tư vấn viên pháp luật Tư vấn pháp luật Sở Tư pháp
80 Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở, người đại diện theo pháp luật của Văn phòng Giám định tư pháp Sở Tư pháp
81 Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp Giấy đăng ký hoạt động bị hư hỏng hoặc bị mất Giám định tư pháp Sở Tư pháp
82 Thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng giám định tư pháp (Trường hợp tự chấm dứt) Giám định tư pháp Sở Tư pháp
83 Thủ tục thay đổi nơi tập sự từ tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác Công chứng Sở Tư pháp
84 Thủ tục đăng ký tập sự hành nghề công chứng trường hợp người tập sự thay đổi nơi tập sự sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác Công chứng Sở Tư pháp
85 Thủ tục chuyển đổi Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập Công chứng Sở Tư pháp
86 Thủ tục đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng được chuyển đổi từ Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập Công chứng Sở Tư pháp
87 Thủ tục thành lập Hội công chứng viên Công chứng Sở Tư pháp
88 Thủ tục đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành tiếp tục hoạt động đấu giá tài sản và kinh doanh các ngành nghề khác Đấu giá tài sản Sở Tư pháp
89 Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản Đấu giá tài sản Sở Tư pháp
90 Thủ tục phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến Đấu giá tài sản Sở Tư pháp
91 Thủ tục đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá Đấu giá tài sản Sở Tư pháp
92 Thủ tục thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm Trọng tài Trọng tài thương mại Sở Tư pháp
93 Thủ tục thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam Đấu giá tài sản Sở Tư pháp
94 Thủ tục thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài Trọng tài thương mại Sở Tư pháp
95 Thủ tục chấm dứt hoạt động của Chi nhánh/Văn phòng đại diện Trung tâm Trọng tài Trọng tài thương mại Sở Tư pháp
96 Thủ tục thu hồi Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam Trọng tài thương mại Sở Tư pháp
97 Thủ tục thông báo về việc thành lập Văn phòng đại diện của Tổ chức Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam Trọng tài thương mại Sở Tư pháp
98 Thủ tục thông báo thay đổi Trưởng Văn phòng đại diện, địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Trọng tài thương mại Sở Tư pháp
99 Thủ tục thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác Trọng tài thương mại Sở Tư pháp
100 Thủ tục thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác Trọng tài thương mại Sở Tư pháp
101 Thủ tục thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Trung tâm Trọng tài, Chi nhánh Trung tâm Trọng tài sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác Trọng tài thương mại Sở Tư pháp
102 Thủ tục thông báo về việc thành lập Chi nhánh/Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài tại nước ngoài Trọng tài thương mại Sở Tư pháp
103 Thủ tục thông báo về việc thành lập Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài Trọng tài thương mại Sở Tư pháp
104 Thủ tục thông báo thay đổi danh sách trọng tài viên Trọng tài thương mại Sở Tư pháp
105 Thủ tục đăng ký là hòa giải viên thương mại vụ việc Hòa giải thương mại Sở Tư pháp
106 Thủ tục đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại Hòa giải thương mại Sở Tư pháp
107 Thủ tục đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại Hòa giải thương mại Sở Tư pháp
108 Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại/chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại Hòa giải thương mại Sở Tư pháp
109 Thủ tục tự chấm dứt hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại Hòa giải thương mại Sở Tư pháp
110 Thủ tục chấm dứt hoạt động của Chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam Hòa giải thương mại Sở Tư pháp
111 Thủ tục đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam Hòa giải thương mại Sở Tư pháp
112 Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam Hòa giải thương mại Sở Tư pháp
113 Thủ tục thôi làm hòa giải viên thương mại vụ việc khỏi danh sách hòa giải viên thương mại vụ việc của Sở Tư pháp Hòa giải thương mại Sở Tư pháp
114 Thủ tục thay đổi tên gọi trong Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại Hòa giải thương mại Sở Tư pháp
115 Thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở của Trung tâm hòa giải thương mại từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác Hòa giải thương mại Sở Tư pháp
116 Thủ tục thay đổi tên gọi, Trưởng chi nhánh trong Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam Hòa giải thương mại Sở Tư pháp
117 Thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác Hòa giải thương mại Sở Tư pháp
118 Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật tỉnh phổ biến, giáo dục pháp luật Sở Tư pháp
119 Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật tỉnh phổ biến, giáo dục pháp luật Sở Tư pháp
120 Thủ tục phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, Đại hội bất thường, phương án xây dựng nhân sự Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật của Đoàn luật sư Luật sư Sở Tư pháp
121 Thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với người được miễn đào tạo nghề luật sư, miễn tập sự hành nghề luật sư Luật sư Sở Tư pháp
122 Thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với người đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư Luật sư Sở Tư pháp
123 Thủ tục thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài Trọng tài thương mại Sở Tư pháp
124 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
Top