• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Sở Tài nguyên và Môi trường

Có 103 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Đơn vị cung cấp
1 Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất ngoài khu kinh tế, khu công nghệ cao, đất Khu Công nghiệp nằm ngoài khu kinh tế do Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh quản lý Đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
2 Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với đất nằm ngoài Khu kinh tế, Khu công nghệ cao, đất Khu Công nghiệp nằm ngoài Khu kinh tế do Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh quản lý Đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
3 Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất (gồm: Tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước bị giải thể, phá sản, chuyển đi nơi khác, giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất; người sử dụng đất thuê của Nhà nước trả tiền thuê đất hàng năm bị giải thể, phá sản, chuyển đi nơi khác, giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất) Đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
4 Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
5 Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản (báo cáo riêng theo quy định tại điểm b khoản 1 và điểm b, điểm c khoản 2 Điều 5 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 5 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP) Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
6 Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý Đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
7 Công nhận quyền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức đang sử dụng đất nhưng không có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 Đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
8 Cho thuê đất đối với tổ chức đang sử dụng đất thuộc đối tượng phải chuyển sang thuê đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 Đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
9 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
10 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất Đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
11 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
12 Đăng ký, bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận Đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
13 Xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
14 Xác nhận điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất cho Chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở đầu tư xây dựng để bán Đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
15 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở Đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
16 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định Đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
17 Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
18 Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất Đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
19 Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp Đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
20 Tách thửa hoặc hợp thửa đất Đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
21 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận Đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
22 Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép/ bổ sung danh mục /gia hạn giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ (đối với trường hợp tổ chức đề nghị cấp /bổ sung danh mục /gia hạn giấy phép không thuộc quy định tại điểm a khoản 1 Điều 33 Nghị định số 27/2019/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 8 Điều 1 Nghị định số 136/2021/NĐ-CP) Đo đạc bản đồ Sở Tài nguyên và Môi trường
23 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức; đăng ký biến động đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đưa quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp Đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
24 Cấp, gia hạn, cấp lại, cấp đổi chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng II Đo đạc bản đồ Sở Tài nguyên và Môi trường
25 Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận Đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
26 Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
27 Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề Đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
28 Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế Đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
29 Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất. Đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
30 Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm Đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
31 Cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ Đo đạc bản đồ Sở Tài nguyên và Môi trường
32 Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản. Khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường
33 Gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản Khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường
34 Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản. Khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường
35 Trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản Khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường
36 Phê duyệt trữ lượng khoáng sản. Khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường
37 Cấp giấy phép khai thác khoáng sản Khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường
38 Gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản Khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường
39 Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản Khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường
40 Trả lại giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khai thác khoáng sản Khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường
41 Cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản Khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường
42 Gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản Khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường
43 Trả lại giấy phép khai thác tận thu khoáng sản. Khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường
44 Phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản Khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường
45 Điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản Khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường
46 Đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích dự án xây dựng công trình Khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường
47 Đăng ký khối lượng cát thu hồi từ dự án nạo vét, khơi thông luồng lạch Khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường
48 Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm Tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường
49 Gia hạn, điều chỉnh giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm Tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường
50 Cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm Tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường
51 Gia hạn, điều chỉnh Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm Tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường
52 Cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000m3/ngày đêm Tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường
53 Gia hạn/điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000 kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000 m3/ ngày đêm; gia hạn/điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng dưới 100.000 m3/ ngày đêm Tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường
54 Cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác Tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường
55 Gia hạn, điều chỉnh nội dung Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác Tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường
56 Cấp lại Giấy phép hoạt động tài nguyên nước (Giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt; Giấy phép khai thác, sử dụng nước biển; Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước) Tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường
57 Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (gồm trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất hoặc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất) giao dịch bảo đảm Sở Tài nguyên và Môi trường
58 Cấp Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ Tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường
59 Gia hạn, điều chỉnh nội dung Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ Tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường
60 Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở mà tài sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận giao dịch bảo đảm Sở Tài nguyên và Môi trường
61 Cấp lại Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ Tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường
62 Lấy ý kiến cấp tỉnh đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước liên tỉnh, dự án đầu tư xây dựng bờ, đập trên dòng chính thuộc lưu vực sông liên tỉnh Tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường
63 Chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước Tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường
64 Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai giao dịch bảo đảm Sở Tài nguyên và Môi trường
65 Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn Khí tượng, Thuỷ văn Sở Tài nguyên và Môi trường
66 Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký giao dịch bảo đảm Sở Tài nguyên và Môi trường
67 Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất giao dịch bảo đảm Sở Tài nguyên và Môi trường
68 Sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn Khí tượng, Thuỷ văn Sở Tài nguyên và Môi trường
69 Cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn Khí tượng, Thuỷ văn Sở Tài nguyên và Môi trường
70 Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất giao dịch bảo đảm Sở Tài nguyên và Môi trường
71 Giao khu vực biển biển và hải đảo Sở Tài nguyên và Môi trường
72 Gia hạn thời hạn giao khu vực biển biển và hải đảo Sở Tài nguyên và Môi trường
73 Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở giao dịch bảo đảm Sở Tài nguyên và Môi trường
74 Sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển biển và hải đảo Sở Tài nguyên và Môi trường
75 Trả lại khu vực biển biển và hải đảo Sở Tài nguyên và Môi trường
76 Phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cấp tỉnh biển và hải đảo Sở Tài nguyên và Môi trường
77 Cấp Giấy phép nhận chìm ở biển biển và hải đảo Sở Tài nguyên và Môi trường
78 Gia hạn Giấy phép nhận chìm ở biển biển và hải đảo Sở Tài nguyên và Môi trường
79 Sửa đổi, bổ sung Giấy phép nhận chìm ở biển biển và hải đảo Sở Tài nguyên và Môi trường
80 Trả lại Giấy phép nhận chìm ở biển biển và hải đảo Sở Tài nguyên và Môi trường
81 Cấp lại Giấy phép nhận chìm ở biển biển và hải đảo Sở Tài nguyên và Môi trường
82 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền Đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
83 Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất có bảo lưu quyền sở hữu giao dịch bảo đảm Sở Tài nguyên và Môi trường
84 Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm Sở Tài nguyên và Môi trường
85 Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường/báo cáo đánh giá tác động môi trường lập lại Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
86 Cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
87 Cấp lại sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
88 Chứng nhận cơ sở đã hoàn thành việc thực hiện các biện pháp xử lý triệt để ô nhiễm môi trường nghiêm trọng Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
89 Thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
90 Thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
91 Đăng ký xác nhận/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
92 Vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của dự án Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
93 Kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
94 Chấp thuận về môi trường (Trường hợp dự án có những thay đổi được quy định tại khoản 2 Điều 26 Luật Bảo vệ môi trường trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án) Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
95 Cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng dưới 100.000m3/ngày đêm Tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường
96 Gia hạn, điều chỉnh nội dung Giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng dưới 100.000m3/ngày đêm Tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường
97 Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với công trình chưa vận hành Tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường
98 Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với công trình đã vận hành Tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường
99 Công nhận khu vực biển biển và hải đảo Sở Tài nguyên và Môi trường
100 Điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước Tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường
101 Cấp giấy phép trao đổi, mua, bán, tặng cho, thuê, lưu giữ, vận chuyển mẫu vật của loài thuộc Danh mục loài được ưu tiên bảo vệ Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
102 Cấp Giấy chứng nhận Cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
103 Chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
Top