• Cán bộ đăng nhập
    • Đăng nhập
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Sở Tài chính

Có 21 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Đơn vị cung cấp
1 Quyết định giá thuộc thẩm quyền cấp tỉnh. Giá Sở Tài chính
2 Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích liên doanh, liên kết. Quản lý công sản Sở Tài chính
3 Xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi dự án kết thúc. Quản lý công sản Sở Tài chính
4 Xử lý tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự án. Quản lý công sản Sở Tài chính
5 Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh. Giá Sở Tài chính
6 Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách. Tài chính - Ngân sách Sở Tài chính
7 Mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư. Quản lý công sản Sở Tài chính
8 Thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Quản lý công sản Sở Tài chính
9 Chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công. Quản lý công sản Sở Tài chính
10 Sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư. Quản lý công sản Sở Tài chính
11 Thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước. Quản lý công sản Sở Tài chính
12 Thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a,b,c,d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Quản lý công sản Sở Tài chính
13 Điều chuyển tài sản công. Quản lý công sản Sở Tài chính
14 Bán tài sản công. Quản lý công sản Sở Tài chính
15 Bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ. Quản lý công sản Sở Tài chính
16 Hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công. Quản lý công sản Sở Tài chính
17 Thanh lý tài sản công. Quản lý công sản Sở Tài chính
18 Tiêu hủy tài sản công. Quản lý công sản Sở Tài chính
19 Xử lý tài sản công trường hợp bị mất, bị hủy hoại. Quản lý công sản Sở Tài chính
20 Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công. Quản lý công sản Sở Tài chính
21 Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê. Quản lý công sản Sở Tài chính
Top