• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Sở Ngoại vụ

Có 9 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Đơn vị cung cấp
1 Cấp hộ chiếu công vụ Lãnh sự Sở Ngoại vụ
2 Gia hạn hộ chiếu công vụ Lãnh sự Sở Ngoại vụ
3 Sửa đổi, bổ sung hộ chiếu công vụ Lãnh sự Sở Ngoại vụ
4 Cấp hộ chiếu ngoại giao Lãnh sự Sở Ngoại vụ
5 Gia hạn hộ chiếu ngoại giao Lãnh sự Sở Ngoại vụ
6 Sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao Lãnh sự Sở Ngoại vụ
7 Cấp công hàm đề nghị cấp thị thực cho hộ chiếu công vụ/hộ chiếu ngoại giao Lãnh sự Sở Ngoại vụ
8 Chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự Lãnh sự Sở Ngoại vụ
9 Cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế không thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ Hội nghị, hội thảo quốc tế Sở Ngoại vụ
Top