• Cán bộ đăng nhập
    • Đăng nhập
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Sở Nội vụ

Có 87 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Đơn vị cung cấp
1 Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Hội và Tổ chức phi Chính phủ Sở Nội vụ
2 Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ Hội và Tổ chức phi Chính phủ Sở Nội vụ
3 Tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
4 Tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc các cơ quan, đơn vị, địa phương Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
5 Tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh” Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
6 Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể, cá nhân thuộc các cơ quan, đơn vị, địa phương Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
7 Thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức, hành chính sự nghiệp nhà nước Sở Nội vụ
8 Thành lập Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh Hội và Tổ chức phi Chính phủ Sở Nội vụ
9 Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh Hội và Tổ chức phi Chính phủ Sở Nội vụ
10 Phê duyệt điều lệ Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh Hội và Tổ chức phi Chính phủ Sở Nội vụ
11 Đổi tên Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh Hội và Tổ chức phi Chính phủ Sở Nội vụ
12 Thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức, hành chính sự nghiệp nhà nước Sở Nội vụ
13 Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích đột xuất Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
14 Tặng Cờ thi đua của Chính phủ về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
15 Phong tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
16 Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể, cá nhân về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
17 Khen thưởng Huân chương Lao động cho tập thể, cá nhân về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
18 Khen thưởng Huân chương Độc lập cho tập thể, cá nhân về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
19 Tặng thưởng Huân chương lao động cho tập thể, cá nhân về thành tích đột xuất Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
20 Phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
21 Thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức, hành chính sự nghiệp nhà nước Sở Nội vụ
22 Phân loại đơn vị hành chính cấp xã Chính quyền, địa phương; Sở Nội vụ
23 Thành lập thôn mới, tổ dân phố mới Chính quyền, địa phương; Sở Nội vụ
24 Thành lập tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh Công tác Thanh niên Sở Nội vụ
25 Giải thể tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh Công tác Thanh niên Sở Nội vụ
26 Xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong ở cấp tỉnh Công tác Thanh niên Sở Nội vụ
27 Hội tự giải thể Hội và Tổ chức phi Chính phủ Sở Nội vụ
28 Báo cáo tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, Đại hội bất thường Hội và Tổ chức phi Chính phủ Sở Nội vụ
29 Cho phép Hội đặt Văn phòng đại diện Hội và Tổ chức phi Chính phủ Sở Nội vụ
30 Công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Hội và Tổ chức phi Chính phủ Sở Nội vụ
31 Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ (Cấp tỉnh) Hội và Tổ chức phi Chính phủ Sở Nội vụ
32 Cấp lại giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Hội và Tổ chức phi Chính phủ Sở Nội vụ
33 Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị đình chỉ hoạt động có thời hạn (Cấp tỉnh) Hội và Tổ chức phi Chính phủ Sở Nội vụ
34 Hợp nhất, sáp nhập, chia tách Quỹ Hội và Tổ chức phi Chính phủ Sở Nội vụ
35 Thủ tục đổi tên quỹ cấp tỉnh Hội và Tổ chức phi Chính phủ Sở Nội vụ
36 Thủ tục tự giải thể quỹ (Cấp tỉnh) Hội và Tổ chức phi Chính phủ Sở Nội vụ
37 Thi tuyển công chức Lĩnh vực: Công chức, viên chức Sở Nội vụ
38 Xét tuyển công chức Lĩnh vực: Công chức, viên chức Sở Nội vụ
39 Tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức Lĩnh vực: Công chức, viên chức Sở Nội vụ
40 Thi nâng ngạch công chức Lĩnh vực: Công chức, viên chức Sở Nội vụ
41 Xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên Lĩnh vực: Công chức, viên chức Sở Nội vụ
42 Cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề lưu trữ Lĩnh vực: Văn thư lưu trữ Sở Nội vụ
43 Khen thưởng Huân chương Hồ Chí Minh cho tập thể, cá nhân về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
44 Tặng thưởng Huân chương Đại đoàn kết dân tộc Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
45 Khen thưởng Huân chương Lao động cho tập thể, cá nhân về phong trào thi đua theo đợt hoặc chuyên đề Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
46 Tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
47 Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
48 Khen thưởng Huân chương Hồ Chí Minh cho cá nhân có quá trình cống hiến Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
49 Khen thưởng Huân chương Độc lập cho cá nhân có quá trình cống hiến Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
50 Khen thưởng Huân chương Lao động cho cá nhân có quá trình cống hiến Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
51 Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho gia đình Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
52 Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể, cá nhân người nước ngoài Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
53 Tặng thưởng Huân chương Dũng cảm Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
54 Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể trong khối thi đua thuộc tỉnh Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
55 Tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh đối với các đơn vị trong Khối thi đua thuộc tỉnh Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
56 Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh theo đợt hoặc chuyên đề Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
57 Tặng Cờ của UBND tỉnh theo đợt hoặc chuyên đề Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
58 Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích đột xuất. Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
59 Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho gia đình Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
60 Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích đối ngoại Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
61 Thông báo người được phong phẩm hoặc suy cử làm chức sắc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 33 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo Lĩnh vực: Tôn giáo Sở Nội vụ
62 Thông báo về người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo Lĩnh vực: Tôn giáo Sở Nội vụ
63 Thông báo về người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Lĩnh vực: Tôn giáo Sở Nội vụ
64 Thông báo thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành Lĩnh vực: Tôn giáo Sở Nội vụ
65 Phục vụ việc sử dụng tài liệu của độc giả tại phòng đọc Lĩnh vực: Văn thư lưu trữ Sở Nội vụ
66 Thủ tục cấp bản sao và chứng thực tài liệu lưu trữ Lĩnh vực: Văn thư lưu trữ Sở Nội vụ
67 Thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy Sở Nội vụ
68 Cho phép trung tâm giáo dục thường xuyên hoạt động giáo dục trở lại Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy Sở Nội vụ
69 Sáp nhập, chia, tách trung tâm giáo dục thường xuyên Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy Sở Nội vụ
70 Giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy Sở Nội vụ
71 Thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập công lập hoặc cho phép thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập tư thục. Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy Sở Nội vụ
72 Tổ chức lại, cho phép tổ chức lại trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy Sở Nội vụ
73 Giải thể trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập) Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy Sở Nội vụ
74 Thông báo thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Lĩnh vực: Tôn giáo Sở Nội vụ
75 Thông báo về việc đã giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương của tổ chức Lĩnh vực: Tôn giáo Sở Nội vụ
76 Thông báo hủy kết quả phong phẩm hoặc suy cử chức sắc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 33 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo Lĩnh vực: Tôn giáo Sở Nội vụ
77 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều huyện thuộc một tỉnh Lĩnh vực: Tôn giáo Sở Nội vụ
78 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều huyện thuộc một tỉnh Lĩnh vực: Tôn giáo Sở Nội vụ
79 Thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều huyện thuộc một tỉnh Lĩnh vực: Tôn giáo Sở Nội vụ
80 Thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên giáo dục thường xuyên Sở Nội vụ
81 Cho phép trung tâm giáo dục thường xuyên hoạt động giáo dục trở lại giáo dục thường xuyên Sở Nội vụ
82 Sáp nhập, chia, tách trung tâm giáo dục thường xuyên giáo dục thường xuyên Sở Nội vụ
83 Giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên giáo dục thường xuyên Sở Nội vụ
84 Thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập công lập hoặc cho phép thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập tư thục. Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống Giáo dục quốc dân và cơ sở giáo dục khác Sở Nội vụ
85 Tổ chức lại, cho phép tổ chức lại trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống Giáo dục quốc dân và cơ sở giáo dục khác Sở Nội vụ
86 Giải thể trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập) Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống Giáo dục quốc dân và cơ sở giáo dục khác Sở Nội vụ
87 Xét, cấp học bổng chính sách Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống Giáo dục quốc dân Sở Nội vụ
Top