• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Sở Giao thông Vận tải

Có 100 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Đơn vị cung cấp
1 Thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở công trình giao thông cấp II, cấp III Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
2 Cấp Giấy phép lái xe tập lái Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
3 Cấp giấy phép liên vận quốc tế Việt – Lào cho phương tiện Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
4 Cấp lại giấy phép liên vận quốc tế Việt – Lào cho phương tiện Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
5 Gia hạn Giấy phép liên vận Lào - Việt và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào. Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
6 Cấp phù hiệu cho xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công –ten- nơ, xe đầu kéo, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải bằng xe buýt. Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
7 Cấp lại phù hiệu cho xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công –ten- nơ, xe đầu kéo, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải bằng xe buýt. Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
8 Cấp mới, cấp lại Biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
9 Cấp đổi biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
10 Cấp Phù hiệu Xe trung chuyển Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
11 Công bố đưa bến xe khách vào khai thác. Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
12 Công bố lại bến xe khách vào khai thác. Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
13 Chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức thi công của nút giao đấu nối vào đường tỉnh và Quốc lộ được giao quản lý Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
14 Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường tỉnh và quốc lộ được giao quản lý Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
15 Gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của đường tỉnh và quốc lộ được giao quản lý Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
16 Gia hạn chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức thi công của nút giao đấu nối vào đường tỉnh và Quốc lộ được giao quản lý Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
17 Chấp thuận xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ đối với hệ thống đường tỉnh và Quốc lộ được giao quản lý đang khai thác Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
18 Cấp giấy phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của đường tỉnh và quốc lộ thuộc phạm vi được giao quản lý Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
19 Cấp giấy phép thi công nút giao đấu nối vào đường tỉnh và quốc lộ được giao quản lý Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
20 Cấp phép thi công công trình trên đường bộ đang khai thác Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
21 Chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của đường tỉnh và quốc lộ được giao quản lý. Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
22 Cấp giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
23 Thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình giao thông Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
24 Cấp, cấp lại, chuyển đổi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng hạng ba, hạng tư, máy trưởng hạng ba và chứng chỉ nghiệp vụ, chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản thuộc thẩm quyền của Sở Giao thông vận tải. Đường thủy Sở Giao thông Vận tải
25 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ Điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa Đường thủy Sở Giao thông Vận tải
26 Dự thi, kiểm tra lấy giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng hạng ba, hạng tư, máy trưởng hạng ba Đường thủy Sở Giao thông Vận tải
27 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Đường thủy Sở Giao thông Vận tải
28 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa Đường thủy Sở Giao thông Vận tải
29 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa Đường thủy Sở Giao thông Vận tải
30 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật. Đường thủy Sở Giao thông Vận tải
31 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện. Đường thủy Sở Giao thông Vận tải
32 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện. Đường thủy Sở Giao thông Vận tải
33 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác. Đường thủy Sở Giao thông Vận tải
34 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa. Đường thủy Sở Giao thông Vận tải
35 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
36 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị mất Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
37 Sang tên đăng ký xe máy chuyên dùng cho tổ chức, cá nhân do cùng một Sở Giao thông vận tải quản lý Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
38 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có thời hạn Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
39 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
40 Xóa sổ đăng ký xe máy chuyên dùng Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
41 Di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
42 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng cho chủ sở hữu xe máy chuyên dùng di chuyển đến Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
43 Đổi Giấy đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
44 Cấp giấy phép đào tạo lái xe ô tô Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
45 Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp điều chỉnh hạng xe đào tạo, lưu lượng đào tạo Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
46 Cấp Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
47 Cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
48 Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
49 Đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ quốc phòng cấp Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
50 Đổi Giấy phép lái xe do ngành công an cấp Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
51 Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
52 Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
53 Cấp lại giấy phép lái xe Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
54 Cấp mới giấy phép lái xe Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
55 Đăng ký khai thác tuyến. Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
56 Lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách theo tuyến cố định Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
57 Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
58 Cấp lại Giấy phép kinh doanh đối với trường hợp Giấy phép bị hư hỏng, hết hạn, bị mất hoặc có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép. Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
59 Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung khác Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
60 Thông báo thường xuyên, đột xuất luồng đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương Đường thủy Sở Giao thông Vận tải
61 Đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên vận quốc tế giữa Việt Nam – Lào. Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
62 Gia hạn Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào và Campuchia Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
63 Cấp giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia- Lào – Việt Nam Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
64 Cấp lại giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia- Lào – Việt Nam Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
65 Cấp giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
66 Công bố đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
67 Công bố lại đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
68 Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao đấu nối tạm thời có thời hạn vào quốc lộ được giao quản lý. Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
69 Xóa giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Đường thủy Sở Giao thông Vận tải
70 Xác nhận xe thuộc đối tượng không chịu phí sử dụng đường bộ Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
71 Cho ý kiến trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng công trình trên tuyến đường thủy nội địa địa phương; đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa địa phương Đường thủy Sở Giao thông Vận tải
72 Công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa trong trường hợp thi công công trình trên đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng nối đường thuỷ nội địa địa phương Đường thủy Sở Giao thông Vận tải
73 Công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa trong trường hợp tổ chức hoạt động thể thao, lễ hội, diễn tập trên đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng nối đường thuỷ nội địa địa phương Đường thủy Sở Giao thông Vận tải
74 Chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông đối với các công trình thi công liên quan đến đường thủy nội địa địa phương; đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa địa phương. Đường thủy Sở Giao thông Vận tải
75 Thông báo lần đầu, định kỳ luồng đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương. Đường thủy Sở Giao thông Vận tải
76 Chấp thuận chủ trương nhà đầu tư thực hiện dự án nạo vét theo hình thức kết hợp tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách nhà nước trên các tuyến đường thủy nội địa (đối với dự án trong danh mục dự án đã công bố). Đường thủy Sở Giao thông Vận tải
77 Đề xuất thực hiện Dự án nạo vét theo hình thức kết hợp tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách nhà nước trên các tuyến đường thủy nội địa (đối với dự án ngoài danh mục dự án đã công bố). Đường thủy Sở Giao thông Vận tải
78 Cho ý kiến trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng công trình bảo đảm an ninh, quốc phòng trên đường thủy nội địa địa phương. Đường thủy Sở Giao thông Vận tải
79 Công bố mở luồng, tuyến đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương. Đường thủy Sở Giao thông Vận tải
80 Công bố đóng luồng, tuyến đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa địa phương Đường thủy Sở Giao thông Vận tải
81 Cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa Đường thủy Sở Giao thông Vận tải
82 Cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa Đường thủy Sở Giao thông Vận tải
83 Chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địa Đường thủy Sở Giao thông Vận tải
84 Công bố lại cảng thủy nội địa không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài trên tuyến đường thủy nội địa quốc gia ủy quyền quản lý, đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương và bến thủy nội địa trong vùng nước cảng biển thuộc phạm vi địa giới hành chính địa phương Đường thủy Sở Giao thông Vận tải
85 Công bố hoạt động cảng thủy nội địa không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài trên tuyến đường thủy nội địa quốc gia ủy quyền quản lý, đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương và bến thủy nội địa trong vùng nước cảng biển thuộc phạm vi địa giới hành chính địa phương Đường thủy Sở Giao thông Vận tải
86 Chấp thuận đơn vị tư vấn giám sát dự án thực hiện đầu tư nạo vét theo hình thức kết hợp tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách nhà nước trên các tuyến đường thủy nội địa. Đường thủy Sở Giao thông Vận tải
87 Chấp thuận tiếp tục sử dụng đối với công trình đường thủy nội địa hết tuổi thọ thiết kế trên đường thủy nội địa địa phương. Đường thủy Sở Giao thông Vận tải
88 Cấp lại Phù hiệu xe trung chuyển Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
89 Công bố đưa bến xe hàng vào khai thác Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
90 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ Điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa Đường thủy Sở Giao thông Vận tải
91 Cấp lại Giấy phép lái xe tập lái Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
92 Cấp lại giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
93 Cấp lại Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động. Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
94 Thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông nhóm C Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
95 Thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở công trình giao thông cấp IV Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
96 Cấp Giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường tỉnh và quốc lộ đang khai thác được giao quản lý Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
97 Thẩm định và phê duyết thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình giao thông Xây dựng công trình giao thông Sở Giao thông Vận tải
98 Chấp thuận chủ trương xây dựng cảng thủy nội địa không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài trên tuyến đường thủy nội địa quốc gia ủy quyền quản lý, đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương và bến thủy nội địa trong vùng nước cảng biển thuộc phạm vi địa giới hành chính địa phương. Đường thủy Sở Giao thông Vận tải
99 Cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường tỉnh và quốc lộ đang khai thác được giao quản lý. Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
100 Thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông nhóm B Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
Top