• Cán bộ đăng nhập
    • Đăng nhập
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Sở Giáo dục và Đào tạo

Có 69 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Đơn vị cung cấp
1 Thành lập trường trung học phổ thông công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông tư thục Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
2 Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
3 Cấp Chứng nhận trường trung học đạt kiểm định chất lượng giáo dục Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
4 Đăng ký thi ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
5 Đề nghị miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
6 Cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
7 Cho phép hoạt động đối với cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
8 Cho phép hoạt động giáo dục trở lại đối với cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
9 Bổ sung, điều chỉnh Quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với đối với: Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; Cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
10 Giải thể cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
11 Đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông Quy chế tuyển sinh Sở Giáo dục và Đào tạo
12 Đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia Quy chế tuyển sinh Sở Giáo dục và Đào tạo
13 Phúc khảo bài thi trung học phổ thông quốc gia Quy chế tuyển sinh Sở Giáo dục và Đào tạo
14 Cấp bản sao Văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Hệ thống văn bằng chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo
15 Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ CNTT cấp tỉnh Quy chế tuyển sinh Sở Giáo dục và Đào tạo
16 Thủ tục chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ Hệ thống văn bằng chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo
17 Tuyển sinh THPT Quy chế tuyển sinh Sở Giáo dục và Đào tạo
18 Tuyển sinh THCS Quy chế thi, tuyển sinh Sở Giáo dục và Đào tạo
19 Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
20 Chuyển đổi trường tiểu học tư thục, trường trung học cơ sở tư thục và trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
21 Công nhận bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam Hệ thống văn bằng chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo
22 Xét tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú (Xét tuyển sinh vào trường PTDTNT) Quy chế tuyển sinh Sở Giáo dục và Đào tạo
23 Xếp hạng Trung tâm giáo dục thường xuyên Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
24 Xét, cấp học bổng chính sách Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
25 Đăng ký xét tuyển học theo chế độ cử tuyển Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
26 Cho phép trường Trung học phổ thông hoạt động giáo dục Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
27 Sáp nhập, chia tách Trường Trung học phổ thông Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
28 Giải thể trường trung học phổ thông (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường trung học phổ thông) Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
29 Thành lập trường trung học phổ thông chuyên công lập hoặc cho phép thành lâp trường trung học phổ thông chuyên tư thục Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
30 Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động giáo dục Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
31 Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động trở lại Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
32 Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông chuyên Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
33 Giải thể trường trung học phổ thông chuyên Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
34 Thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
35 Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học phổ thông hoạt động giáo dục Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
36 Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc nội trú Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
37 Giải thể trường phổ thông dân tộc nội trú (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường) Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
38 Xác nhận đăng kí hoạt động giáo dục kĩ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa (đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở GD&ĐT quản lí) Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
39 Thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
40 Cho phép trung tâm giáo dục thường xuyên hoạt động giáo dục trở lại Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
41 Sáp nhập, chia tách trung tâm giáo dục thường xuyên Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
42 Giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
43 Thành lập, cho phép thành lập Trung tâm ngoại ngữ, tin học Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
44 Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
45 Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục trở lại Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
46 Sáp nhập, chia tách Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
47 Giải thể Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
48 Thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập công lập hoặc cho phép thành lâp trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập tư thục Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
49 Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động giáo dục Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
50 Cho phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp trở lại đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
51 Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
52 Thành lập trường năng khiếu thể dục thể thao thuộc địa phương hoặc lớp năng khiếu thể dục, thể thao thuộc trường trung học phổ thông Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
53 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
54 Điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
55 Đề nghị được kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trở lại Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
56 Cấp phép hoạt động giáo dục kĩ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
57 Cấp Giấy chứng nhận trường mầm non đạt kiểm định chất lượng giáo dục Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
58 Cấp Giấy Chứng nhận trường tiểu học đạt kiểm định chất lượng giáo dục Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
59 Cấp Chứng nhận trung tâm GDTX đạt kiểm định chất lượng giáo dục Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
60 Công nhận Trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
61 Công nhận Trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
62 Công nhận Trường Trung học đạt chuẩn Quốc gia Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
63 Công nhận trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
64 Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
65 Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
66 Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
67 Xét, duyệt chính sách hỗ trợ tiền ăn, ngủ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc kinh Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
68 Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc thiểu số Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
69 Hỗ trợ học tập đối với học sinh trung học phổ thông các dân tộc thiểu số rất ít người Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
Top