• Cán bộ đăng nhập
    • Đăng nhập
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Sở Công thương

Có 100 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Đơn vị cung cấp
1 QLTM - Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Hà Tĩnh Thương mại quốc tế Sở Công thương
2 QLTM - Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Hà Tĩnh Thương mại quốc tế Sở Công thương
3 QLTM - Chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Hà Tĩnh Thương mại quốc tế Sở Công thương
4 QLNL - Huấn luyện và cấp mới thẻ an toàn điện Điện Sở Công thương
5 QLNL - Cấp lại thẻ an toàn điện Điện Sở Công thương
6 QLNL - Huấn luyện và cấp sửa đổi, bổ sung thẻ an toàn điện Điện Sở Công thương
7 QLNL - Cấp Giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô dưới 3MW đặt tại địa phương Điện Sở Công thương
8 QLNL - Cấp Giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4 kV tại địa phương Điện Sở Công thương
9 QLNL - Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương Điện Sở Công thương
10 QLNL - Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương trường hợp thẻ bị mất hoặc bị hỏng thẻ Điện Sở Công thương
11 QLCN - Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công thương
12 QLCN - Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công thương
13 QLTM - Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công thương
14 QLTM - Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công thương
15 QLTM - Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công thương
16 QLCN- Cấp Giấy phép sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương. Vật liệu nổ công nghiệp Sở Công thương
17 Cấp lại Giấy phép sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương Vật liệu nổ công nghiệp Sở Công thương
18 QLCN - Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp. Hóa chất Sở Công thương
19 QLCN - Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp Hóa chất Sở Công thương
20 QLCN - Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp Hóa chất Sở Công thương
21 QLCN - Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp. Hóa chất Sở Công thương
22 QLCN - Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp. Hóa chất Sở Công thương
23 QLCN - Cấp lại Giấy chứng nhận kinh doanh hoá chất hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp Hóa chất Sở Công thương
24 QLTM - Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LNG có dung tích kho dưới 5.000m3 Dầu khí Sở Công thương
25 QLTM - Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LPG có dung tích kho dưới 5.000m3 Dầu khí Sở Công thương
26 QLTM - Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công thương
27 QLTM - Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công thương
28 QLTM - Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công thương
29 QLTM - Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công thương
30 QLTM - Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công thương
31 QLTM - Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công thương
32 QLTM - Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công thương
33 QLTM - Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công thương
34 QLTM - Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công thương
35 QLTM - Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công thương
36 QLTM - Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công thương
37 QLTM - Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công thương
38 QLTM - Cấp Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công thương
39 QLTM - Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công thương
40 QLTM - Cấp lại Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công thương
41 QLTM - Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại Giám định thương mại Sở Công thương
42 QLTM - Đăng ký thay đổi dấu nghiệp vụ giám định thương mại Giám định thương mại Sở Công thương
43 QLTM - Đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Xúc tiến thương mại Sở Công thương
44 QLTM - Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Xúc tiến thương mại Sở Công thương
45 QLTM - Thông báo thực hiện chương trình khuyến mại Xúc tiến thương mại Sở Công thương
46 QLTM - Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam Xúc tiến thương mại Sở Công thương
47 QLTM - Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam Xúc tiến thương mại Sở Công thương
48 QLTM - Đăng ký/Đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương Quản lý cạnh tranh Sở Công thương
49 QLNL - Cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương Điện Sở Công thương
50 QLNL - Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương. Điện Sở Công thương
51 QLNL - Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô dưới 03MW đặt tại địa phương Điện Sở Công thương
52 QLNL - Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương Điện Sở Công thương
53 QLNL - Cấp giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương Điện Sở Công thương
54 QLNL - Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương Điện Sở Công thương
55 QLTM - Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa Thương mại quốc tế Sở Công thương
56 QLTM - Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn các hàng hóa là dầu, mỡ bôi trơn. Thương mại quốc tế Sở Công thương
57 QLTM - Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền phân phối bán lẻ các hàng hóa là gạo; đường; vật phẩm ghi hình; sách, báo và tạp chí. Thương mại quốc tế Sở Công thương
58 QLTM - Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện các dịch vụ khác quy định tại khoản d, đ, e, g, h, i Điều 5 Nghị định 09/2018/NĐ-CP. Thương mại quốc tế Sở Công thương
59 QLTM - Cấp lại Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Thương mại quốc tế Sở Công thương
60 QLTM - Điều chỉnh Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Thương mại quốc tế Sở Công thương
61 QLTM - Cấp giấy phép kinh doanh đồng thời với giấy phép lập cơ sở bán lẻ” được quy định tại Điều 20 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP. Thương mại quốc tế Sở Công thương
62 QLTM - Cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ thứ nhất, cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường hợp không phải thực hiện thủ tục kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT) Thương mại quốc tế Sở Công thương
63 QLTM - Cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT) Thương mại quốc tế Sở Công thương
64 QLTM - Điều chỉnh tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, tên, địa chỉ của cơ sở bán lẻ, loại hình của cơ sở bán lẻ, điều chỉnh giảm diện tích của cơ sở bán lẻ trên Giấy phép lập cơ sở bán lẻ Thương mại quốc tế Sở Công thương
65 QLTM - Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ nhất trong trung tâm thương mại; tăng diện dích cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất được lập trong trung tâm thương mại và không thuộc loại hình cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini, đến mức dưới 500m2 Thương mại quốc tế Sở Công thương
66 QLTM - Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ nhất không nằm trong trung tâm thương mại Thương mại quốc tế Sở Công thương
67 QLTM - Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ khác và trường hợp cơ sở ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thay đổi loại hình thành cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini Thương mại quốc tế Sở Công thương
68 QLTM - Cấp lại Giấy phép lập cơ sở bán lẻ Thương mại quốc tế Sở Công thương
69 QLTM - Gia hạn Giấy phép lập cơ sở bán lẻ Thương mại quốc tế Sở Công thương
70 QLTM - Cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho phép cơ sở bán lẻ được tiếp tục hoạt động Thương mại quốc tế Sở Công thương
71 QLTM - Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương Quản lý cạnh tranh Sở Công thương
72 QLTM - . Đăng ký sửa đổi, bổ sung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương Quản lý cạnh tranh Sở Công thương
73 QLTM - Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương Quản lý cạnh tranh Sở Công thương
74 QLTM - Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp. Quản lý cạnh tranh Sở Công thương
75 QLCN - Thu hồi Giấy phép sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Vật liệu nổ công nghiệp Sở Công thương
76 QLCN - Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Vật liệu nổ công nghiệp Sở Công thương
77 QLCN - Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Vật liệu nổ công nghiệp Sở Công thương
78 QLTM - Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung Chương trình khuyến mại Xúc tiến thương mại Sở Công thương
79 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG Kinh doanh khí Sở Công thương
80 QLTM - Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG Kinh doanh khí Sở Công thương
81 QLTM - Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điểu kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG Kinh doanh khí Sở Công thương
82 QLCN - Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn Kinh doanh khí Sở Công thương
83 QLCN - Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn Kinh doanh khí Sở Công thương
84 QLCN - Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn Kinh doanh khí Sở Công thương
85 QLCN - Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai Kinh doanh khí Sở Công thương
86 QLCN - Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai Kinh doanh khí Sở Công thương
87 QLCN - Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai Kinh doanh khí Sở Công thương
88 QLTM - Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải Kinh doanh khí Sở Công thương
89 QLTM - Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải Kinh doanh khí Sở Công thương
90 QLTM - Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải Kinh doanh khí Sở Công thương
91 QLTM - Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện An toàn thực phẩm Sở Công thương
92 QLCN - Cấp Thông báo xác nhận công bố sản phẩm hàng hóa nhóm 2 phù hợp quy chuẩn kỹ thuật Khoa học và công nghệ Sở Công thương
93 QLTM - Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện An toàn thực phẩm Sở Công thương
94 QT.LTHH.22 - Cấp Giấy tiếp nhận thông báo kinh doanh xăng dầu bằng thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công thương
95 QT.HĐXD.01 - Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/ điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở hoạt động Xây dựng Sở Công thương
96 QT.HĐXD.02 - Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/ điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoạt động Xây dựng Sở Công thương
97 QT.QLCLCT.01 - Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình Quản lý chất lượng công trình xây dựng Sở Công thương
98 QLTM - Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Hà Tĩnh. Thương mại quốc tế Sở Công thương
99 QLCN - Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công thương
100 Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Hà Tĩnh Thương mại quốc tế Sở Công thương
Top