• Cán bộ đăng nhập
    • Đăng nhập
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Ban quản lý Khu kinh tế

Có 50 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Đơn vị cung cấp
1 Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của Thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Thương mại Ban quản lý Khu kinh tế
2 Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của Thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Thương mại Ban quản lý Khu kinh tế
3 Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của Thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Thương mại Ban quản lý Khu kinh tế
4 Cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam Lao động Ban quản lý Khu kinh tế
5 Cấp lại Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam Lao động Ban quản lý Khu kinh tế
6 Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp Giấy phép lao động Lao động Ban quản lý Khu kinh tế
7 Đăng ký Nội quy lao động của doanh nghiệp Lao động Ban quản lý Khu kinh tế
8 Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, UBND cấp tỉnh đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Đầu tư Ban quản lý Khu kinh tế
9 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư Đầu tư Ban quản lý Khu kinh tế
10 Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Đầu tư Ban quản lý Khu kinh tế
11 Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư) Đầu tư Ban quản lý Khu kinh tế
12 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Đầu tư Ban quản lý Khu kinh tế
13 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ Đầu tư Ban quản lý Khu kinh tế
14 Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế Đầu tư Ban quản lý Khu kinh tế
15 Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài Đầu tư Ban quản lý Khu kinh tế
16 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Đầu tư Ban quản lý Khu kinh tế
17 Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Đầu tư Ban quản lý Khu kinh tế
18 Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Đầu tư Ban quản lý Khu kinh tế
19 Giãn tiến độ đầu tư Đầu tư Ban quản lý Khu kinh tế
20 Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư Đầu tư Ban quản lý Khu kinh tế
21 Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư Đầu tư Ban quản lý Khu kinh tế
22 Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC Đầu tư Ban quản lý Khu kinh tế
23 Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC Đầu tư Ban quản lý Khu kinh tế
24 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương Đầu tư Ban quản lý Khu kinh tế
25 Cung cấp thông tin về dự án đầu tư Đầu tư Ban quản lý Khu kinh tế
26 Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư Đầu tư Ban quản lý Khu kinh tế
27 Quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh Đầu tư Ban quản lý Khu kinh tế
28 Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh Đầu tư Ban quản lý Khu kinh tế
29 Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Đầu tư Ban quản lý Khu kinh tế
30 Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Đầu tư Ban quản lý Khu kinh tế
31 Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Đầu tư Ban quản lý Khu kinh tế
32 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư Đầu tư Ban quản lý Khu kinh tế
33 Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất Đất đai Ban quản lý Khu kinh tế
34 Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Quy hoạch Ban quản lý Khu kinh tế
35 Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Quy hoạch Ban quản lý Khu kinh tế
36 Cấp Giấy phép xây dựng cho công trình thuộc dự án (Đối với công trình không thuộc khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao đã có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt) Xây dựng Ban quản lý Khu kinh tế
37 Điều chỉnh giấy phép xây dựng cho công trình thuộc dự án Xây dựng Ban quản lý Khu kinh tế
38 Gia hạn Giấy phép xây dựng cho công trình thuộc dự án Xây dựng Ban quản lý Khu kinh tế
39 Cấp lại Giấy phép xây dựng cho công trình thuộc dự án Xây dựng Ban quản lý Khu kinh tế
40 Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của Thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Thương mại Ban quản lý Khu kinh tế
41 Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của Thương nhân nước ngoài tại Việt Nam thuộc thẩm quyền cấp của Cơ quan cấp Giấy phép Thương mại Ban quản lý Khu kinh tế
42 Thẩm định, chấp thuận bản vẽ Tổng mặt bằng thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Quy hoạch Ban quản lý Khu kinh tế
43 Thẩm định, chấp thuận bản vẽ điều chỉnh Tổng mặt bằng thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Quy hoạch Ban quản lý Khu kinh tế
44 Chuyển nhượng dự án đầu tư Đầu tư Ban quản lý Khu kinh tế
45 Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập thời hạn dưới 90 ngày Lao động Ban quản lý Khu kinh tế
46 Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng Xây dựng Ban quản lý Khu kinh tế
47 Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh Xây dựng Ban quản lý Khu kinh tế
48 Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh Xây dựng Ban quản lý Khu kinh tế
49 Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh Xây dựng Ban quản lý Khu kinh tế
50 Đăng ký Hợp đồng nhận lao động thực tập của doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề dưới 90 ngày Lao động Ban quản lý Khu kinh tế
Top