• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Ngành điện lực cấp tỉnh

Có 14 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Đơn vị cung cấp
1 Thủ tục cấp điện cho khách hàng có TBA riêng có tổng dung lượng của các trạm biến áp tại 01 địa điểm mua điện lớn hơn 2000 kVA Dịch vụ cung cấp điện mới Ngành điện lực cấp tỉnh
2 Thủ tục: Thay đổi công suất máy biến áp của tổ chức, cá nhân mua điện từ lưới điện trung áp có tổng công suất trạm biến áp tại một địa điểm mua điện > 2000 kVA Dịch vụ trong quá trình thực HĐMBĐ Ngành điện lực cấp tỉnh
3 Thay đổi vị trí hệ thống đo đếm điện năng trạm biến áp chuyên dùng của tổ chức, cá nhân mua điện từ lưới điện trung áp có tổng công suất trạm biến áp tại một địa điểm mua điện >2000 kVA (Bước Tiếp nhận yêu cầu và trả lời khách hàng) Dịch vụ trong quá trình thực HĐMBĐ Ngành điện lực cấp tỉnh
4 Thủ tục: Thay đổi mục đích sử dụng điện đối với tổ chức, cá nhân mua điện từ lưới điện trung áp có tổng công suất trạm biến áp tại một địa điểm mua điện >2000 kVA Dịch vụ trong quá trình thực HĐMBĐ Ngành điện lực cấp tỉnh
5 Thủ tục: Thay đổi định mức sử dụng điện Dịch vụ trong quá trình thực HĐMBĐ Ngành điện lực cấp tỉnh
6 Thủ tục: Thay đổi chủ thể hợp đồng mua bán điện Dịch vụ trong quá trình thực HĐMBĐ Ngành điện lực cấp tỉnh
7 Thủ tục: Kiểm tra công tơ và thiết bị đo đếm khác Dịch vụ trong quá trình thực HĐMBĐ Ngành điện lực cấp tỉnh
8 Thủ tục: Thay đổi thông tin đã đăng ký trong hợp đồng mua bán điện Dịch vụ trong quá trình thực HĐMBĐ Ngành điện lực cấp tỉnh
9 Thủ tục: Gia hạn hợp đồng mua bán điện Dịch vụ trong quá trình thực HĐMBĐ Ngành điện lực cấp tỉnh
10 Thủ tục: Chấm dứt hợp đồng mua bán điện Dịch vụ trong quá trình thực HĐMBĐ Ngành điện lực cấp tỉnh
11 Thủ tục: Thay đổi hình thức thanh toán tiền điện Dịch vụ trong quá trình thực HĐMBĐ Ngành điện lực cấp tỉnh
12 Thủ tục: Cấp điện trở lại khi khách hàng đã tạm ngừng sử dụng điện Dịch vụ trong quá trình thực HĐMBĐ Ngành điện lực cấp tỉnh
13 Thủ tục: Cấp điện trở lại khi khách hàng bị tạm ngừng sử dụng điện do yêu cầu của cơ quan Nhà nước Dịch vụ trong quá trình thực HĐMBĐ Ngành điện lực cấp tỉnh
14 Thủ tục: Xử lý báo mất điện Dịch vụ trong quá trình thực HĐMBĐ Ngành điện lực cấp tỉnh
Top