• Cán bộ đăng nhập
    • Đăng nhập
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Ngành điện lực cấp huyện

Có 18 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Đơn vị cung cấp
1 Thủ tục cấp điện cho khách hàng có TBA riêng có tổng dung lượng của các trạm biến áp tại 01 địa điểm mua điện ≤ 2000 Kva (Bước Tiếp nhận yêu cầu, khảo sát hiện trường, thỏa thuận đấu nối) Dịch vụ cung cấp điện mới Ngành điện lực cấp huyện
2 Thủ tục cấp điện cho khách hàng có TBA riêng có tổng dung lượng của các trạm biến áp tại 01 địa điểm mua điện ≤ 2000 Kva (Bước Nghiệm thu đóng điện, ký kết hợp đồng mua bán điện). Dịch vụ cung cấp điện mới Ngành điện lực cấp huyện
3 Thay đổi công suất máy biến áp của tổ chức, cá nhân mua điện từ lưới điện trung áp có tổng công suất trạm biến áp tại một địa điểm mua điện ≤ 2000 kVA (Bước tiếp nhận yêu cầu, trả lời khách hàng). Dịch vụ trong quá trình thực HĐMBĐ Ngành điện lực cấp huyện
4 Thay đổi công suất máy biến áp của tổ chức, cá nhân mua điện từ lưới điện trung áp có tổng công suất trạm biến áp tại một địa điểm mua điện ≤ 2000 kVA (Bước Nghiệm thu đóng điện công trình thay đổi công suất máy biến áp) Dịch vụ trong quá trình thực HĐMBĐ Ngành điện lực cấp huyện
5 Thay đổi vị trí hệ thống đo đếm điện năng trạm biến áp chuyên dùng của tổ chức, cá nhân mua điện từ lưới điện trung áp có tổng công suất trạm biến áp tại một địa điểm mua điện ≤ 2000 kVA hoặc khách hàng mua điện hạ áp (Bước Tiếp nhận yêu cầu và trả lời khách hàng) Dịch vụ trong quá trình thực HĐMBĐ Ngành điện lực cấp huyện
6 Thay đổi vị trí hệ thống đo đếm điện năng trạm biến áp chuyên dùng của tổ chức, cá nhân mua điện từ lưới điện trung áp có tổng công suất trạm biến áp tại một địa điểm mua điện ≤ 2000 kVA hoặc khách hàng mua điện hạ áp Bước Nghiệm thu thay đổi vị trí hệ thống đo đếm điện năng) Dịch vụ trong quá trình thực HĐMBĐ Ngành điện lực cấp huyện
7 Thay đổi mục đích sử dụng điện đối với tổ chức, cá nhân mua điện từ lưới điện trung áp có tổng công suất trạm biến áp tại một địa điểm mua điện ≤ 2000 kVA hoặc khách hàng mua điện từ lưới điện hạ áp Dịch vụ trong quá trình thực HĐMBĐ Ngành điện lực cấp huyện
8 Thay đổi định mức sử dụng điện cấp huyện Dịch vụ trong quá trình thực HĐMBĐ Ngành điện lực cấp huyện
9 Thay đổi chủ thể hợp đồng mua bán điện cấp huyện Dịch vụ trong quá trình thực HĐMBĐ Ngành điện lực cấp huyện
10 Kiểm tra công tơ và thiết bị đo đếm khác cấp huyện Dịch vụ trong quá trình thực HĐMBĐ Ngành điện lực cấp huyện
11 Thay đổi thông tin đã đăng ký trong hợp đồng mua bán điện cấp huyện Dịch vụ trong quá trình thực HĐMBĐ Ngành điện lực cấp huyện
12 Gia hạn hợp đồng mua bán điện cấp huyện Dịch vụ trong quá trình thực HĐMBĐ Ngành điện lực cấp huyện
13 Chấm dứt hợp đồng mua bán điện cấp huyện Dịch vụ trong quá trình thực HĐMBĐ Ngành điện lực cấp huyện
14 Thay đổi hình thức thanh toán tiền điện cấp huyện Dịch vụ trong quá trình thực HĐMBĐ Ngành điện lực cấp huyện
15 Cấp điện trở lại khi khách hàng đã tạm ngừng sử dụng điện Dịch vụ trong quá trình thực HĐMBĐ Ngành điện lực cấp huyện
16 Cấp điện trở lại khi khách hàng bị tạm ngừng sử dụng điện do yêu cầu của cơ quan Nhà nước cấp huyện Dịch vụ trong quá trình thực HĐMBĐ Ngành điện lực cấp huyện
17 Xử lý báo mất điện Dịch vụ trong quá trình thực HĐMBĐ Ngành điện lực cấp huyện
18 Thủ tục cấp điện cho khách hàng mua điện từ lưới điện hạ áp Dịch vụ trong quá trình thực HĐMBĐ Ngành điện lực cấp huyện
Top