• Cán bộ đăng nhập
    • Đăng nhập
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Ngành thuế cấp huyện

Có 16 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Đơn vị cung cấp
1 Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh đăng ký thông qua hồ sơ khai thuế, chưa có mã số thuế. Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước Ngành thuế cấp huyện
2 Khai thay thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản. Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước Ngành thuế cấp huyện
3 Khai thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản trong trường hợp góp vốn bằng bất động sản. Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước Ngành thuế cấp huyện
4 Khai thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn, trong trường hợp góp vốn bằng phần vốn góp. Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước Ngành thuế cấp huyện
5 Khai miễn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân chuyển nhượng bất động sản (bao gồm cả nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai) Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước Ngành thuế cấp huyện
6 Khai thuế Thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, cá nhân có thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản tại Việt Nam Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước Ngành thuế cấp huyện
7 Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai tại Việt Nam; cá nhân nhận thừa kế, quà tặng là nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai tại Việt Nam. Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước Ngành thuế cấp huyện
8 Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ chuyển nhượng vốn (trừ chuyển nhượng chứng khoán). Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước Ngành thuế cấp huyện
9 Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng (trừ bất động sản) Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước Ngành thuế cấp huyện
10 Khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân - Trường hợp khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải nộp của năm. Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước Ngành thuế cấp huyện
11 Khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với tổ chức - Trường hợp khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải nộp của năm. Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước Ngành thuế cấp huyện
12 Khai Lệ phí trước bạ nhà đất Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước Ngành thuế cấp huyện
13 Khai Lệ phí trước bạ tàu thuyền đánh cá, tàu thuyền vận tải thuỷ nội địa, tàu biển nếu thiếu hồ sơ gốc hoặc đóng mới tại Việt Nam. Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước Ngành thuế cấp huyện
14 Khai Lệ phí trước bạ đối với tài sản khác theo quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ (trừ tàu thuyền đánh cá, tàu thuyền vận tải thuỷ nội địa, tàu biển nếu thiếu hồ sơ gốc hoặc đóng mới tại Việt Nam) Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước Ngành thuế cấp huyện
15 Miễn, giảm thu tiền sử dụng đất Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước Ngành thuế cấp huyện
16 Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước. Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước Ngành thuế cấp huyện
Top