• Cán bộ đăng nhập
    • Đăng nhập
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Công an xã

Có 20 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Đơn vị cung cấp
1 Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an) Khiếu nại, tố cáo Công an xã
2 Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an) Khiếu nại, tố cáo Công an xã
3 Khai báo tạm trú cho người nước ngoài ở Việt Nam bằng Phiếu khai báo tạm trú Quản lý xuất nhập cảnh Công an xã
4 Hủy bỏ đăng ký tạm trú trái pháp luật tại Công an cấp xã Đăng ký, quản lý cư trú Công an xã
5 Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật Đăng ký, quản lý cư trú Công an xã
6 Gia hạn tạm trú tại Công an cấp xã Đăng ký, quản lý cư trú Công an xã
7 Lưu trú và tiếp nhận lưu trú tại Công an cấp xã Đăng ký, quản lý cư trú Công an xã
8 Khai báo tạm vắng tại Công an cấp xã Đăng ký, quản lý cư trú Công an xã
9 Điều chỉnh những thay đổi trong sổ tạm trú tại Công an cấp xã Đăng ký, quản lý cư trú Công an xã
10 Cấp lại sổ tạm trú tại Công an cấp xã Đăng ký, quản lý cư trú Công an xã
11 Cấp đổi sổ tạm trú tại Công an cấp xã Đăng ký, quản lý cư trú Công an xã
12 Đăng ký tạm trú tại Công an cấp xã Đăng ký, quản lý cư trú Công an xã
13 Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú Đăng ký, quản lý cư trú Công an xã
14 Cấp giấy chuyển hộ khẩu Đăng ký, quản lý cư trú Công an xã
15 Xóa đăng ký thường trú Đăng ký, quản lý cư trú Công an xã
16 Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu Đăng ký, quản lý cư trú Công an xã
17 Cấp lại sổ hộ khẩu Đăng ký, quản lý cư trú Công an xã
18 Cấp đổi sổ hộ khẩu Đăng ký, quản lý cư trú Công an xã
19 Tách sổ hộ khẩu Đăng ký, quản lý cư trú Công an xã
20 Đăng ký thường trú Đăng ký, quản lý cư trú Công an xã
Top