• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Công an huyện

Có 25 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Đơn vị cung cấp
1 Cấp giấy chuyển hộ khẩu Đăng ký, quản lý cư trú Công an huyện
2 Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật Đăng ký, quản lý cư trú Công an huyện
3 Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú Đăng ký, quản lý cư trú Công an huyện
4 Xóa đăng ký thường trú Đăng ký, quản lý cư trú Công an huyện
5 Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu Đăng ký, quản lý cư trú Công an huyện
6 Cấp lại sổ hộ khẩu Đăng ký, quản lý cư trú Công an huyện
7 Cấp đổi sổ hộ khẩu Đăng ký, quản lý cư trú Công an huyện
8 Tách sổ hộ khẩu Đăng ký, quản lý cư trú Công an huyện
9 Đăng ký thường trú Đăng ký, quản lý cư trú Công an huyện
10 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Công an huyện
11 Đăng ký mô tô, xe gắn máy tạm thời tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Công an huyện
12 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Công an huyện
13 Đổi giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Công an huyện
14 Đăng ký mô tô, xe gắn máy từ tỉnh khác chuyển đến tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Công an huyện
15 Sang tên, di chuyển mô tô, xe gắn máy đi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Công an huyện
16 Đăng ký sang tên mô tô, xe gắn máy trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Công an huyện
17 Đăng ký, cấp biển số mô tô, xe gắn máy tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Công an huyện
18 Cấp Chứng minh nhân dân (9 số) Cấp, quản lý Chứng minh nhân dân Công an huyện
19 Đổi Chứng minh nhân dân (9 số) Cấp, quản lý Chứng minh nhân dân Công an huyện
20 Cấp lại Chứng minh nhân dân (9 số) Cấp, quản lý Chứng minh nhân dân Công an huyện
21 Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp huyện) Quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện Công an huyện
22 Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp huyện) Quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện Công an huyện
23 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện ở cấp huyện) Quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện Công an huyện
24 Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân tại Công an cấp huyện Khiếu nại, tố cáo Công an huyện
25 Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân tại Công an cấp huyện Khiếu nại, tố cáo Công an huyện
Top