• Cán bộ đăng nhập
    • Đăng nhập
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

BHXH tỉnh

Có 1 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Đơn vị cung cấp
1 Thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thực hiện chính sách bảo hiểm y tế BHXH tỉnh
Top