• Cán bộ đăng nhập
    • Đăng nhập
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Sở Tài nguyên và Môi trường - Lĩnh vực giao dịch bảo đảm

Có 2 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Đơn vị cung cấp
1 Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất giao dịch bảo đảm Sở Tài nguyên và Môi trường
2 Đăng ký thay đổi biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất giao dịch bảo đảm Sở Tài nguyên và Môi trường
Top