• Cán bộ đăng nhập
    • Đăng nhập
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Sở Tài nguyên và Môi trường - Lĩnh vực Khoáng sản

Có 16 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Đơn vị cung cấp
1 Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản. Khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường
2 Gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản Khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường
3 Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản. Khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường
4 Trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản Khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường
5 Phê duyệt trữ lượng khoáng sản. Khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường
6 Cấp giấy phép khai thác khoáng sản Khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường
7 Gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản Khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường
8 Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản Khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường
9 Trả lại giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khai thác khoáng sản Khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường
10 Cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản Khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường
11 Gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản Khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường
12 Trả lại giấy phép khai thác tận thu khoáng sản. Khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường
13 Phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản Khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường
14 Điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản Khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường
15 Đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích dự án xây dựng công trình Khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường
16 Đăng ký khối lượng cát thu hồi từ dự án nạo vét, khơi thông luồng lạch Khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường
Top