• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Sở Tài nguyên và Môi trường - Lĩnh vực Tài nguyên nước

Có 17 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Đơn vị cung cấp
1 Cấp Giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với các công trình có lưu lượng từ 1.000m3/ngày đêm đến dưới 3.000m3/ngày đêm Tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường
2 Cấp gia hạn, điều chỉnh Giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với các công trình có lưu lượng từ 1.000m3/ngày đêm đến dưới 3.000m3/ngày đêm Tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường
3 Cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm Tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường
4 Gia hạn, điều chỉnh Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm Tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường
5 Cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000KW; cho mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000m3/ngày đêm Tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường
6 Gia hạn, điều chỉnh nội dung Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000KW; cho mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000m3/ngày đêm Tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường
7 Cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác Tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường
8 Gia hạn, điều chỉnh nội dung Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác Tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường
9 Cấp lại Giấy phép hoạt động tài nguyên nước Tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường
10 Cấp Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ Tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường
11 Gia hạn, điều chỉnh nội dung Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ Tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường
12 Cấp lại Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất Tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường
13 Lấy ý kiến cấp tỉnh đối với các dự án đầu tự có chuyển nước từ nguồn nước liên tỉnh, dự án đầu tư xây dựng bờ, đập trên dòng chính thuộc lưu vực sông liên tỉnh Tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường
14 Chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước Tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường
15 Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với những trường hợp đã giấy khai thác, sử dụng tài nguyên nước trước ngày Nghị định sô s82/2017/NĐ-Cp có hiệu lực Tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường
16 Cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng dưới 100.000m3/ngày đêm Tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường
17 Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng dưới 100.000m3/ngày đêm Tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường
Top