• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Sở Tài nguyên và Môi trường - Lĩnh vực Đo đạc bản đồ

Có 3 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Đơn vị cung cấp
1 Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép; Hồ sơ đề nghị bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ Đo đạc bản đồ Sở Tài nguyên và Môi trường
2 Thẩm định chất lượng công trình sản phẩm đo đạc và bản đồ Đo đạc bản đồ Sở Tài nguyên và Môi trường
3 Cung cấp thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ Đo đạc bản đồ Sở Tài nguyên và Môi trường
Top