• Cán bộ đăng nhập
    • Đăng nhập
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Sở Tài nguyên và Môi trường - Lĩnh vực Môi trường

Có 9 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Đơn vị cung cấp
1 Thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
2 Cấp giấy phép trao đổi, mua, bán, tặng cho, thuê, lưu giữ, vận chuyển mẫu vật của loài thuộc Danh mục loài được ưu tiên bảo vệ Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
3 Cấp Giấy chứng nhận Cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
4 Cấp giấy phép môi trường Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
5 Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
6 Thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường (CTPHMT) trong hoạt động khai thác khoáng sản (báo cáo riêng theo quy định tại khoản 2 Điều 36 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP) Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
7 Cấp đổi giấy phép môi trường Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
8 Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
9 Cấp lại giấy phép môi trường Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
Top