• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Sở Tài nguyên và Môi trường - Lĩnh vực Môi trường

Có 21 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Đơn vị cung cấp
1 Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường (PA CTPHMT) bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án và báo cáo đánh giá tác động môi trường cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt) Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
2 Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
3 Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường (PA CTPHMT) đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án và báo cáo đánh giá tác động môi trường cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt) Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
4 Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường (PA CTPHMT) đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án cải tạo phục hồi môi trường và thủ tục môi trường không cùng cơ quan thẩm quyền phê duyệt) Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
5 Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường (PA CTPHMT) bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp phương án cải tạo phục hồi môi trường và thủ tục môi trường không cùng cơ quan thẩm quyền phê duyệt) Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
6 Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất đối với tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
7 Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất đối với tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
8 Xác nhận hoàn thành từng phần Phương án cải tạo phục hồi môi trường (PA CTPHMT), Phương án cải tạo phục hồi môi trường (PA CTPHMT) bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
9 Cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
10 Thẩm định và phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
11 Thẩm định và Phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
12 Cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
13 Cấp lại sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
14 Chứng nhận cơ sở đã hoàn thành việc thực hiện các biện pháp xử lý triệt để ô nhiễm môi trường nghiêm trọng Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
15 Thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
16 Thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
17 Xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
18 Vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
19 Kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
20 Chấp thuận về môi trường trong trường hợp chủ dự án có những thay đổi tăng quy mô, công suất; thay đổi công nghệ hoặc bổ sung ngành nghề đầu tư vào khu công nghiệp Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
21 Thẩm định và Phê duyệt Phương án cải tạo phục hồi môi trường/Phương án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung. Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
Top