• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Sở Tài nguyên và Môi trường - Lĩnh vực Môi trường

Có 14 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Đơn vị cung cấp
1 Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản (báo cáo riêng theo quy định tại điểm b khoản 1 và điểm b, điểm c khoản 2 Điều 5 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 5 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP) Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
2 Xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
3 Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường/báo cáo đánh giá tác động môi trường lập lại Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
4 Cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
5 Cấp lại sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
6 Chứng nhận cơ sở đã hoàn thành việc thực hiện các biện pháp xử lý triệt để ô nhiễm môi trường nghiêm trọng Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
7 Thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
8 Thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
9 Đăng ký xác nhận/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
10 Vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của dự án Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
11 Kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
12 Chấp thuận về môi trường (Trường hợp dự án có những thay đổi được quy định tại khoản 2 Điều 26 Luật Bảo vệ môi trường trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án) Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
13 Cấp giấy phép trao đổi, mua, bán, tặng cho, thuê, lưu giữ, vận chuyển mẫu vật của loài thuộc Danh mục loài được ưu tiên bảo vệ Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
14 Cấp Giấy chứng nhận Cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
Top