• Cán bộ đăng nhập
    • Đăng nhập
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Sở Tài nguyên và Môi trường - Lĩnh vực biển và hải đảo

Có 11 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Đơn vị cung cấp
1 Giao khu vực biển biển và hải đảo Sở Tài nguyên và Môi trường
2 Gia hạn thời hạn giao khu vực biển biển và hải đảo Sở Tài nguyên và Môi trường
3 Sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển biển và hải đảo Sở Tài nguyên và Môi trường
4 Trả lại khu vực biển biển và hải đảo Sở Tài nguyên và Môi trường
5 Phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cấp tỉnh biển và hải đảo Sở Tài nguyên và Môi trường
6 Cấp Giấy phép nhận chìm ở biển biển và hải đảo Sở Tài nguyên và Môi trường
7 Gia hạn Giấy phép nhận chìm ở biển biển và hải đảo Sở Tài nguyên và Môi trường
8 Sửa đổi, bổ sung Giấy phép nhận chìm ở biển biển và hải đảo Sở Tài nguyên và Môi trường
9 Trả lại Giấy phép nhận chìm ở biển biển và hải đảo Sở Tài nguyên và Môi trường
10 Cấp lại Giấy phép nhận chìm ở biển biển và hải đảo Sở Tài nguyên và Môi trường
11 Công nhận khu vực biển biển và hải đảo Sở Tài nguyên và Môi trường
Top