• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Có 2000 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Đơn vị cung cấp
1 Cấp Giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam (thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C), (sau đây gọi tắt là Nhà thầu). Xây dựng Sở Xây dựng
2 Điều chỉnh Giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam (thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C), (sau đây gọi tắt là Nhà thầu). Xây dựng Sở Xây dựng
3 Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III Xây dựng Sở Xây dựng
4 Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, III Xây dựng Sở Xây dựng
5 Điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, III (về lĩnh vực hoạt động và hạng) Xây dựng Sở Xây dựng
6 Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh quy định tại Khoản 5 Điều 9 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP. Nhà ở và công sở Sở Xây dựng
7 Lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại quy định tại Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP. Nhà ở và công sở Sở Xây dựng
8 Thẩm định giá bán, thuê mua, thê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên phạm vi địa bàn tỉnh. Nhà ở và công sở Sở Xây dựng
9 Cấp nâng hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân hạng II, III Xây dựng Sở Xây dựng
10 Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy tại Công an cấp tỉnh Phòng cháy chữa cháy Công an Tỉnh
11 Cấp giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ tại Công an cấp tỉnh Phòng cháy chữa cháy Công an Tỉnh
12 Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với các dự án, công trình quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ Phòng cháy chữa cháy Công an Tỉnh
13 Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy Phòng cháy chữa cháy Công an Tỉnh
14 Đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi. Đăng ký, quản lý con dấu Công an Tỉnh
15 Đăng ký thêm con dấu Đăng ký, quản lý con dấu Công an Tỉnh
16 Cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu. Đăng ký, quản lý con dấu Công an Tỉnh
17 Đăng ký mẫu con dấu mới Đăng ký, quản lý con dấu Công an Tỉnh
18 Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự Quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT Công an Tỉnh
19 Cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự Quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT Công an Tỉnh
20 Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ Phòng cháy chữa cháy Công an Tỉnh
21 Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy. Phòng cháy chữa cháy Công an Tỉnh
22 Đổi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy Phòng cháy chữa cháy Công an Tỉnh
23 Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy Phòng cháy chữa cháy Công an Tỉnh
24 Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy Phòng cháy chữa cháy Công an Tỉnh
25 Đổi giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy Phòng cháy chữa cháy Công an Tỉnh
26 Phê duyệt Phương án chữa cháy của cơ sở Phòng cháy chữa cháy Công an Tỉnh
27 Thông báo cam kết về việc bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và đối với cơ sở thuộc Phụ lục III - ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy Phòng cháy chữa cháy Công an Tỉnh
28 Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh giải quyết khiếu nại, tố cáo Thanh tra Tỉnh
29 Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh giải quyết khiếu nại, tố cáo Thanh tra Tỉnh
30 Giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh giải quyết khiếu nại, tố cáo Thanh tra Tỉnh
31 Thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thực hiện chính sách bảo hiểm y tế BHXH tỉnh
32 Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải (cấp huyện) Hòa giải thương mại Cấp huyện
33 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Kinh doanh khí Cấp huyện
34 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Kinh doanh khí Cấp huyện
35 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Kinh doanh khí Cấp huyện
36 Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Lưu thông hàng hóa trong nước Cấp huyện
37 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước Cấp huyện
38 Cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Lưu thông hàng hóa trong nước Cấp huyện
39 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Lưu thông hàng hóa trong nước Cấp huyện
40 Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu Lưu thông hàng hóa trong nước Cấp huyện
41 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước Cấp huyện
42 Cấp lại Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Lưu thông hàng hóa trong nước Cấp huyện
43 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Lưu thông hàng hóa trong nước Cấp huyện
44 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu Lưu thông hàng hóa trong nước Cấp huyện
45 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước Cấp huyện
46 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Lưu thông hàng hóa trong nước Cấp huyện
47 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Lưu thông hàng hóa trong nước Cấp huyện
48 Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập Giáo dục Mầm non Cấp huyện
49 Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập Giáo dục Mầm non Cấp huyện
50 Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo Giáo dục Mầm non Cấp huyện
51 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Cấp huyện
52 Chuyển trường đối với học sinh tiểu học Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Cấp huyện
53 Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Cấp huyện
54 Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc THCS Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Cấp huyện
55 Tiếp nhận đối tượng học bổ túc THCS Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Cấp huyện
56 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) Cấp huyện
57 Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) Cấp huyện
58 Giải thể tự nguyện hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) Cấp huyện
59 Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) Cấp huyện
60 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) Cấp huyện
61 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) Cấp huyện
62 Đăng ký khi hợp tác xã chia Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) Cấp huyện
63 Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) Cấp huyện
64 Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) Cấp huyện
65 Đăng ký khi hợp tác xã tách Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) Cấp huyện
66 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) Cấp huyện
67 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) Cấp huyện
68 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) Cấp huyện
69 Đăng ký thành lập hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) Cấp huyện
70 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) Cấp huyện
71 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) Cấp huyện
72 Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) Cấp huyện
73 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) Cấp huyện
74 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) Cấp huyện
75 Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng Bảo trợ xã hội Cấp huyện
76 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bảo trợ xã hội Cấp huyện
77 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Thi đua - khen thưởng Cấp huyện
78 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng cho gia đình Thi đua - khen thưởng Cấp huyện
79 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại Thi đua - khen thưởng Cấp huyện
80 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Thi đua - khen thưởng Cấp huyện
81 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất Thi đua - khen thưởng Cấp huyện
82 Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở Thi đua - khen thưởng Cấp huyện
83 Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Thi đua - khen thưởng Cấp huyện
84 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến Thi đua - khen thưởng Cấp huyện
85 Thủ tục Báo cáo tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, Đại hội bất thường Tổ chức phi chính phủ Cấp huyện
86 Thủ tục chia, tách; sát nhập; hợp nhất Hội có phạm vi hoạt động trong huyện, trong xã Tổ chức phi chính phủ Cấp huyện
87 Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ cấp huyện Tổ chức phi chính phủ Cấp huyện
88 Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viện hội đồng quản lý quỹ Tổ chức phi chính phủ Cấp huyện
89 Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Tổ chức phi chính phủ Cấp huyện
90 Thủ tục Hội tự giải thể có phạm vi hoạt động trong huyện, trong xã Tổ chức phi chính phủ Cấp huyện
91 Thủ tục hợp nhất, sát nhập, chia, tách quỹ cấp huyện Tổ chức phi chính phủ Cấp huyện
92 Thủ tục phê duyệt điều lệ Hội có phạm vi hoạt động trong huyện, trong xã Tổ chức phi chính phủ Cấp huyện
93 Thủ tục quỹ tự giải thể Tổ chức phi chính phủ Cấp huyện
94 Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ Tổ chức phi chính phủ Cấp huyện
95 Thủ tục thành lập Hội có phạm vi hoạt động trong huyện, trong xã Tổ chức phi chính phủ Cấp huyện
96 Thủ tục đổi tên Hội có phạm vi hoạt động trong huyện, trong xã Tổ chức phi chính phủ Cấp huyện
97 Thủ tục đổi tên quỹ cấp huyện Tổ chức phi chính phủ Cấp huyện
98 Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập Tổ chức - Biên chế Cấp huyện
99 Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập Tổ chức - Biên chế Cấp huyện
100 Thủ tục thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập Tổ chức - Biên chế Cấp huyện
101 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện Tôn giáo Chính phủ Cấp huyện
102 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã, phường, thị trấn thuộc một huyện, thành phố, thị xã Tôn giáo Chính phủ Cấp huyện
103 Thủ tục thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật tín ngưỡng, tôn giáo Tôn giáo Chính phủ Cấp huyện
104 Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện Tôn giáo Chính phủ Cấp huyện
105 Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã, phường, thị trấn nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Tôn giáo Chính phủ Cấp huyện
106 Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện Tôn giáo Chính phủ Cấp huyện
107 Thủ tục đề nghị tổ chức có cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp có quy mô tổ chức ở một huyện, thành phố, thị xã Tôn giáo Chính phủ Cấp huyện
108 Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện Tôn giáo Chính phủ Cấp huyện
109 Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn Cấp huyện
110 Bố trí ổn định dân cư trong huyện Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn Cấp huyện
111 Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn Cấp huyện
112 Cấp lại Giấy chứng nhận kinh tế trang trại Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn Cấp huyện
113 Hỗ trợ dự án liên kết Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn Cấp huyện
114 Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý Đất đai Cấp huyện
115 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy (cấp huyện) Xuất Bản, In và Phát hành Cấp huyện
116 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Chứng thực Cấp huyện
117 Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Chứng thực Cấp huyện
118 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được) Chứng thực Cấp huyện
119 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản Chứng thực Cấp huyện
120 Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Chứng thực Cấp huyện
121 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản Chứng thực Cấp huyện
122 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản Chứng thực Cấp huyện
123 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Chứng thực Cấp huyện
124 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Chứng thực Cấp huyện
125 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) Hộ tịch Cấp huyện
126 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Hộ tịch Cấp huyện
127 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Hộ tịch Cấp huyện
128 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Hộ tịch Cấp huyện
129 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Cấp huyện
130 Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Cấp huyện
131 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Cấp huyện
132 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Hộ tịch Cấp huyện
133 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Cấp huyện
134 Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Cấp huyện
135 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Cấp huyện
136 Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Cấp huyện
137 Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Cấp huyện
138 Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Cấp huyện
139 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Cấp huyện
140 Công nhận báo cáo viên pháp luật cấp huyện Phổ biến giáo dục pháp luật Cấp huyện
141 Miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật cấp huyện Phổ biến giáo dục pháp luật Cấp huyện
142 Thủ tục cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Gia đình Cấp huyện
143 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện) Gia đình Cấp huyện
144 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện) Gia đình Cấp huyện
145 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện) Gia đình Cấp huyện
146 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện) Gia đình Cấp huyện
147 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện) Gia đình Cấp huyện
148 Công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Văn hóa cơ sở Cấp huyện
149 Thủ tục công nhận lại Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới Văn hóa cơ sở Cấp huyện
150 Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” Văn hóa cơ sở Cấp huyện
151 Công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Văn hóa cơ sở Cấp huyện
152 Công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Văn hóa cơ sở Cấp huyện
153 Thông báo tổ chức lễ hội Văn hóa cơ sở Cấp huyện
154 Đăng ký tổ chức lễ hội Văn hóa cơ sở Cấp huyện
155 Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản Thư viện Cấp huyện
156 Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện Quy hoạch xây dựng, kiến trúc Cấp huyện
157 Thủ tục thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện Quy hoạch xây dựng, kiến trúc Cấp huyện
158 Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm Bảo trợ xã hội (cấp xã) Cấp xã
159 Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm Bảo trợ xã hội (cấp xã) Cấp xã
160 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng Bảo trợ xã hội (cấp xã) Cấp xã
161 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở Bảo trợ xã hội (cấp xã) Cấp xã
162 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật Bảo trợ xã hội (cấp xã) Cấp xã
163 Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn Bảo trợ xã hội (cấp xã) Cấp xã
164 Thủ tục Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng Phòng, chống tệ nạn xã hội Cấp xã
165 Thủ tục Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình Phòng, chống tệ nạn xã hội Cấp xã
166 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình Thi đua - khen thưởng Cấp xã
167 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề Thi đua - khen thưởng Cấp xã
168 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất Thi đua - khen thưởng Cấp xã
169 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị Thi đua - khen thưởng Cấp xã
170 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Thi đua - khen thưởng Cấp xã
171 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã Tôn giáo Chính phủ Cấp xã
172 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã Tôn giáo Chính phủ Cấp xã
173 Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Tôn giáo Chính phủ Cấp xã
174 Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Tôn giáo Chính phủ Cấp xã
175 Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng Tôn giáo Chính phủ Cấp xã
176 Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng Tôn giáo Chính phủ Cấp xã
177 Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung Tôn giáo Chính phủ Cấp xã
178 Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung Tôn giáo Chính phủ Cấp xã
179 Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã Tôn giáo Chính phủ Cấp xã
180 Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác Tôn giáo Chính phủ Cấp xã
181 Thủ tục chứng thực di chúc Chứng thực Cấp xã
182 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở Chứng thực Cấp xã
183 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở Chứng thực Cấp xã
184 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Chứng thực Cấp xã
185 Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản Chứng thực Cấp xã
186 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Hộ tịch Cấp xã
187 Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Hộ tịch Cấp xã
188 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Hộ tịch Cấp xã
189 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch Hộ tịch Cấp xã
190 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ Hộ tịch Cấp xã
191 Thủ tục đăng ký giám hộ Hộ tịch Cấp xã
192 Thủ tục đăng ký khai sinh Hộ tịch Cấp xã
193 Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Hộ tịch Cấp xã
194 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con Hộ tịch Cấp xã
195 Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động Hộ tịch Cấp xã
196 Thủ tục đăng ký khai tử Hộ tịch Cấp xã
197 Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Hộ tịch Cấp xã
198 Thủ tục đăng ký khai tử lưu động Hộ tịch Cấp xã
199 Thủ tục đăng ký kết hôn Hộ tịch Cấp xã
200 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Hộ tịch Cấp xã
201 Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động Hộ tịch Cấp xã
202 Thủ tục đăng ký lại khai sinh Hộ tịch Cấp xã
203 Thủ tục đăng ký lại kết hôn Hộ tịch Cấp xã
204 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con Hộ tịch Cấp xã
205 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Hộ tịch Cấp xã
206 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Hộ tịch Cấp xã
207 Đăng ký lại khai tử Hộ tịch Cấp xã
208 Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi Nuôi con nuôi Cấp xã
209 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước Nuôi con nuôi Cấp xã
210 Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước Nuôi con nuôi Cấp xã
211 Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật Phổ biến giáo dục pháp luật Cấp xã
212 Thủ tục công nhận hòa giải viên Phổ biến giáo dục pháp luật Cấp xã
213 Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật Phổ biến giáo dục pháp luật Cấp xã
214 Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải Phổ biến giáo dục pháp luật Cấp xã
215 Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên Phổ biến giáo dục pháp luật Cấp xã
216 Thủ tục thôi làm hòa giải viên (cấp xã) Phổ biến giáo dục pháp luật Cấp xã
217 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã Văn hóa cơ sở Cấp xã
218 Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở Thể dục thể thao Cấp xã
219 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã/giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng) Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) Cấp huyện
220 Thẩm định Tổng mặt bằng sử dụng đất xây dựng công trình (dự án đầu tư). Quy hoạch xây dựng Sở Xây dựng
221 Thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở công trình giao thông cấp II, cấp III Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
222 Cấp Giấy phép lái xe tập lái Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
223 Cấp mới Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản Kinh doanh bất động sản Sở Xây dựng
224 Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền UBND cấp tỉnh quy định tại Khoản 6 Điều 9 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP. Nhà ở và công sở Sở Xây dựng
225 Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Xây dựng Sở Xây dựng
226 Thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp tỉnh. Nhà ở và công sở Sở Xây dựng
227 Chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III của cá nhân nước ngoài Xây dựng Sở Xây dựng
228 Giới thiệu địa điểm xây dựng công trình (đầu tư) Quy hoạch xây dựng Sở Xây dựng
229 Thủ tục thành lập Văn phòng công chứng Công chứng Sở Tư pháp
230 Thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm B,C Đầu tư xây dựng cơ bản Sở Kế hoạch và Đầu tư
231 Phê duyệt điều lệ Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh Ngành Nội vụ Văn phòng Ủy ban
232 Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh Ngành Nội vụ Văn phòng Ủy ban
233 Thành lập Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh Ngành Nội vụ Văn phòng Ủy ban
234 Phê duyệt kết quả thi nâng ngạch công chức lên ngạch cán sự, chuyên viên hoặc tương đương Ngành Nội vụ Văn phòng Ủy ban
235 Tuyển dụng công chức Ngành Nội vụ Văn phòng Ủy ban
236 Tổ chức lại, giải thể tổ chức sự nghiệp công lập Ngành Nội vụ Văn phòng Ủy ban
237 Thành lập tổ chức sự nghiệp công lập Ngành Nội vụ Văn phòng Ủy ban
238 Chấp thuận việc thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc (tổ chức tôn giáo cơ sở) đối với các trường hợp quy định tại khoản 2, Điều 17, Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo Ngành Nội vụ Văn phòng Ủy ban
239 Đề nghị UBND tỉnh trình Chính phủ tặng Cờ thi đua Ngành Nội vụ Văn phòng Ủy ban
240 Công nhận tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động chủ yếu ở một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Ngành Nội vụ Văn phòng Ủy ban
241 Chấp thuận việc tổ chức các lễ hội tín ngưỡng Ngành Nội vụ Văn phòng Ủy ban
242 Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh Ngành Nội vụ Văn phòng Ủy ban
243 Đổi tên Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh Ngành Nội vụ Văn phòng Ủy ban
244 Chấp thuận việc mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo Ngành Nội vụ Văn phòng Ủy ban
245 Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh trình Chủ tịch nước khen thưởng Huân chương Độc lập các hạng Ngành Nội vụ Văn phòng Ủy ban
246 Cấp đăng ký hoạt động cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động ở nhiều quận, huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Ngành Nội vụ Văn phòng Ủy ban
247 Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh trình Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động các hạng Ngành Nội vụ Văn phòng Ủy ban
248 Cấp đăng ký cho Hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động nhiều quận, huyện, thành phố thuộc tỉnh Ngành Nội vụ Văn phòng Ủy ban
249 Đề nghị phong tặng (truy tặng) danh hiệu Anh hùng Lao động cho tập thể, cá nhân Ngành Nội vụ Văn phòng Ủy ban
250 Tiếp nhận đăng ký người được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử theo quy định tại khoản 2, Điều 19, Nghị định số 92/2012/NĐ-CP Ngành Nội vụ Văn phòng Ủy ban
251 Đề nghị UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ tặng Danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc Ngành Nội vụ Văn phòng Ủy ban
252 Cấp điều chỉnh Giấy phép sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp Ngành Công thương Văn phòng Ủy ban
253 Chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của nhiều quận, huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi một tỉnh hoặc từ nhiều thành phố trực thuộc Trung ương Ngành Nội vụ Văn phòng Ủy ban
254 Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hằng năm có sự tham gia của tín đồ ngoài huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc ngoài tỉnh Ngành Nội vụ Văn phòng Ủy ban
255 Chấp thuận Hội nghị thường niên, Đại hội của tổ chức tôn giáo không thuộc quy định tại Điều 27, 28 Nghị định 92/2012/NĐ-CP Ngành Nội vụ Văn phòng Ủy ban
256 Cấp quyết định cho thuê đất đối với tổ chức đang sử dụng đất thuộc đối tượng phải thuê đất nhưng chưa chuyển sang thuê đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 Ngành Tài nguyên và Môi trường Văn phòng Ủy ban
257 Cấp quyết định công nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức đang sử dụng đất nhưng không có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 Ngành Tài nguyên và Môi trường Văn phòng Ủy ban
258 Chấp thuận việc tổ chức quyên góp vượt ra ngoài phạm vi một huyện của cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo Ngành Nội vụ Văn phòng Ủy ban
259 Cấp quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất ngoài Khu kinh tế, Khu công nghệ cao Ngành Tài nguyên và Môi trường Văn phòng Ủy ban
260 Đề nghị UBND tỉnh trình Chủ tịch nước khen thưởng cho cá nhân có quá trình cống hiến Ngành Nội vụ Văn phòng Ủy ban
261 Chấp thuận việc đề nghị sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài tại cơ sở tôn giáo hợp pháp ở Việt Nam Ngành Nội vụ Văn phòng Ủy ban
262 Cấp quyết định giao đất, cho thuê đất ngoài khu kinh tế, khu công nghệ cao Ngành Tài nguyên và Môi trường Văn phòng Ủy ban
263 Cấp quyết định gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế Ngành Tài nguyên và Môi trường Văn phòng Ủy ban
264 Đề nghị UBND tỉnh trình Chủ tịch nước phong tặng (truy tặng) Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Ngành Nội vụ Văn phòng Ủy ban
265 Cho phép trả lại giấy phép khai thác tận thu khoáng sản Ngành Tài nguyên và Môi trường Văn phòng Ủy ban
266 Đăng ký hiến chương, điều lệ sửa đổi Ngành Nội vụ Văn phòng Ủy ban
267 Cấp gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản Ngành Tài nguyên và Môi trường Văn phòng Ủy ban
268 Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành vi phạm pháp luật đã bị xử lý Ngành Nội vụ Văn phòng Ủy ban
269 Cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản Ngành Tài nguyên và Môi trường Văn phòng Ủy ban
270 Đề nghị UBND tỉnh trình Chủ tịch nước phong tặng (truy tặng) Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho tập thể và cá nhân Ngành Nội vụ Văn phòng Ủy ban
271 Cho phép trả lại giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khai thác khoáng sản Ngành Tài nguyên và Môi trường Văn phòng Ủy ban
272 Đề nghị UBND tỉnh trình Chủ tịch nước cấp đổi hiện vật khen thưởng do mất mát, hư hỏng hoặc sai sót Ngành Nội vụ Văn phòng Ủy ban
273 Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng 'Doanh nghiệp Hà Tĩnh tiêu biểu' Ngành Nội vụ Văn phòng Ủy ban
274 Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen đối với thành tích thực hiện phong trào thi đua thường xuyên Ngành Nội vụ Văn phòng Ủy ban
275 Cho phép chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản Ngành Tài nguyên và Môi trường Văn phòng Ủy ban
276 Cấp gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản Ngành Tài nguyên và Môi trường Văn phòng Ủy ban
277 Cấp giấy phép khai thác khoáng sản Ngành Tài nguyên và Môi trường Văn phòng Ủy ban
278 Phê duyệt trữ lượng khoáng sản Ngành Tài nguyên và Môi trường Văn phòng Ủy ban
279 Cho phép trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản Ngành Tài nguyên và Môi trường Văn phòng Ủy ban
280 Cho phép chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản Ngành Tài nguyên và Môi trường Văn phòng Ủy ban
281 Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Danh hiệu 'Doanh nhân Hà Tĩnh tiêu biểu' Ngành Nội vụ Văn phòng Ủy ban
282 Phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản Ngành Tài nguyên và Môi trường Văn phòng Ủy ban
283 Cấp gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản Ngành Tài nguyên và Môi trường Văn phòng Ủy ban
284 Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản Ngành Tài nguyên và Môi trường Văn phòng Ủy ban
285 Cấp gia hạn, điều chỉnh Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với các công trình có lưu lượng từ 1.000m3/ngày.đêm đến dưới 3.000m3/ngày.đêm Ngành Tài nguyên và Môi trường Văn phòng Ủy ban
286 Cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với các công trình có lưu lượng từ 1.000m3/ngày.đêm đến dưới 3.000m3/ngày.đêm Ngành Tài nguyên và Môi trường Văn phòng Ủy ban
287 Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng đối ngoại Ngành Nội vụ Văn phòng Ủy ban
288 Cấp gia hạn, điều chỉnh Giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với các công trình có lưu lượng từ 1.000m3/ngày.đêm đến dưới 3.000m3/ngày.đêm Ngành Tài nguyên và Môi trường Văn phòng Ủy ban
289 Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen trong phong trào thi đua chuyên đề, đột xuất Ngành Nội vụ Văn phòng Ủy ban
290 Đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua đối với các đơn vị thuộc các huyện, thành phố, thị xã, các ngành, lĩnh vực Ngành Nội vụ Văn phòng Ủy ban
291 Cấp Giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với các công trình có lưu lượng từ 1.000m3/ngày.đêm đến dưới 3.000m3/ngày.đêm. Ngành Tài nguyên và Môi trường Văn phòng Ủy ban
292 Đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho các đơn vị trong khối thi đua Ngành Nội vụ Văn phòng Ủy ban
293 Cấp giấy xác nhận hoàn thành từng phần hoặc toàn bộ Phương án cải tạo phục hồi môi trường /Phương án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung Ngành Tài nguyên và Môi trường Văn phòng Ủy ban
294 Phê duyệt Phương án Cải tạo phục hồi môi trường/Phương án Cải tạo phục hồi môi trường bổ sung (Phương án/Phương án bổ sung) Ngành Tài nguyên và Môi trường Văn phòng Ủy ban
295 Phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết (Đề án BVMT chi tiết) Ngành Tài nguyên và Môi trường Văn phòng Ủy ban
296 Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) Ngành Tài nguyên và Môi trường Văn phòng Ủy ban
297 Cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt: phục vụ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng từ 1m3/giây đến dưới 2m3/giây; để phát điện với công suất lắp máy từ 1.000KW đến dưới 2.000KW; cho mục đích khác với lưu lượng từ 30.000m3/ngày.đêm đến dưới 50.000m3/ngày.đêm Ngành Tài nguyên và Môi trường Văn phòng Ủy ban
298 Cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước: với lưu lượng từ 10.000m3/ngày.đêm đến dưới 30.000m3/ngày.đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; nước với lưu lượng từ 1.000m3 đến dưới 3.000m3/ngày.đêm đối với các hoạt động khác Ngành Tài nguyên và Môi trường Văn phòng Ủy ban
299 Cấp gia hạn, điều chỉnh Giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng từ 50.000m3/ngày.đêm đến dưới 100.000m3/ngày.đêm Ngành Tài nguyên và Môi trường Văn phòng Ủy ban
300 Cấp gia hạn, điều chỉnh Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt phục vụ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng từ 1m3/giây đến dưới 2m3/giây; để phát điện với công suất lắp máy từ 1.000KW đến dưới 2.000KW; cho mục đích khác với lưu lượng từ 30.000m3/ngày.đêm đến dưới 50.000m3/ngày.đêm Ngành Tài nguyên và Môi trường Văn phòng Ủy ban
301 Đề nghị UBND tỉnh tặng danh hiệu 'Tập thể lao động xuất sắc', 'Đơn vị quyết thắng' Ngành Nội vụ Văn phòng Ủy ban
302 Cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng từ 50.000m3/ngày đêm đến dưới 100.000m3/ngày đêm Ngành Tài nguyên và Môi trường Văn phòng Ủy ban
303 Cấp lại Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất với quy mô vừa Ngành Tài nguyên và Môi trường Văn phòng Ủy ban
304 Cấp gia hạn, điều chỉnh Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất với quy mô vừa Ngành Tài nguyên và Môi trường Văn phòng Ủy ban
305 Cấp lại Giấy phép sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp Ngành Công thương Văn phòng Ủy ban
306 Cấp Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất với quy mô vừa Ngành Tài nguyên và Môi trường Văn phòng Ủy ban
307 Cấp lại Giấy phép hoạt động tài nguyên nước Ngành Tài nguyên và Môi trường Văn phòng Ủy ban
308 Cấp gia hạn, điều chỉnh Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước: với lưu lượng từ 10.000m3/ngày.đêm đến dưới 30.000m3/ngày.đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; nước với lưu lượng từ 1.000m3 đến dưới 3.000m3/ngày.đêm đối với các hoạt động khác Ngành Tài nguyên và Môi trường Văn phòng Ủy ban
309 Cấp sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển trong phạm vi vùng biển 03 hải lý, trừ các khu vực biển thuộc thẩm quyền giao của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường được quy định tại điểm a và b khoản 1, Điều 10 Nghị định số 51/2014/NĐ-CP Ngành Tài nguyên và Môi trường Văn phòng Ủy ban
310 Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen Ngành Nội vụ Văn phòng Ủy ban
311 Cấp Giấy phép sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp Ngành Công thương Văn phòng Ủy ban
312 Cấp gia hạn Quyết định giao khu vực biển trong phạm vi vùng biển 03 hải lý, trừ các khu vực biển thuộc thẩm quyền giao của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường được quy định tại điểm a và b khoản 1, Điều 10 Nghị định số 51/2014/NĐ-CP Ngành Tài nguyên và Môi trường Văn phòng Ủy ban
313 Cấp quyết định giao khu vực biển trong phạm vi vùng biển 03 hải lý, trừ các khu vực biển thuộc thẩm quyền giao của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường được quy định tại điểm a và b khoản 1, Điều 10 Nghị định số 51/2014/NĐ-CP Ngành Tài nguyên và Môi trường Văn phòng Ủy ban
314 Cho phép Đoàn vào (các đoàn nước ngoài vào thăm và làm việc trên địa bàn tỉnh) Ngành Ngoại vụ Văn phòng Ủy ban
315 Quyết định thu hồi khu vực biển trong phạm vi vùng biển 03 hải lý, trừ các khu vực biển thuộc thẩm quyền giao của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường được quy định tại điểm a và b khoản 1 Điều 10 Nghị định số 51/2014/NĐ-CP Ngành Tài nguyên và Môi trường Văn phòng Ủy ban
316 Cho phép trả lại khu vực biển trong phạm vi vùng biển 03 hải lý, trừ các khu vực biển thuộc thẩm quyền giao của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường được quy định tại điểm a và b khoản 1 Điều 10 Nghị định số 51/2014/NĐ-CP Ngành Tài nguyên và Môi trường Văn phòng Ủy ban
317 Phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cấp tỉnh Ngành Tài nguyên và Môi trường Văn phòng Ủy ban
318 Cấp giấy phép cho hoạt động xây dựng công trình quốc phòng, an ninh, công trình giao thông, thuỷ lợi, công trình ngầm phục vụ phát triển kinh tế xã hội, hệ thống giếng khai thác nước ngầm, trạm bơm, âu thuyền; các công trình xây dựng theo dự án đầu tư do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (được Bộ Nông nghiệp và PTNT thẩm định) thuộc bãi sông nơi chưa có công trình xây dựng Ngành Nông nghiệp và PT nông thôn Văn phòng Ủy ban
319 Tổ chức, quản lý Hội nghị, hội thảo, ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế Ngành Ngoại vụ Văn phòng Ủy ban
320 Cấp giấy phép vận chuyển trên đê Ngành Nông nghiệp và PT nông thôn Văn phòng Ủy ban
321 Cấp giấy phép cho hoạt động xây dựng cống qua đê; xây dựng công trình đặc biệt trong phạm vi bảo vệ đê điều, bãi sông, lòng sông Ngành Nông nghiệp và PT nông thôn Văn phòng Ủy ban
322 Cấp giấy phép cho hoạt động sử dụng đê, kè bảo vệ đê, cống qua đê làm nơi neo đậu tàu thuyền, bè, mảng Ngành Nông nghiệp và PT nông thôn Văn phòng Ủy ban
323 Phê duyệt nội dung chương trình, dự án, khoản viện trợ phi dự án sử dụng vốn ODA Ngành Kế hoạch và Đầu tư Văn phòng Ủy ban
324 Cấp giấy phép cho hoạt động nạo vét luồng lạch trong phạm vi bảo vệ đê điều Ngành Nông nghiệp và PT nông thôn Văn phòng Ủy ban
325 Cấp giấy phép cho hoạt động khoan đào trong phạm vi bảo vệ đê điều Ngành Nông nghiệp và PT nông thôn Văn phòng Ủy ban
326 Cấp giấy phép cho hoạt động để vật liệu, khai thác đất, đá, cát, sỏi, khoáng sản khác, đào ao, giếng ở bãi sông Ngành Nông nghiệp và PT nông thôn Văn phòng Ủy ban
327 Cấp giấy phép cho hoạt động cắt xẻ đê để xây dựng công trình trong phạm vi bảo vệ đê điều Ngành Nông nghiệp và PT nông thôn Văn phòng Ủy ban
328 Cấp giấy phép cho các hoạt động cải tạo công trình giao thông liên quan đến đê điều Ngành Nông nghiệp và PT nông thôn Văn phòng Ủy ban
329 Phê duyệt Phương án bán đấu giá cây đứng trong khai thác gỗ Ngành Nông nghiệp và PT nông thôn Văn phòng Ủy ban
330 Bố trí, sắp xếp, ổn định dân cư ngoại tỉnh Ngành Nông nghiệp và PT nông thôn Văn phòng Ủy ban
331 Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh Ngành Thanh tra Văn phòng Ủy ban
332 Công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống Ngành Nông nghiệp và PT nông thôn Văn phòng Ủy ban
333 Cấp, gia hạn, điều chỉnh nội dung Giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi Ngành Nông nghiệp và PT nông thôn Văn phòng Ủy ban
334 Gia hạn hoặc điều chỉnh bổ sung Giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi Ngành Nông nghiệp và PT nông thôn Văn phòng Ủy ban
335 Cấp Giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi Ngành Nông nghiệp và PT nông thôn Văn phòng Ủy ban
336 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài Ngành Tư pháp Văn phòng Ủy ban
337 Đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài Ngành Tư pháp Văn phòng Ủy ban
338 Cấp Giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi Ngành Nông nghiệp và PT nông thôn Văn phòng Ủy ban
339 Phê duyệt chương trình, dự án, phi dự án (khoản viện trợ PCPNN) viện trợ Phi Chính phủ nước ngoài (NGO) Ngành Kế hoạch và Đầu tư Văn phòng Ủy ban
340 Gia hạn giấy phép cho các hoạt động có liên quan trong lĩnh vực bảo vệ đê điều, bảo vệ hành lang thoát lũ Ngành Nông nghiệp và PT nông thôn Văn phòng Ủy ban
341 Phê duyệt Phương án trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng sang mục đích khác không phải Lâm nghiệp Ngành Nông nghiệp và PT nông thôn Văn phòng Ủy ban
342 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Ngành Tư pháp Văn phòng Ủy ban
343 Phê duyệt phương án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích không phải lâm nghiệp Ngành Nông nghiệp và PT nông thôn Văn phòng Ủy ban
344 Sáp nhập Văn phòng công chứng Ngành Tư pháp Văn phòng Ủy ban
345 Phê duyệt chuyển đất rừng, đất lâm nghiệp sang trồng cao su đối với chủ đầu tư trồng cao su là tổ chức Ngành Nông nghiệp và PT nông thôn Văn phòng Ủy ban
346 Hợp nhất Văn phòng công chứng Ngành Tư pháp Văn phòng Ủy ban
347 Hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn thực hiện Tái cơ cấu ngành nông nghiệp Hà Tĩnh theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới Ngành Nông nghiệp và PT nông thôn Văn phòng Ủy ban
348 Thành lập Văn phòng công chứng Ngành Tư pháp Văn phòng Ủy ban
349 Chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh Ngành Kế hoạch và Đầu tư Văn phòng Ủy ban
350 Công nhận sáng kiến cấp tỉnh Ngành Khoa học và Công nghệ Văn phòng Ủy ban
351 Chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư pháp Ngành Tư pháp Văn phòng Ủy ban
352 Thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp Ngành Tư pháp Văn phòng Ủy ban
353 Thành lập Văn phòng giám định tư pháp Ngành Tư pháp Văn phòng Ủy ban
354 Chuyển nhượng Văn phòng công chứng Ngành Tư pháp Văn phòng Ủy ban
355 Cho phép thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông trên địa bàn Ngành Thông tin và Truyền thông Văn phòng Ủy ban
356 Cấp giấy phép khai quật khảo cổ khẩn cấp Ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch Văn phòng Ủy ban
357 Phê duyệt kế hoạch đấu thầu Ngành Kế hoạch và Đầu tư Văn phòng Ủy ban
358 Xếp hạng di tích cấp tỉnh Ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch Văn phòng Ủy ban
359 Cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập Ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch Văn phòng Ủy ban
360 Phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật Ngành Kế hoạch và Đầu tư Văn phòng Ủy ban
361 Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam Ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch Văn phòng Ủy ban
362 Phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi Ngành Kế hoạch và Đầu tư Văn phòng Ủy ban
363 Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam Ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch Văn phòng Ủy ban
364 Chuyển nhượng toàn bộ dự án khu đô thị mới, dự án, khu nhà ở, dự án hạ tầng khu công nghiệp Ngành Xây dựng Văn phòng Ủy ban
365 Cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam Ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch Văn phòng Ủy ban
366 Phê duyệt Đồ án quy hoạch Ngành Xây dựng Văn phòng Ủy ban
367 Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch Ngành Xây dựng Văn phòng Ủy ban
368 Cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng phần mỹ thuật đối với công trình dưới 300 triệu đồng Ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch Văn phòng Ủy ban
369 Đăng cai tổ chức Giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh Ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch Văn phòng Ủy ban
370 Phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất xây dựng công trình (dự án đầu tư) Ngành Xây dựng Văn phòng Ủy ban
371 Giới thiệu địa điểm xây dựng công trình (dự án đầu tư) Ngành Xây dựng Văn phòng Ủy ban
372 Phê duyệt quyết toán dự án giải phóng mặt bằng, tái định cư Ngành Tài chính Văn phòng Ủy ban
373 Phê duyệt quyết toán dự án quy hoạch hoàn thành, chi phí chuẩn bị đầu tư các dự án sử dụng vốn nhà nước do UBND tỉnh quyết định đầu tư Ngành Tài chính Văn phòng Ủy ban
374 Phê duyệt quyết toán hạng mục, gói thầu hoàn thành các dự án sử dụng vốn Nhà nước do UBND tỉnh quyết định đầu tư Ngành Tài chính Văn phòng Ủy ban
375 Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn nhà nước do UBND tỉnh quyết định đầu tư Ngành Tài chính Văn phòng Ủy ban
376 Công nhận Trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia Ngành Giáo dục và Đào tạo Văn phòng Ủy ban
377 Công nhận Trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia Ngành Giáo dục và Đào tạo Văn phòng Ủy ban
378 Công nhận Trường Trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia Ngành Giáo dục và Đào tạo Văn phòng Ủy ban
379 Công nhận Trường Trung học phổ thông đạt chuẩn Quốc gia Ngành Giáo dục và Đào tạo Văn phòng Ủy ban
380 Giải thể Trường Trung cấp chuyên nghiệp thuộc tỉnh Ngành Giáo dục và Đào tạo Văn phòng Ủy ban
381 Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc giải thể trường trung cấp chuyên nghiệp thuộc tỉnh. Ngành Giáo dục và Đào tạo Văn phòng Ủy ban
382 Thành lập trường Trung cấp chuyên nghiệp thuộc tỉnh Ngành Giáo dục và Đào tạo Văn phòng Ủy ban
383 Sáp nhập, chia tách trường Trung học phổ thông Ngành Giáo dục và Đào tạo Văn phòng Ủy ban
384 Giải thể Trường Trung học phổ thông Ngành Giáo dục và Đào tạo Văn phòng Ủy ban
385 Thành lập Trường Trung học phổ thông Ngành Giáo dục và Đào tạo Văn phòng Ủy ban
386 Cho phép thành lập trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài Ngành LĐTB và XH Văn phòng Ủy ban
387 Giải thể trường trung cấp nghề/trung tâm dạy nghề công lập thuộc tỉnh và trường trung cấp nghề/trung tâm dạy nghề tư thục trên địa bàn tỉnh Ngành LĐTB và XH Văn phòng Ủy ban
388 Chia, tách, sáp nhập trường trung cấp nghề/trung tâm dạy nghề công lập thuộc tỉnh và trường trung cấp nghề/trung tâm dạy nghề tư thục trên địa bàn tỉnh Ngành LĐTB và XH Văn phòng Ủy ban
389 Thành lập trung tâm dạy nghề tư thục trên địa bàn tỉnh Ngành LĐTB và XH Văn phòng Ủy ban
390 Thành lập trung tâm dạy nghề công lập trên địa bàn tỉnh Ngành LĐTB và XH Văn phòng Ủy ban
391 Thành lập trường trung cấp nghề tư thục thuộc tỉnh Ngành LĐTB và XH Văn phòng Ủy ban
392 Thành lập trường trung cấp nghề công lập thuộc tỉnh Ngành LĐTB và XH Văn phòng Ủy ban
393 Thành lập mới hoặc thành lập lại Trung tâm dịch vụ việc làm Ngành LĐTB và XH Văn phòng Ủy ban
394 Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên HĐTV hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc, Phó Tổng giám đốc hoặc Phó Giám đốc, Kế toán trưởng trong công ty TNHHMTV do Nhà nước làm chủ sở hữu Ngành LĐTB và XH Văn phòng Ủy ban
395 Trợ cấp một lần đối với người được cử đi làm chuyên gia sang giúp Lào và Campuchia Ngành LĐTB và XH Văn phòng Ủy ban
396 Xếp hạng công ty Nhà nước Ngành LĐTB và XH Văn phòng Ủy ban
397 Trợ cấp mai táng phí cho thân nhân đối tượng hưởng theo Quyết định số 62; 290; Cựu thanh niên xung phong, Cựu chiến binh hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Ngành LĐTB và XH Văn phòng Ủy ban
398 Cấp Thẻ bảo hiểm y tế đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62; 290; Cựu thanh niên xung phong, Cựu chiến binh hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Ngành LĐTB và XH Văn phòng Ủy ban
399 Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật Ngành Giao thông Vận tải Văn phòng Ủy ban
400 Phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở Ngành Giao thông Vận tải Văn phòng Ủy ban
401 Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh Quy hoạch xây dựng Sở Xây dựng
402 Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh Quy hoạch xây dựng Sở Xây dựng
403 Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III Xây dựng Sở Xây dựng
404 Thủ tục sáp nhập Văn phòng công chứng Công chứng Sở Tư pháp
405 Thủ tục hợp nhất Văn phòng công chứng Công chứng Sở Tư pháp
406 Thủ tục cấp phép thành lập văn phòng giám định tư pháp Giám định tư pháp Sở Tư pháp
407 Thủ tục chuyển đổi loại hình hoạt động Văn phòng giám định tư pháp Giám định tư pháp Sở Tư pháp
408 Thủ tục chuyển nhượng Văn phòng công chứng Công chứng Sở Tư pháp
409 Hướng dẫn và quản lý các hoạt động thông tin báo chí của phóng viên nước ngoài tại địa phương Ngành Ngoại vụ Văn phòng Ủy ban
410 Tiếp nhận huân chương, huy chương hoặc các danh hiệu khác của các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc các tổ chức quốc tế tặng Ngành Ngoại vụ Văn phòng Ủy ban
411 Điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân hạng II, III Xây dựng Sở Xây dựng
412 Cấp giấy phép xây dựng (giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Xây dựng Sở Xây dựng
413 Giải quyết tố cáo Khiếu nại tố cáo Sở Xây dựng
414 Giải quyết khiếu nại lần hai Khiếu nại tố cáo Sở Xây dựng
415 Giải quyết khiếu nại lần đầu Khiếu nại tố cáo Sở Xây dựng
416 Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân hạng II, III (đối với trường hợp bị thu hồi quy định tại điểm b, c, d Khoản 2 Điều 44a Nghị định số 100/2018/NĐ-CP: do giả mạo giấy tờ trong hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề; cho thuê, cho mượn, thuê, mượn hoặc cho người khác sử dụng chứng chỉ hành nghề; sửa chữa, tẩy xóa làm sai lệch nội dung chứng chỉ hành nghề) Xây dựng Sở Xây dựng
417 Cấp hộ chiếu công vụ Lãnh sự Sở Ngoại vụ
418 Gia hạn hộ chiếu công vụ Lãnh sự Sở Ngoại vụ
419 Sửa đổi, bổ sung hộ chiếu công vụ Lãnh sự Sở Ngoại vụ
420 Cấp hộ chiếu ngoại giao Lãnh sự Sở Ngoại vụ
421 Gia hạn hộ chiếu ngoại giao Lãnh sự Sở Ngoại vụ
422 Sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao Lãnh sự Sở Ngoại vụ
423 Cấp công hàm đề nghị cấp thị thực cho hộ chiếu công vụ/hộ chiếu ngoại giao Lãnh sự Sở Ngoại vụ
424 Chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự Lãnh sự Sở Ngoại vụ
425 Cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp Sở hữu trí tuệ Sở Khoa học và Công nghệ
426 Cấp Giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) Báo chí xuất bản Sở Thông tin và Truyền thông
427 Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông
428 Cho phép họp báo (trong nước) Báo chí xuất bản Sở Thông tin và Truyền thông
429 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Báo chí xuất bản Sở Thông tin và Truyền thông
430 Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Báo chí xuất bản Sở Thông tin và Truyền thông
431 Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm Báo chí xuất bản Sở Thông tin và Truyền thông
432 Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu Báo chí xuất bản Sở Thông tin và Truyền thông
433 Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài Báo chí xuất bản Sở Thông tin và Truyền thông
434 Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh Báo chí xuất bản Sở Thông tin và Truyền thông
435 Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính Bưu chính viễn thông Sở Thông tin và Truyền thông
436 Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính Bưu chính viễn thông Sở Thông tin và Truyền thông
437 Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn Bưu chính viễn thông Sở Thông tin và Truyền thông
438 Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Bưu chính viễn thông Sở Thông tin và Truyền thông
439 Đăng ký hoạt động cơ sở in Báo chí xuất bản Sở Thông tin và Truyền thông
440 Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in Báo chí xuất bản Sở Thông tin và Truyền thông
441 Cấp giấy phép hoạt động in Báo chí xuất bản Sở Thông tin và Truyền thông
442 Cấp lại giấy phép hoạt động in Báo chí xuất bản Sở Thông tin và Truyền thông
443 Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Báo chí xuất bản Sở Thông tin và Truyền thông
444 Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Báo chí xuất bản Sở Thông tin và Truyền thông
445 Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu Báo chí xuất bản Sở Thông tin và Truyền thông
446 Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm Báo chí xuất bản Sở Thông tin và Truyền thông
447 Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông
448 Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông
449 Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông
450 Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông
451 Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông
452 Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp trò chơi điện tử G1 trên mạng do chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông
453 Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông
454 Thông báo thay đổi tên miền khi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên trang thông tin điện tử (trên Internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động); thể loại trò chơi (G2, G3, G4); thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông
455 Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông
456 Cấp Giấy phép cho các hoạt động trồng cây lâu năm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Thuỷ lợi Sở Nông nghiệp và PTNT
457 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Sở Nông nghiệp và PTNT
458 Bố trí, sắp xếp, ổn định dân cư ngoại tỉnh Phát triển nông thôn Sở Nông nghiệp và PTNT
459 Thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam Quốc tịch Sở Tư pháp
460 Thủ tục trở lại quốc tịch Việt Nam ở trong nước Quốc tịch Sở Tư pháp
461 Thủ tục thôi quốc tịch Việt Nam ở trong nước Quốc tịch Sở Tư pháp
462 Đăng ký tham dự, xét tặng giải thưởng chất lượng quốc gia Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Sở Khoa học và Công nghệ
463 Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam Lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
464 Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam) Lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
465 Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam) Lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
466 Cấp giấy phép liên vận quốc tế Việt – Lào cho phương tiện Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
467 Cấp lại giấy phép liên vận quốc tế Việt – Lào cho phương tiện Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
468 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ Hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
469 Thủ tục đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài Nuôi con nuôi Sở Tư pháp
470 Gia hạn Giấy phép liên vận Lào - Việt và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào. Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
471 Cấp phù hiệu cho xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công –ten- nơ, xe đầu kéo, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải bằng xe buýt. Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
472 Cấp lại phù hiệu cho xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công –ten- nơ, xe đầu kéo, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải bằng xe buýt. Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
473 Cấp mới, cấp lại Biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
474 Cấp đổi biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
475 Cấp Phù hiệu Xe trung chuyển Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
476 Công bố đưa bến xe khách vào khai thác. Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
477 Công bố lại bến xe khách vào khai thác. Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
478 Khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân Sở Khoa học và Công nghệ
479 Đăng ký hợp đồng cá nhân Quản lý lao động nước ngoài Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
480 Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập thời hạn dưới 90 ngày Quản lý lao động nước ngoài Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
481 Đăng ký công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa An toàn lao động Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
482 Khai báo các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động An toàn lao động Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
483 Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp Việc làm Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
484 Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp Việc làm Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
485 Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp Việc làm Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
486 Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp Việc làm Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
487 Giải quyết hỗ trợ về học nghề Việc làm Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
488 Giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động Việc làm Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
489 Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài Việc làm Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
490 Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động Việc làm Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
491 Báo cáo nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài Việc làm Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
492 Báo cáo thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài Việc làm Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
493 Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Việc làm Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
494 Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Việc làm Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
495 Gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Việc làm Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
496 Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp Lao động, tiền lương, quan hệ lao động Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
497 Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng đối với viên chức quản lý công ty TNHH một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố làm chủ sở hữu Lao động, tiền lương, quan hệ lao động Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
498 Xếp hạng công ty TNHH một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố làm chủ sở hữu (hạng Tổng công ty và tương đương, hạng I, hạng II và hạng III) Lao động, tiền lương, quan hệ lao động Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
499 Thủ tục bổ nhiệm công chứng viên Công chứng Sở Tư pháp
500 Thủ tục miễn nhiệm công chứng viên (trường hợp được miễn nhiệm) Công chứng Sở Tư pháp
501 Thủ tục bổ nhiệm lại công chứng viên Công chứng Sở Tư pháp
502 Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động Người có công Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
503 Hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân Người có công Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
504 Giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác Người có công Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
505 Thủ tục đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng Công chứng Sở Tư pháp
506 Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh Người có công Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
507 Sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công Người có công Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
508 Thủ tục chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng (trường hợp tự chấm dứt) Công chứng Sở Tư pháp
509 Di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng Người có công Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
510 Giới thiệu người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đi giám định lại tỷ lệ suy giảm khả năng lao động Người có công Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
511 Đính chính thông tin trên bia mộ liệt sỹ Người có công Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
512 Thủ tục đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng hợp nhất Công chứng Sở Tư pháp
513 Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập Công chứng Sở Tư pháp
514 Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng Công chứng Sở Tư pháp
515 Thủ tục đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân Luật sư Sở Tư pháp
516 Cấp giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc cấp tỉnh quản lý Bảo trợ xã hội Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
517 Cấp lại, điều chỉnh giấy phép cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc cấp tỉnh quản lý Bảo trợ xã hội Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
518 Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật Bảo trợ xã hội Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
519 Gia hạn quyết định công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh có từ 30% lao động trở lên là người khuyết tật Bảo trợ xã hội Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
520 Cấp Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Phòng chống tệ nạn xã hội Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
521 Cấp lại Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Phòng chống tệ nạn xã hội Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
522 Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Phòng chống tệ nạn xã hội Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
523 Gia hạn Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Phòng chống tệ nạn xã hội Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
524 Đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân Phòng chống tệ nạn xã hội Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
525 Thủ tục đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Luật sư Sở Tư pháp
526 Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Luật sư Sở Tư pháp
527 Thủ tục đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư Luật sư Sở Tư pháp
528 Thủ tục đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài Luật sư Sở Tư pháp
529 Thủ tục hợp nhất công ty luật Luật sư Sở Tư pháp
530 Thủ tục sáp nhập công ty luật Luật sư Sở Tư pháp
531 Thủ tục đăng ký hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam Luật sư Sở Tư pháp
532 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
533 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
534 Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
535 Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư) đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
536 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
537 Chuyển nhượng dự án đầu tư đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
538 Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp Giám định tư pháp Sở Tư pháp
539 Thủ tục thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp Giám định tư pháp Sở Tư pháp
540 Thủ tục đăng ký hoạt động văn phòng giám định tư pháp Giám định tư pháp Sở Tư pháp
541 Thủ tục đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật Tư vấn pháp luật Sở Tư pháp
542 Thủ tục đăng ký hoạt động cho Chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật Tư vấn pháp luật Sở Tư pháp
543 Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh Tư vấn pháp luật Sở Tư pháp
544 Thủ tục cấp thẻ tư vấn viên pháp luật Tư vấn pháp luật Sở Tư pháp
545 Thủ tục cấp lại thẻ tư vấn viên pháp luật Tư vấn pháp luật Sở Tư pháp
546 Thành lập trường trung học phổ thông công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông tư thục Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
547 Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III (trường hợp chứng chỉ mất, hư hỏng, hết hạn) Xây dựng Sở Xây dựng
548 Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân hạng II, III do lỗi của cơ quan cấp Xây dựng Sở Xây dựng
549 Cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước Nhà ở và công sở Sở Xây dựng
550 Cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
551 Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám đa khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
552 Chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức thi công của nút giao đấu nối vào đường tỉnh và Quốc lộ được giao quản lý Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
553 Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường tỉnh và quốc lộ được giao quản lý Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
554 Gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của đường tỉnh và quốc lộ được giao quản lý Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
555 Gia hạn chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức thi công của nút giao đấu nối vào đường tỉnh và Quốc lộ được giao quản lý Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
556 Chấp thuận xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ đối với hệ thống đường tỉnh và Quốc lộ được giao quản lý đang khai thác Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
557 Lập, thẩm định, quyết định phê duyệt văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án sử dụng vốn ODA viện trợ không hoàn lại Đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) Sở Kế hoạch và Đầu tư
558 Cấp giấy phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của đường tỉnh và quốc lộ thuộc phạm vi được giao quản lý Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
559 Cấp giấy phép thi công nút giao đấu nối vào đường tỉnh và quốc lộ được giao quản lý Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
560 Cấp phép thi công công trình trên đường bộ đang khai thác Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
561 Chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của đường tỉnh và quốc lộ được giao quản lý. Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
562 Cấp giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
563 Lập, thẩm định, quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan chủ quản Đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) Sở Kế hoạch và Đầu tư
564 Lập, phê duyệt kế hoạch tổng thể thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng Đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) Sở Kế hoạch và Đầu tư
565 Cho phép Đoàn khám bệnh, chữa bệnh trong nước tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế. Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
566 Xác định trường hợp được bồi thường do xảy ra tai biến trong tiêm chủng Y tế dự phòng Sở Y tế
567 Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế. đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
568 Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
569 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
570 Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
571 Giãn tiến độ đầu tư đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
572 Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
573 Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
574 Thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình giao thông Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
575 Cấp, cấp lại, chuyển đổi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng hạng ba, hạng tư, máy trưởng hạng ba và chứng chỉ nghiệp vụ, chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản thuộc thẩm quyền của Sở Giao thông vận tải. Đường thủy Sở Giao thông Vận tải
576 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ Điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa Đường thủy Sở Giao thông Vận tải
577 Dự thi, kiểm tra lấy giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng hạng ba, hạng tư, máy trưởng hạng ba Đường thủy Sở Giao thông Vận tải
578 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Đường thủy Sở Giao thông Vận tải
579 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa Đường thủy Sở Giao thông Vận tải
580 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa Đường thủy Sở Giao thông Vận tải
581 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật. Đường thủy Sở Giao thông Vận tải
582 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện. Đường thủy Sở Giao thông Vận tải
583 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện. Đường thủy Sở Giao thông Vận tải
584 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác. Đường thủy Sở Giao thông Vận tải
585 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa. Đường thủy Sở Giao thông Vận tải
586 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
587 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị mất Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
588 Sang tên đăng ký xe máy chuyên dùng cho tổ chức, cá nhân do cùng một Sở Giao thông vận tải quản lý Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
589 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có thời hạn Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
590 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
591 Xóa sổ đăng ký xe máy chuyên dùng Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
592 Di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
593 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng cho chủ sở hữu xe máy chuyên dùng di chuyển đến Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
594 Đổi Giấy đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
595 Cấp giấy phép đào tạo lái xe ô tô Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
596 Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp điều chỉnh hạng xe đào tạo, lưu lượng đào tạo Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
597 Cấp Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
598 Cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
599 Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
600 Đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ quốc phòng cấp Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
601 Đổi Giấy phép lái xe do ngành công an cấp Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
602 Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
603 Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
604 Cấp lại giấy phép lái xe Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
605 Cấp mới giấy phép lái xe Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
606 Thủ tục đăng ký tập sự hành nghề công chứng Công chứng Sở Tư pháp
607 Thủ tục thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Công chứng Sở Tư pháp
608 Thủ tục chấm dứt tập sự hành nghề công chứng Công chứng Sở Tư pháp
609 Thủ tục đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng Công chứng Sở Tư pháp
610 Thủ tục thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự Công chứng Sở Tư pháp
611 Thủ tục đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng Công chứng Sở Tư pháp
612 Thủ tục đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên Công chứng Sở Tư pháp
613 Thủ tục cấp lại Thẻ công chứng viên Công chứng Sở Tư pháp
614 Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng Công chứng Sở Tư pháp
615 Thủ tục đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản Sở Tư pháp
616 Thủ tục thay đổi thành viên hợp danh của công ty hợp danh quản lý, thanh lý tài sản Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản Sở Tư pháp
617 Thủ tục đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản Sở Tư pháp
618 Thủ tục thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của Quản tài viên Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản Sở Tư pháp
619 Thủ tục thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản Sở Tư pháp
620 Cấp giấy chứng nhận là lương y cho các đối tượng quy định tại Khoản 1, Điều 1, Thông tư số 29/2015/TT-BYT Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
621 Cấp lại Giấy chứng nhận là lương y thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
622 Cho phép người hành nghề được tiếp tục hành nghề khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
623 Cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được tiếp tục hoạt động khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
624 Phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
625 Cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp Y tế dự phòng Sở Y tế
626 Cấp giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp Y tế dự phòng Sở Y tế
627 Thông báo hoạt động đối với tổ chức tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS Y tế dự phòng Sở Y tế
628 Đăng ký khai thác tuyến. Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
629 Lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách theo tuyến cố định Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
630 Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần Người có công Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
631 Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công từ trần Người có công Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
632 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ Người có công Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
633 Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến Người có công Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
634 Giải quyết chế độ đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh Người có công Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
635 Giám định vết thương còn sót Người có công Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
636 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Người có công Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
637 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Người có công Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
638 Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày Người có công Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
639 Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế Người có công Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
640 Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng Người có công Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
641 Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Người có công Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
642 Xét tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” Người có công Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
643 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng Người có công Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
644 Giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ Người có công Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
645 Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết Người có công Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
646 Mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân Người có công Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
647 Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ Người có công Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
648 Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ Người có công Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
649 Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Người có công Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
650 Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Người có công Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
651 Lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình Người có công Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
652 Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ Người có công Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
653 Hỗ trợ di chuyển hài cốt liệt sĩ Người có công Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
654 Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Campuchia Lao động, tiền lương, quan hệ lao động Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
655 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở bảo trợ xã hội Bảo trợ xã hội Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
656 Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện Bảo trợ xã hội Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
657 Thẩm định kế hoạch lựa chọn Nhà đầu tư Lựa chọn nhà đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
658 Thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn Nhà đầu tư Lựa chọn nhà đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
659 Thẩm định danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật trong lựa chọn Nhà đầu tư Lựa chọn nhà đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
660 Thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư Lựa chọn nhà đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
661 Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế - kỹ thuật (dự án không có cấu phần xây dựng) Đầu tư xây dựng cơ bản Sở Kế hoạch và Đầu tư
662 Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đầu tư xây dựng cơ bản Sở Kế hoạch và Đầu tư
663