• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Tình hình xử lý hồ sơ
Đã tiếp nhận

282645 hồ sơ

Đã xử lý

266072 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Tháng 3/2021
Hồ sơ đã tiếp nhận

55831

Hồ sơ đã xử lý

54395

99.9 % đúng hạn
Tháng 4/2021
Hồ sơ đã tiếp nhận

40525

Hồ sơ đã xử lý

40556

99.9 % đúng hạn
Tháng 5/2021
Hồ sơ đã tiếp nhận

33167

Hồ sơ đã xử lý

32466

99.9 % đúng hạn
Tháng 6/2021
Hồ sơ đã tiếp nhận

32709

Hồ sơ đã xử lý

32332

99.8 % đúng hạn
Tháng 7/2021
Hồ sơ đã tiếp nhận

43675

Hồ sơ đã xử lý

42905

99.8 % đúng hạn
Tháng 8/2021
Hồ sơ đã tiếp nhận

44040

Hồ sơ đã xử lý

43980

99.9 % đúng hạn
Tháng 9/2021
Hồ sơ đã tiếp nhận

37005

Hồ sơ đã xử lý

36126

99.9 % đúng hạn
Tháng 10/2021
Hồ sơ đã tiếp nhận

38100

Hồ sơ đã xử lý

36632

99.8 % đúng hạn
Tháng 11/2021
Hồ sơ đã tiếp nhận

38845

Hồ sơ đã xử lý

38093

99.8 % đúng hạn
Tháng 12/2021
Hồ sơ đã tiếp nhận

37419

Hồ sơ đã xử lý

35569

99.8 % đúng hạn
Tháng 1/2022
Hồ sơ đã tiếp nhận

30889

Hồ sơ đã xử lý

31409

99.9 % đúng hạn
Tháng 2/2022
Hồ sơ đã tiếp nhận

35468

Hồ sơ đã xử lý

32286

99.9 % đúng hạn
Tháng 3/2022
Hồ sơ đã tiếp nhận

46660

Hồ sơ đã xử lý

47007

99.7 % đúng hạn
Tháng 4/2022
Hồ sơ đã tiếp nhận

43876

Hồ sơ đã xử lý

42227

99.6 % đúng hạn
Tháng 5/2022
Hồ sơ đã tiếp nhận

30395

Hồ sơ đã xử lý

29508

99.6 % đúng hạn
Tình hình xử lý hồ sơ trong 12 tháng gần đây
Tình hình xử lý hồ sơ năm 2022

Tình hình xử lý hồ sơ theo Năm
2016
Hồ sơ đã tiếp nhận

16917

Hồ sơ đã xử lý

14843

81.8 % đúng hạn
2017
Hồ sơ đã tiếp nhận

78161

Hồ sơ đã xử lý

72706

96.4 % đúng hạn
2018
Hồ sơ đã tiếp nhận

514044

Hồ sơ đã xử lý

507252

98.2 % đúng hạn
Top