• Cán bộ đăng nhập
    • Đăng nhập
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Tình hình xử lý hồ sơ
Đã tiếp nhận

89645 hồ sơ

Đã xử lý

87311 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Tháng 1/2022
Hồ sơ đã tiếp nhận

30867

Hồ sơ đã xử lý

31411

99.9 % đúng hạn
Tháng 2/2022
Hồ sơ đã tiếp nhận

35410

Hồ sơ đã xử lý

32272

100.0 % đúng hạn
Tháng 3/2022
Hồ sơ đã tiếp nhận

46556

Hồ sơ đã xử lý

46972

99.9 % đúng hạn
Tháng 4/2022
Hồ sơ đã tiếp nhận

43654

Hồ sơ đã xử lý

42184

99.9 % đúng hạn
Tháng 5/2022
Hồ sơ đã tiếp nhận

42322

Hồ sơ đã xử lý

41420

99.9 % đúng hạn
Tháng 6/2022
Hồ sơ đã tiếp nhận

45684

Hồ sơ đã xử lý

43545

99.9 % đúng hạn
Tháng 7/2022
Hồ sơ đã tiếp nhận

39114

Hồ sơ đã xử lý

39215

99.9 % đúng hạn
Tháng 8/2022
Hồ sơ đã tiếp nhận

44129

Hồ sơ đã xử lý

43031

99.9 % đúng hạn
Tháng 9/2022
Hồ sơ đã tiếp nhận

41279

Hồ sơ đã xử lý

40648

99.9 % đúng hạn
Tháng 10/2022
Hồ sơ đã tiếp nhận

37087

Hồ sơ đã xử lý

36219

99.8 % đúng hạn
Tháng 11/2022
Hồ sơ đã tiếp nhận

38669

Hồ sơ đã xử lý

37545

99.7 % đúng hạn
Tháng 12/2022
Hồ sơ đã tiếp nhận

28913

Hồ sơ đã xử lý

27701

99.6 % đúng hạn
Tháng 1/2023
Hồ sơ đã tiếp nhận

19099

Hồ sơ đã xử lý

19333

99.9 % đúng hạn
Tháng 2/2023
Hồ sơ đã tiếp nhận

40532

Hồ sơ đã xử lý

37665

99.9 % đúng hạn
Tháng 3/2023
Hồ sơ đã tiếp nhận

30014

Hồ sơ đã xử lý

30312

99.8 % đúng hạn
Tình hình xử lý hồ sơ trong 12 tháng gần đây
Tình hình xử lý hồ sơ năm 2023

Tình hình xử lý hồ sơ theo Năm
2016
Hồ sơ đã tiếp nhận

16917

Hồ sơ đã xử lý

14843

81.8 % đúng hạn
2017
Hồ sơ đã tiếp nhận

78161

Hồ sơ đã xử lý

72706

96.4 % đúng hạn
2018
Hồ sơ đã tiếp nhận

514044

Hồ sơ đã xử lý

507252

98.2 % đúng hạn
Top