• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Tình hình xử lý hồ sơ
Đã tiếp nhận

525067 hồ sơ

Đã xử lý

509936 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Tháng 7/2021
Hồ sơ đã tiếp nhận

43672

Hồ sơ đã xử lý

42897

99.8 % đúng hạn
Tháng 8/2021
Hồ sơ đã tiếp nhận

44036

Hồ sơ đã xử lý

43958

99.9 % đúng hạn
Tháng 9/2021
Hồ sơ đã tiếp nhận

36997

Hồ sơ đã xử lý

36135

99.9 % đúng hạn
Tháng 10/2021
Hồ sơ đã tiếp nhận

38098

Hồ sơ đã xử lý

36653

99.8 % đúng hạn
Tháng 11/2021
Hồ sơ đã tiếp nhận

38831

Hồ sơ đã xử lý

38091

99.8 % đúng hạn
Tháng 12/2021
Hồ sơ đã tiếp nhận

37390

Hồ sơ đã xử lý

35575

99.8 % đúng hạn
Tháng 1/2022
Hồ sơ đã tiếp nhận

30874

Hồ sơ đã xử lý

31403

99.9 % đúng hạn
Tháng 2/2022
Hồ sơ đã tiếp nhận

35419

Hồ sơ đã xử lý

32271

99.9 % đúng hạn
Tháng 3/2022
Hồ sơ đã tiếp nhận

46567

Hồ sơ đã xử lý

46970

99.9 % đúng hạn
Tháng 4/2022
Hồ sơ đã tiếp nhận

39630

Hồ sơ đã xử lý

38169

99.9 % đúng hạn
Tháng 5/2022
Hồ sơ đã tiếp nhận

38459

Hồ sơ đã xử lý

37742

99.9 % đúng hạn
Tháng 6/2022
Hồ sơ đã tiếp nhận

41369

Hồ sơ đã xử lý

39284

99.9 % đúng hạn
Tháng 7/2022
Hồ sơ đã tiếp nhận

39222

Hồ sơ đã xử lý

39279

99.8 % đúng hạn
Tháng 8/2022
Hồ sơ đã tiếp nhận

44359

Hồ sơ đã xử lý

43092

99.8 % đúng hạn
Tháng 9/2022
Hồ sơ đã tiếp nhận

39713

Hồ sơ đã xử lý

39098

99.7 % đúng hạn
Tình hình xử lý hồ sơ trong 12 tháng gần đây
Tình hình xử lý hồ sơ năm 2022

Tình hình xử lý hồ sơ theo Năm
2016
Hồ sơ đã tiếp nhận

16917

Hồ sơ đã xử lý

14843

81.8 % đúng hạn
2017
Hồ sơ đã tiếp nhận

78161

Hồ sơ đã xử lý

72706

96.4 % đúng hạn
2018
Hồ sơ đã tiếp nhận

514044

Hồ sơ đã xử lý

507252

98.2 % đúng hạn
Top