• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Tình hình xử lý hồ sơ
Đã tiếp nhận

24041 hồ sơ

Đã xử lý

23426 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Tháng 11/2019
Hồ sơ đã tiếp nhận

3475

Hồ sơ đã xử lý

3389

99.9 % đúng hạn
Tháng 12/2019
Hồ sơ đã tiếp nhận

2488

Hồ sơ đã xử lý

2919

99.8 % đúng hạn
Tháng 1/2020
Hồ sơ đã tiếp nhận

330

Hồ sơ đã xử lý

362

100.0 % đúng hạn
Tháng 2/2020
Hồ sơ đã tiếp nhận

7047

Hồ sơ đã xử lý

6331

99.6 % đúng hạn
Tháng 3/2020
Hồ sơ đã tiếp nhận

7517

Hồ sơ đã xử lý

7736

99.6 % đúng hạn
Tháng 4/2020
Hồ sơ đã tiếp nhận

14202

Hồ sơ đã xử lý

13476

99.6 % đúng hạn
Tháng 5/2020
Hồ sơ đã tiếp nhận

33422

Hồ sơ đã xử lý

32672

99.9 % đúng hạn
Tháng 6/2020
Hồ sơ đã tiếp nhận

42967

Hồ sơ đã xử lý

42468

99.8 % đúng hạn
Tháng 7/2020
Hồ sơ đã tiếp nhận

42465

Hồ sơ đã xử lý

41947

99.9 % đúng hạn
Tháng 8/2020
Hồ sơ đã tiếp nhận

45959

Hồ sơ đã xử lý

45781

99.9 % đúng hạn
Tháng 9/2020
Hồ sơ đã tiếp nhận

42176

Hồ sơ đã xử lý

42163

99.8 % đúng hạn
Tháng 10/2020
Hồ sơ đã tiếp nhận

34776

Hồ sơ đã xử lý

34981

99.8 % đúng hạn
Tháng 11/2020
Hồ sơ đã tiếp nhận

31674

Hồ sơ đã xử lý

30953

99.7 % đúng hạn
Tháng 12/2020
Hồ sơ đã tiếp nhận

31303

Hồ sơ đã xử lý

31415

99.6 % đúng hạn
Tháng 1/2021
Hồ sơ đã tiếp nhận

24039

Hồ sơ đã xử lý

23426

99.7 % đúng hạn
Tình hình xử lý hồ sơ trong 12 tháng gần đây
Tình hình xử lý hồ sơ năm 2021

Tình hình xử lý hồ sơ theo Năm
2016
Hồ sơ đã tiếp nhận

16917

Hồ sơ đã xử lý

14843

81.8 % đúng hạn
2017
Hồ sơ đã tiếp nhận

78161

Hồ sơ đã xử lý

72706

96.4 % đúng hạn
2018
Hồ sơ đã tiếp nhận

514044

Hồ sơ đã xử lý

507252

98.2 % đúng hạn
Top