• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Tình hình xử lý hồ sơ
Đã tiếp nhận

220964 hồ sơ

Đã xử lý

211510 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Tháng 3/2020
Hồ sơ đã tiếp nhận

7512

Hồ sơ đã xử lý

7734

99.6 % đúng hạn
Tháng 4/2020
Hồ sơ đã tiếp nhận

14199

Hồ sơ đã xử lý

13476

99.6 % đúng hạn
Tháng 5/2020
Hồ sơ đã tiếp nhận

33418

Hồ sơ đã xử lý

32667

99.9 % đúng hạn
Tháng 6/2020
Hồ sơ đã tiếp nhận

42956

Hồ sơ đã xử lý

42460

99.8 % đúng hạn
Tháng 7/2020
Hồ sơ đã tiếp nhận

42462

Hồ sơ đã xử lý

41947

99.9 % đúng hạn
Tháng 8/2020
Hồ sơ đã tiếp nhận

45952

Hồ sơ đã xử lý

45779

99.9 % đúng hạn
Tháng 9/2020
Hồ sơ đã tiếp nhận

42164

Hồ sơ đã xử lý

42160

99.8 % đúng hạn
Tháng 10/2020
Hồ sơ đã tiếp nhận

34765

Hồ sơ đã xử lý

34980

99.8 % đúng hạn
Tháng 11/2020
Hồ sơ đã tiếp nhận

31667

Hồ sơ đã xử lý

30953

99.7 % đúng hạn
Tháng 12/2020
Hồ sơ đã tiếp nhận

31223

Hồ sơ đã xử lý

31447

99.6 % đúng hạn
Tháng 1/2021
Hồ sơ đã tiếp nhận

32552

Hồ sơ đã xử lý

32357

99.9 % đúng hạn
Tháng 2/2021
Hồ sơ đã tiếp nhận

25431

Hồ sơ đã xử lý

25432

99.8 % đúng hạn
Tháng 3/2021
Hồ sơ đã tiếp nhận

54969

Hồ sơ đã xử lý

53435

99.8 % đúng hạn
Tháng 4/2021
Hồ sơ đã tiếp nhận

39716

Hồ sơ đã xử lý

39718

99.7 % đúng hạn
Tháng 5/2021
Hồ sơ đã tiếp nhận

7386

Hồ sơ đã xử lý

7308

99.7 % đúng hạn
Tình hình xử lý hồ sơ trong 12 tháng gần đây
Tình hình xử lý hồ sơ năm 2021

Tình hình xử lý hồ sơ theo Năm
2016
Hồ sơ đã tiếp nhận

16917

Hồ sơ đã xử lý

14843

81.8 % đúng hạn
2017
Hồ sơ đã tiếp nhận

78161

Hồ sơ đã xử lý

72706

96.4 % đúng hạn
2018
Hồ sơ đã tiếp nhận

514044

Hồ sơ đã xử lý

507252

98.2 % đúng hạn
Top