• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Đơn vị Tiếp nhận trong tháng Đã xử lý trong tháng
Tổng số Đang xử lý Đã xử lý Chờ bổ sung Trả lại Trước hạn Đúng hạn Quá hạn Tỷ lệ
Trong hạn Quá hạn Trước hạn Đúng hạn Quá hạn Tỷ lệ
Điện lực tỉnh Hà Tĩnh 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0 0 --
Điện lực TP Hà Tĩnh 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0 0 --
Điện lực TX Hồng Lĩnh 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0 0 --
Điện lực Kỳ Anh 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0 0 --
Điện lực Cẩm Xuyên 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0 0 --
Điện lực Thạch Hà 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0 0 --
Điện lực Can Lộc 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0 0 --
Điện lực Lộc Hà 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0 0 --
Điện lực Nghi Xuân 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0 0 --
Điện lực Đức Thọ 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0 0 --
Điện lực Hương Sơn 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0 0 --
Điện lực Hương Khê 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0 0 --
Điện lực Vũ Quang 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0 0 --
Cục Thuế tỉnh 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0 0 --
Chi cục Thuế TP Hà Tĩnh 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0 0 --
Chi cục Thuế huyện Hương Sơn 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0 0 --
Chi cục Thuế huyện Nghi Xuân 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0 0 --
Chi cục Thuế huyện Đức Thọ 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0 0 --
Chi cục Thuế TX Hồng Lĩnh 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0 0 --
Chi cục Thuế huyện Hương Khê 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0 0 --
Chi cục Thuế huyện Thạch Hà 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0 0 --
Chi cục Thuế huyện Kỳ Anh 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0 0 --
Chi cục Thuế huyện Vũ Quang 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0 0 --
Chi cục Thuế huyện Cẩm Xuyên 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0 0 --
Chi cục Thuế TX Kỳ Anh 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0 0 --
Chi cục Thuế huyện Lộc Hà 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0 0 --
Chi cục Thuế huyện Can Lộc 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0 0 --
Điện lực TX Kỳ Anh 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0 0 --
Chi nhánh VPĐKĐĐ TP Hà Tĩnh 1450 0 0 1086 342 0 100.00% 0 22 1060 342 0 100.00%
Chi nhánh VPĐKĐĐ Hương Sơn 373 0 0 306 65 0 100.00% 2 0 302 66 0 100.00%
Chi nhánh VPĐKĐĐ Nghi Xuân 582 0 0 553 8 0 100.00% 4 17 913 8 0 100.00%
Chi nhánh VPĐKĐĐ Đức Thọ 487 0 0 335 145 0 100.00% 0 7 330 148 0 100.00%
Chi nhánh VPĐKĐĐ Thị xã Hồng Lĩnh 167 0 0 93 73 0 100.00% 1 0 149 74 0 100.00%
Chi nhánh VPĐKĐĐ Hương Khê 347 0 0 266 78 0 100.00% 2 1 234 78 0 100.00%
Chi nhánh VPĐKĐĐ Thạch Hà 1187 0 0 943 233 0 100.00% 0 11 916 235 0 100.00%
Chi nhánh VPĐKĐĐ Thị xã Kỳ Anh 1138 0 0 773 319 0 100.00% 7 39 822 320 0 100.00%
Chi nhánh VPĐKĐĐ Vũ Quang 91 0 0 68 23 0 100.00% 0 0 67 23 0 100.00%
Chi nhánh VPĐKĐĐ Cẩm Xuyên 686 0 0 545 106 0 100.00% 0 35 647 356 0 100.00%
Chi nhánh VPĐKĐĐ Lộc Hà 1194 0 0 721 462 0 100.00% 1 10 653 444 0 100.00%
Chi nhánh VPĐKĐĐ Can Lộc 754 1 0 626 122 0 100.00% 0 5 584 129 0 100.00%
Chi nhánh VPĐKĐĐ Kỳ Anh 973 0 0 757 187 0 100.00% 29 0 806 201 0 100.00%
Ban quản lý Khu kinh tế 72 0 0 34 37 0 100.00% 0 1 35 39 0 100.00%
Sở Tài chính 8 0 0 4 4 0 100.00% 0 0 7 0 0 100.00%
Sở Giao thông Vận tải 43 0 0 24 16 0 100.00% 0 3 39 16 0 100.00%
Sở Xây dựng 93 0 0 88 4 0 100.00% 1 0 175 26 0 100.00%
Sở Công thương 956 0 0 11 945 0 100.00% 0 0 13 948 0 100.00%
Sở Kế hoạch và Đầu tư 37 0 0 31 6 0 100.00% 0 0 44 2 0 100.00%
Sở Lao động - Thương binh Và Xã hội 1150 0 0 1136 13 0 100.00% 1 0 1156 43 2 99.83%
Sở Khoa học và Công nghệ 7 0 0 7 0 0 100.00% 0 0 7 0 0 100.00%
Sở Tư pháp 576 0 0 576 0 0 100.00% 0 0 737 2 0 100.00%
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 23 0 0 23 0 0 100.00% 0 0 23 0 0 100.00%
Sở Giáo dục và Đào tạo 56 0 0 8 48 0 100.00% 0 0 9 47 0 100.00%
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 104 0 0 62 30 0 100.00% 0 12 75 33 0 100.00%
Sở Tài nguyên và Môi trường 119 0 0 81 16 0 100.00% 4 18 90 26 0 100.00%
Sở Ngoại vụ 5 0 0 5 0 0 100.00% 0 0 3 1 0 100.00%
Sở Thông tin và Truyền thông 7 0 0 3 3 0 100.00% 1 0 3 4 0 100.00%
Sở Nội vụ 19 0 0 18 0 0 100.00% 1 0 44 1 0 100.00%
Sở Y tế 148 0 0 146 2 0 100.00% 0 0 263 14 0 100.00%
Chi nhánh VP đăng ký đất đai cấp huyện 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0 0 --
Công an tỉnh 113 0 0 81 32 0 100.00% 0 0 84 31 0 100.00%
Công an Huyện Kỳ Anh 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0 0 --
Công an Thành phố Hà Tĩnh 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0 0 --
Công an Thị xã Hồng Lĩnh 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0 0 --
Công an Thị xã Kỳ Anh 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0 0 --
Công an Huyện Cẩm Xuyên 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0 0 --
BHXH Huyện Cẩm Xuyên 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0 0 --
Công an Huyện Can Lộc 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0 0 --
Công an Huyện Vũ Quang 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0 0 --
Công an Huyện Thạch Hà 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0 0 --
Công an Huyện Đức Thọ 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0 0 --
Công an Huyện Hương Khê 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0 0 --
Công an Huyện Nghi Xuân 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0 0 --
Công an Huyện Hương Sơn 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0 0 --
Công an huyện Lộc Hà 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0 0 --
Công an Huyện Kỳ Anh (Trùng) 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0 0 --
Ngành thuế 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0 0 --
Ngành điện lực 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0 0 --
Ngành công an 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0 0 --
Ngành bảo hiểm 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0 0 --
BHXH Huyện Hương Sơn 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0 0 --
BHXH Huyện Nghi Xuân 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0 0 --
BHXH Huyện Đức Thọ 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0 0 --
BHXH Thị xã Hồng Lĩnh 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0 0 --
BHXH Huyện Hương Khê 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0 0 --
BHXH Huyện Thạch Hà 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0 0 --
BHXH Thị xã Kỳ Anh 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0 0 --
BHXH Huyện Vũ Quang 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0 0 --
BHXH Huyện Kỳ Anh 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0 0 --
BHXH Huyện Lộc Hà 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0 0 --
BHXH Huyện Can Lộc 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0 0 --
BHXH TP Hà Tĩnh 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0 0 --
UBND Huyện Can Lộc 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0 0 --
UBND Huyện Cẩm Xuyên 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0 0 --
UBND Huyện Đức Thọ 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0 0 --
UBND Huyện Hương Khê 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0 0 --
UBND Thị xã Hồng Lĩnh 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0 0 --
UBND Huyện Hương Sơn 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0 0 --
UBND Thành phố Hà Tĩnh 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0 0 --
UBND Thị xã Kỳ Anh 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0 0 --
UBND Huyện Kỳ Anh 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0 0 --
UBND Huyện Lộc Hà 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0 0 --
UBND Huyện Nghi Xuân 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0 0 --
UBND Huyện Thạch Hà 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0 0 --
UBND Huyện Vũ Quang 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0 0 --
Top