• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Xã - Phường - Thị trấn
Sở Y tế
Địa chỉ :Số 09, đường Nguyễn Huy Oánh, TP Hà Tĩnh.
Đường dây nóng :+(84-239) 3856661
Email :vanphong.syt@hatinh.gov.vn
Hỗ trợ kỹ thuật :Nguyễn Văn Cẩn
Số điện thoại :0949308168
Top