• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Xã - Phường - Thị trấn
UBND Huyện Kỳ Anh
Địa chỉ : Xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.
Đường dây nóng :0866628229 - 0914826222
Email : ubkyanh@hatinh.gov.vn
Hỗ trợ kỹ thuật : Phan Văn Thoại - Cán bộ phòng VH-TT huyện Kỳ Anh
Số điện thoại : 0967604456
Top