• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Xã - Phường - Thị trấn
Sở Lao động - Thương binh Và Xã hội
Địa chỉ :04 - Đường Trần Phú - TP Hà Tĩnh.
Đường dây nóng :
Email :solaodong@hatinh.gov.vn
Hỗ trợ kỹ thuật :
Số điện thoại :039.3857744
Top