• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Xã - Phường - Thị trấn
Sở Xây dựng
Địa chỉ :Số 14 Võ Liêm Sơn, thành phố Hà Tĩnh.
Đường dây nóng :
Email :soxaydung@hatinh.gov.vn
Hỗ trợ kỹ thuật :
Số điện thoại :084-039 3855526
Top