• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Xã - Phường - Thị trấn
Sở Nội vụ
Địa chỉ :Số 38, đường Nguyễn Công Trứ, Thành phố Hà Tỉnh.
Đường dây nóng :0983263789
Email :sonoivu@hatinh.gov.vn
Hỗ trợ kỹ thuật :Trần Hoài Nam
Số điện thoại :0393.856.628
Top