• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Xã - Phường - Thị trấn
Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh
Địa chỉ :Số 01, Nguyễn Tất Thành, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh.
Đường dây nóng :(0393).853.833
Email :ubhatinh@hatinh.gov.vn
Hỗ trợ kỹ thuật :(0393).857.717
Số điện thoại :(0393).857.717
Top