• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Huyện - Thành phố - Thị xã
Xã - Phường - Thị trấn
Sở Giáo dục và Đào tạo
Địa chỉ :105 Đường Phan Đình Phùng - TP. Hà Tĩnh.
Đường dây nóng :
Email :VanPhong.SoHaTinh@moet.edu.vn
Hỗ trợ kỹ thuật :
Số điện thoại :(039) 3856743
Top