• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Huyện - Thành phố - Thị xã
Xã - Phường - Thị trấn
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
Địa chỉ :Số 18, Đại lộ Xô Viết, Thành phố Hà Tỉnh.
Đường dây nóng :
Email :sovanhoa_ttdl@hatinh.gov.vn
Hỗ trợ kỹ thuật :
Số điện thoại :0396.258.555
Top