• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Huyện - Thành phố - Thị xã
Xã - Phường - Thị trấn
UBND Huyện Nghi Xuân
Địa chỉ :Tổ dân phố Giang Thuỷ, thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.
Đường dây nóng : 0239.3827667
Email :ubnghixuan@hatinh.gov.vn
Hỗ trợ kỹ thuật :Hồ Văn Chương, Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện Nghi Xuân
Số điện thoại : 02393827155
Top