• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Huyện - Thành phố - Thị xã
Xã - Phường - Thị trấn
UBND Thị xã Hồng Lĩnh
Địa chỉ : Số 102 - Đường Nguyễn Ái Quốc, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh.
Đường dây nóng : 0948 713 678
Email : trungtamhanhchinhcong.hl@hatinh.gov.vn
Hỗ trợ kỹ thuật : 0985 555 159
Số điện thoại : 02393 837 837
Top