• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

 
 

TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ TỈNH HÀ TĨNH

Trong năm 2022 đơn vị đã:

- Tiếp nhận: 525067 hồ sơ

- Đã xử lý: 509936 hồ sơ

99.9%

Đúng hạn
Danh sách hồ sơ chờ trả kết quả
Tra cứu thủ tục
NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN
Top