ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG

Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại
Tổng số Kỳ trước Trong kỳ Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
Điện lực tỉnh Hà Tĩnh 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Điện lực TP Hà Tĩnh 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Điện lực TX Hồng Lĩnh 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Điện lực Kỳ Anh 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Điện lực Cẩm Xuyên 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Điện lực Thạch Hà 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Điện lực Can Lộc 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Điện lực Lộc Hà 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Điện lực Nghi Xuân 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Điện lực Đức Thọ 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Điện lực Hương Sơn 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Điện lực Hương Khê 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Điện lực Vũ Quang 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Cục Thuế tỉnh 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Chi cục Thuế TP Hà Tĩnh 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Chi cục Thuế huyện Hương Sơn 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Chi cục Thuế huyện Nghi Xuân 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Chi cục Thuế huyện Đức Thọ 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Chi cục Thuế TX Hồng Lĩnh 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Chi cục Thuế huyện Hương Khê 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Chi cục Thuế huyện Thạch Hà 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Chi cục Thuế huyện Kỳ Anh 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Chi cục Thuế huyện Vũ Quang 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Chi cục Thuế huyện Cẩm Xuyên 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Chi cục Thuế TX Kỳ Anh 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Chi cục Thuế huyện Lộc Hà 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Chi cục Thuế huyện Can Lộc 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Điện lực TX Kỳ Anh 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Chi nhánh VPĐKĐĐ TP Hà Tĩnh 714 0 714 377 0 100.00% 249 13 50 25
Chi nhánh VPĐKĐĐ Hương Sơn 182 0 182 69 0 100.00% 91 0 15 7
Chi nhánh VPĐKĐĐ Nghi Xuân 518 0 518 237 1 99.58% 145 0 127 8
Chi nhánh VPĐKĐĐ Đức Thọ 243 1 242 123 0 100.00% 64 0 55 1
Chi nhánh VPĐKĐĐ Thị xã Hồng Lĩnh 187 0 187 93 0 100.00% 59 0 34 1
Chi nhánh VPĐKĐĐ Hương Khê 142 0 142 20 7 74.07% 112 0 3 0
Chi nhánh VPĐKĐĐ Thạch Hà 664 0 664 358 0 100.00% 108 0 169 29
Chi nhánh VPĐKĐĐ Thị xã Kỳ Anh 370 0 370 227 1 99.56% 71 0 56 15
Chi nhánh VPĐKĐĐ Vũ Quang 41 0 41 15 0 100.00% 16 0 10 0
Chi nhánh VPĐKĐĐ Cẩm Xuyên 700 0 700 265 1 99.62% 255 1 174 4
Chi nhánh VPĐKĐĐ Lộc Hà 415 0 415 208 0 100.00% 171 0 36 0
Chi nhánh VPĐKĐĐ Can Lộc 264 0 264 130 1 99.24% 94 0 39 0
Chi nhánh VPĐKĐĐ Kỳ Anh 452 0 452 236 0 100.00% 117 0 99 0
Ban quản lý Khu kinh tế 4 4 0 3 0 100.00% 0 0 1 0
Sở Tài chính 11 1 10 5 0 100.00% 6 0 0 0
Sở Giao thông Vận tải 44 4 40 35 2 94.59% 6 0 1 0
Sở Xây dựng 182 124 58 133 0 100.00% 37 0 12 0
Sở Công thương 214 0 214 209 0 100.00% 5 0 0 0
Sở Kế hoạch và Đầu tư 46 15 31 33 0 100.00% 13 0 0 0
Sở Lao động - Thương binh Và Xã hội 854 179 675 603 25 96.02% 193 0 33 0
Sở Khoa học và Công nghệ 44 34 10 40 0 100.00% 3 0 1 0
Sở Tư pháp 1648 1 1647 1176 0 100.00% 472 0 0 0
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 7 0 7 6 0 100.00% 0 0 0 1
Sở Giáo dục và Đào tạo 151 71 80 81 0 100.00% 70 0 0 0
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 62 7 55 49 0 100.00% 11 0 1 1
Sở Tài nguyên và Môi trường 63 1 62 28 0 100.00% 26 0 7 2
Sở Ngoại vụ 7 0 7 7 0 100.00% 0 0 0 0
Sở Thông tin và Truyền thông 7 0 7 7 0 100.00% 0 0 0 0
Sở Nội vụ 52 20 32 41 0 100.00% 0 0 11 0
Sở Y tế 335 184 151 224 0 100.00% 109 0 2 0
Chi nhánh VP đăng ký đất đai cấp huyện 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Công an tỉnh 69 4 65 54 0 100.00% 10 0 5 0
Top