• Đăng nhập
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu Tải về
1 245/QĐ-UBND 21/01/2019 Quyết định TTHC Cấp Huyện - Xã Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
2 174/QĐ-UBND 14/01/2019 Quyết định TTHC Cấp Huyện - Xã Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
3 3639/QĐ-UBND 03/12/2018 Quyết định TTHC Cấp Huyện - Xã Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
4 3376/QĐ-UBND 05/11/2018 Quyết định TTHC Cấp Huyện - Xã Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
5 3239/QĐ-UBND 29/10/2018 Quyết định TTHC Cấp Huyện - Xã Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính áp dung tại UBND cấp huyện, cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Tư pháp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
6 2733 /QĐ-UBND 14/09/2018 Quyết định TTHC Cấp Huyện - Xã Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
7 2680/QĐ-UBND 10/09/2018 Quyết định TTHC Cấp Huyện - Xã Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
8 2645/QĐ-UBND 07/09/2018 Quyết định TTHC Cấp Huyện - Xã V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở nông nghiệp và PTNT, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
9 2349/QĐ-UBND 07/08/2018 Quyết định TTHC Cấp Huyện - Xã Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải và UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
10 1696/QĐ-UBND 08/06/2018 Quyết định TTHC Cấp Huyện - Xã Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
1 2 3 4 
Top