• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Giới thiệu

Trung tâm Hành chính công tỉnh Hà Tĩnh

Địa chỉ Số 02A, đường Nguyễn Chí Thanh, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
Số điện thoại 02393737888; 0239.3857717
Email ubhatinh@hatinh.gov.vn
Fax 02393662929
​​​​​
Top