• Đăng nhập
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Sở Xây dựng

Có 43 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Đơn vị cung cấp
1 Cấp giấy phép hoạt động cho nhà thầu nước ngoài là tổ chức hoạt động xây dựng tại Việt Nam Xây dựng Sở Xây dựng
2 Cấp giấy phép hoạt động cho nhà thầu nước ngoài là cá nhân hoạt động xây dựng tại Việt Nam Xây dựng Sở Xây dựng
3 Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình không theo tuyến Xây dựng Sở Xây dựng
4 Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình theo tuyến Xây dựng Sở Xây dựng
5 Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình tôn giáo. Xây dựng Sở Xây dựng
6 Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình tượng đài, tranh hoành tráng. Xây dựng Sở Xây dựng
7 Cấp giấy phép xây dựng cho dự án Xây dựng Sở Xây dựng
8 Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình Xây dựng Sở Xây dựng
9 Cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình Xây dựng Sở Xây dựng
10 Thẩm định Tổng mặt bằng sử dụng đất xây dựng công trình (dự án đầu tư). Quy hoạch xây dựng Sở Xây dựng
11 Cấp Chứng chỉ môi giới bất động sản. Kinh doanh bất động sản Sở Xây dựng
12 Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình quảng cáo. Xây dựng Sở Xây dựng
13 Điều chỉnh giấy phép xây dựng. Xây dựng Sở Xây dựng
14 Gia hạn giấy phép xây dựng Xây dựng Sở Xây dựng
15 Cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư hoạt động xây dựng Xây dựng Sở Xây dựng
16 Cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư hoạt động xây dựng. Xây dựng Sở Xây dựng
17 Thẩm định Đồ án quy hoạch Quy hoạch xây dựng Sở Xây dựng
18 Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch Quy hoạch xây dựng Sở Xây dựng
19 Giới thiệu địa điểm xây dựng công trình (đầu tư). Quy hoạch xây dựng Sở Xây dựng
20 Cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng Xây dựng Sở Xây dựng
21 Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ Xây dựng Sở Xây dựng
22 Giải quyết tố cáo Khiếu nại tố cáo Sở Xây dựng
23 Giải quyết khiếu nại lần hai Khiếu nại tố cáo Sở Xây dựng
24 Giải quyết khiếu nại lần đầu Khiếu nại tố cáo Sở Xây dựng
25 Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2 Xây dựng Sở Xây dựng
26 Cấp lại chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình Xây dựng Sở Xây dựng
27 Cấp lại chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng Xây dựng Sở Xây dựng
28 Cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn Xây dựng Sở Xây dựng
29 Thẩm định thiết kế cơ sở điều chỉnh đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách Xây dựng Sở Xây dựng
30 Thẩm định dự án đầu tư xây dựng đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước Xây dựng Sở Xây dựng
31 Thẩm định thiết kế cơ sở (trừ thiết kế công nghệ) đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách Xây dựng Sở Xây dựng
32 Thẩm định thiết kế cơ sở (trừ thiết kế công nghệ) đối với dự án sử dụng vốn khác Xây dựng Sở Xây dựng
33 Thẩm định dự án đầu tư xây dựng điều chỉnh đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước Xây dựng Sở Xây dựng
34 Thẩm định thiết kế cơ sở điều chỉnh đối với dự án sử dụng vốn khác Xây dựng Sở Xây dựng
35 Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp di dời công trình Xây dựng Sở Xây dựng
36 Cấp lại giấy phép xây dựng Xây dựng Sở Xây dựng
37 Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước Xây dựng Sở Xây dựng
38 Thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán trong trường hợp thiết kế 3 bước, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán trong trường hợp thiết kế 2 bước Xây dựng Sở Xây dựng
39 Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán của báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng (trừ thiết kế công nghệ và các nội dung khác) đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách, vốn khác ảnh hưởng lớn đến cảnh quan môi trường và an toàn của cộng đồng Xây dựng Sở Xây dựng
40 Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở (do UBND tỉnh chấp thuận). Nhà ở và công sở Sở Xây dựng
41 Lựa chọn Chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại (trường hợp chỉ định Chủ đầu tư). Nhà ở và công sở Sở Xây dựng
42 Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án khu đô thị mới, dự án phát triển nhà ở do UBND tỉnh quyết định việc đầu tư. Kinh doanh bất động sản Sở Xây dựng
43 Thông báo về việc nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai. Kinh doanh bất động sản Sở Xây dựng
Top