• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Sở Nội vụ

Có 63 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Đơn vị cung cấp
1 Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Hội và Tổ chức phi Chính phủ Sở Nội vụ
2 Tiếp nhận về trợ cấp thường xuyên cho cán bộ xã nghỉ việc theo Quyết định số 130/CP và Quyết định số 111/HĐBT Lĩnh vực: Công chức, viên chức Sở Nội vụ
3 Chuyển đi về trợ cấp thường xuyên cho cán bộ xã nghỉ việc theo Quyết định số 130/CP và Quyết định số 111/HĐBT Lĩnh vực: Công chức, viên chức Sở Nội vụ
4 Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ Hội và Tổ chức phi Chính phủ Sở Nội vụ
5 Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, “Đơn vị quyết thắng”. Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
6 Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho các đơn vị trong khối thi đua. Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
7 Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua đối với các đơn vị thuộc các huyện, thành phố, thị xã, các ngành, lĩnh vực Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
8 Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh” Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
9 Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu “Doanh nghiệp Hà Tĩnh tiêu biểu” Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
10 Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu “Doanh nhân Hà Tĩnh tiêu biểu” Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
11 Đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh đối với thành tích thực hiện phong trào thi đua thường xuyên. Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
12 Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen trong phong trào thi đua chuyên đề, đột xuất Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
13 Thẩm định việc tổ chức lại, giải thể tổ chức sự nghiệp công lập tổ chức, hành chính sự nghiệp nhà nước Sở Nội vụ
14 Thành lập Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh Hội và Tổ chức phi Chính phủ Sở Nội vụ
15 Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh Hội và Tổ chức phi Chính phủ Sở Nội vụ
16 Phê duyệt điều lệ Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh Hội và Tổ chức phi Chính phủ Sở Nội vụ
17 Đổi tên Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh Hội và Tổ chức phi Chính phủ Sở Nội vụ
18 Thẩm định việc thành lập tổ chức sự nghiệp công lập tổ chức, hành chính sự nghiệp nhà nước Sở Nội vụ
19 Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng và trình Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước khen thưởng về thành tích đối ngoại Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
20 Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh trình Chính phủ tặng Cờ thi đua Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
21 Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc”. Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
22 Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
23 Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh trình Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động các hạng. Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
24 Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh trình Chủ tịch nước tặng Huân chương Độc lập các hạng. Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
25 Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh trình Chủ tịch nước khen thưởng cho cá nhân có quá trình cống hiến. Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
26 Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh trình Chủ tịch nước phong tặng (truy tặng) danh hiệu “Anh hùng Lao động” cho tập thể và cá nhân. Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
27 Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh trình Chủ tịch nước phong tặng (truy tặng) danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” cho tập thể và cá nhân. Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
28 Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh trình Chủ tịch nước phong tặng (truy tặng) danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”. Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
29 Thủ tục đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Lĩnh vực: Tôn giáo Sở Nội vụ
30 Thủ tục đăng ký sửa đổi hiến chương của tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Lĩnh vực: Tôn giáo Sở Nội vụ
31 Thủ tục đề nghị thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Lĩnh vực: Tôn giáo Sở Nội vụ
32 Thủ tục đăng ký thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành là người đang bị buộc tội hoặc người chưa được xóa án tích Lĩnh vực: Tôn giáo Sở Nội vụ
33 Thủ tục đề nghị sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài cử trú hợp pháp tại Việt Nam Lĩnh vực: Tôn giáo Sở Nội vụ
34 Thủ tục đề nghị mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Việt Nam thực hiện hoạt động tôn giáo ở một tỉnh Lĩnh vực: Tôn giáo Sở Nội vụ
35 Thủ tục đề nghị mời chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài đến giảng đạo cho tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo ở một tỉnh Lĩnh vực: Tôn giáo Sở Nội vụ
36 Thủ tục đề nghị thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Lĩnh vực: Tôn giáo Sở Nội vụ
37 Thủ tục thông báo thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Lĩnh vực: Tôn giáo Sở Nội vụ
38 Thủ tục thông báo thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Lĩnh vực: Tôn giáo Sở Nội vụ
39 Thủ tục đề nghị cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Lĩnh vực: Tôn giáo Sở Nội vụ
40 Thủ tục đề nghị tự giải thể tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương Lĩnh vực: Tôn giáo Sở Nội vụ
41 Thủ tục đề nghị giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương của tổ chức Lĩnh vực: Tôn giáo Sở Nội vụ
42 Thủ tục thông báo về việc đã giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương của tổ chức Lĩnh vực: Tôn giáo Sở Nội vụ
43 Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản 3 Điều 19 của Nghị định số 162/2017/NĐ-CP Lĩnh vực: Tôn giáo Sở Nội vụ
44 Thủ tục đề nghị cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Lĩnh vực: Tôn giáo Sở Nội vụ
45 Thủ tục thông báo người được phong phẩm hoặc suy cử làm chức sắc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 33 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo Lĩnh vực: Tôn giáo Sở Nội vụ
46 Thủ tục thông báo hủy kết quả phong phẩm hoặc suy cử chức sắc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 33 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo Lĩnh vực: Tôn giáo Sở Nội vụ
47 Thủ tục đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo Lĩnh vực: Tôn giáo Sở Nội vụ
48 Thủ tục đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Lĩnh vực: Tôn giáo Sở Nội vụ
49 Thủ tục thông báo về người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo Lĩnh vực: Tôn giáo Sở Nội vụ
50 Thủ tục thông báo về người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Lĩnh vực: Tôn giáo Sở Nội vụ
51 Thủ tục thông báo kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những người lãnh đạo tổ chức của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định tại khoản 7 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo Lĩnh vực: Tôn giáo Sở Nội vụ
52 Thủ tục thông báo kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những người lãnh đạo tổ chức đối với tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định tại khoản 7 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo Lĩnh vực: Tôn giáo Sở Nội vụ
53 Thủ tục thông báo kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những người lãnh đạo tổ chức đối với tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định tại khoản 7 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo Lĩnh vực: Tôn giáo Sở Nội vụ
54 Thủ tục thông báo thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành Lĩnh vực: Tôn giáo Sở Nội vụ
55 Thủ tục thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sắc, chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 33 và khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo Lĩnh vực: Tôn giáo Sở Nội vụ
56 Thủ tục thông báo cách chức, bãi nhiệm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Lĩnh vực: Tôn giáo Sở Nội vụ
57 Thủ tục đăng ký mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo cho người chuyên hoạt động tôn giáo Lĩnh vực: Tôn giáo Sở Nội vụ
58 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều huyện thuộc một tỉnh Lĩnh vực: Tôn giáo Sở Nội vụ
59 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều huyện thuộc một tỉnh Lĩnh vực: Tôn giáo Sở Nội vụ
60 Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều huyện thuộc một tỉnh Lĩnh vực: Tôn giáo Sở Nội vụ
61 Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều huyện thuộc một tỉnh Lĩnh vực: Tôn giáo Sở Nội vụ
62 Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở nhiều huyện thuộc một tỉnh hoặc ở nhiều tỉnh Lĩnh vực: Tôn giáo Sở Nội vụ
63 Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở nhiều huyện thuộc một tỉnh hoặc ở nhiều tỉnh Lĩnh vực: Tôn giáo Sở Nội vụ
Top