• Đăng nhập
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Sở Khoa học và Công nghệ

Có 43 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Đơn vị cung cấp
1 Cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp Sở hữu trí tuệ Sở Khoa học và Công nghệ
2 Đăng ký tham dự, xét tặng giải thưởng chất lượng quốc gia Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Sở Khoa học và Công nghệ
3 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ Hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
4 Khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân Sở Khoa học và Công nghệ
5 Phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân Sở Khoa học và Công nghệ
6 Giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước Hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
7 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Sàn giao dịch công nghệ vùng Hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
8 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Trung tâm giao dịch công nghệ Hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
9 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Trung tâm xúc tiến và hỗ trợ hoạt động chuyển giao công nghệ Hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
10 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Trung tâm hỗ trợ định giá tài sản trí tuệ Hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
11 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Trung tâm hỗ trợ đổi mới sáng tạo Hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
12 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ Hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
13 Yêu cầu hỗ trợ từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
14 Đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh. Hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
15 Cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp Sở hữu trí tuệ Sở Khoa học và Công nghệ
16 Kiểm tra chất lượng hàng hoá nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Sở Khoa học và Công nghệ
17 Cấp giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế. Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân Sở Khoa học và Công nghệ
18 Đăng ký chủ trì thực hiện dự án do Trung ương ủy quyền cho địa phương quản lý thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ Sở hữu trí tuệ Sở Khoa học và Công nghệ
19 Thủ tục đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Sở Khoa học và Công nghệ
20 Cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (cho người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế) Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân Sở Khoa học và Công nghệ
21 Xét, công nhận sáng kiến cấp tỉnh Sở hữu trí tuệ Sở Khoa học và Công nghệ
22 Gia hạn giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân Sở Khoa học và Công nghệ
23 Đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh. Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Sở Khoa học và Công nghệ
24 Sửa đổi, bổ sung giấy sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân Sở Khoa học và Công nghệ
25 Đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Sở Khoa học và Công nghệ
26 Cấp lại giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân Sở Khoa học và Công nghệ
27 Cấp mới Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Sở Khoa học và Công nghệ
28 Thay đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ. Hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
29 Cấp bổ sung Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Sở Khoa học và Công nghệ
30 Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa. Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Sở Khoa học và Công nghệ
31 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ. Hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
32 Cấp Giấy chứng nhận hoạt động lần đầu cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ Hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
33 Đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo, lượng của hàng đóng gói sẵn nhập khẩu: Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Sở Khoa học và Công nghệ
34 Thay đổi, bổ sung lĩnh Giấy chứng nhận động khoa học và công nghệ cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ Hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
35 Cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ Hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
36 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ) Hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
37 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung hợp đồng chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ) Hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
38 Đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước Hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
39 Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước và nhiệm vụ khoa học và công nghệ do quỹ của Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tài trợ. Hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
40 Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở (không sử dụng ngân sách nhà nước). Hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
41 Cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ Hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
42 Cấp bổ sung danh mục sản phẩm, hàng hóa hình thành từ kết quả KH&CN vào Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ Hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
43 Cấp lại, sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN Hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
Top