• Đăng nhập
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Sở Khoa học và Công nghệ

Có 52 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Đơn vị cung cấp
1 Cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp Sở hữu trí tuệ Sở Khoa học và Công nghệ
2 Đăng ký tham dự, xét tặng giải thưởng chất lượng quốc gia Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Sở Khoa học và Công nghệ
3 Giải quyết khiếu nại lần 1 Khiếu nại, tố cáo Sở Khoa học và Công nghệ
4 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ Hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
5 Khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân Sở Khoa học và Công nghệ
6 Phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân Sở Khoa học và Công nghệ
7 Kiểm tra nhà nước về chất lượng thép nhập khẩu Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Sở Khoa học và Công nghệ
8 Giải quyết khiếu nại lần 2 Khiếu nại, tố cáo Sở Khoa học và Công nghệ
9 Cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp Sở hữu trí tuệ Sở Khoa học và Công nghệ
10 Kiểm tra chất lượng hàng hoá nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Sở Khoa học và Công nghệ
11 Giải quyết Tố cáo Khiếu nại, tố cáo Sở Khoa học và Công nghệ
12 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi tên của tổ chức khoa học và công nghệ. Hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
13 Cấp giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế. Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân Sở Khoa học và Công nghệ
14 Đăng ký chủ trì thực hiện dự án do Trung ương ủy quyền cho địa phương quản lý thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ Sở hữu trí tuệ Sở Khoa học và Công nghệ
15 Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh. Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Sở Khoa học và Công nghệ
16 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi tên cơ quan quyết định thành lập, cơ quan quản lý trực tiếp của tổ chức khoa học và công nghệ. Hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
17 Cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (cho người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế) Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân Sở Khoa học và Công nghệ
18 Xét, công nhận sáng kiến cấp tỉnh Sở hữu trí tuệ Sở Khoa học và Công nghệ
19 Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận. Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Sở Khoa học và Công nghệ
20 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của tổ chức khoa học và công nghệ. Hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
21 Gia hạn giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân Sở Khoa học và Công nghệ
22 Đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh. Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Sở Khoa học và Công nghệ
23 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính (dẫn đến thay đổi cơ quan cấp giấy chứng nhận) của tổ chức khoa học và công nghệ. Hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
24 Sửa đổi, bổ sung giấy sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân Sở Khoa học và Công nghệ
25 Đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Sở Khoa học và Công nghệ
26 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi vốn của tổ chức khoa học và công nghệ. Hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
27 Cấp lại giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân Sở Khoa học và Công nghệ
28 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi người đứng đầu của tổ chức khoa học và công nghệ. Hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
29 Cấp mới Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt vàđường thủy nội địa Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Sở Khoa học và Công nghệ
30 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức khoa học và công nghệ. Hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
31 Cấp bổ sung Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt vàđường thủy nội địa Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Sở Khoa học và Công nghệ
32 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp Giấy chứng nhận của tổ chức khoa học và công nghệ bị mất. Hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
33 Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa. Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Sở Khoa học và Công nghệ
34 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp Giấy chứng nhận của tổ chức khoa học và công nghệ bị rách, nát. Hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
35 Cấp Giấy chứng nhận hoạt động lần đầu cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ Hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
36 Đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo, lượng của hàng đóng gói sẵn nhập khẩu: Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Sở Khoa học và Công nghệ
37 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi tên văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ. Hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
38 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ. Hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
39 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi người đứng đầu văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ. Hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
40 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi thông tin của tổ chức khoa học công nghệ ghi trên giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện, chi nhánh. Hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
41 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ của văn phòng đại diện, chi nhánh. Hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
42 Cấp Giấy chứng nhận hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ trong trường hợp Giấy chứng nhận hoạt động bị mất. Hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
43 Cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ trong trường hợp Giấy chứng nhận hoạt động bị rách, nát. Hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
44 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ) Hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
45 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung hợp đồng chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ) Hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
46 Thẩm định công nghệ dự án đầu tư Hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
47 Tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp tỉnh. Hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
48 Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở (có sử dụng ngân sách nhà nước). Hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
49 Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở (không sử dụng ngân sách nhà nước). Hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
50 Cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ Hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
51 Cấp bổ sung danh mục sản phẩm, hàng hóa hình thành từ kết quả KH&CN vào Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ Hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
52 Cấp lại, sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN Hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
Top