• Đăng nhập
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Sở Giáo dục và Đào tạo

Có 61 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Đơn vị cung cấp
1 Thành lập trường trung học phổ thông công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông tư thục Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
2 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
3 Cho phép trường Trung học phổ thông hoạt động giáo dục Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
4 Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động trở lại Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
5 Sáp nhập, chia tách Trường Trung học phổ thông Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
6 Giải thể trường trung học phổ thông (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường trung học phổ thông) Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
7 Thành lập trường trung học phổ thông chuyên công lập hoặc cho phép thành lâp trường trung học phổ thông chuyên tư thục Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
8 Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động giáo dục Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
9 Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động trở lại Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
10 Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông chuyên Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
11 Giải thể trường trung học phổ thông chuyên Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
12 Thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
13 Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học phổ thông hoạt động giáo dục Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
14 Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc nội trú Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
15 Giải thể trường phổ thông dân tộc nội trú (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường) Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
16 Thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
17 Cho phép trung tâm giáo dục thường xuyên hoạt động giáo dục trở lại Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
18 Sáp nhập, chia tách trung tâm giáo dục thường xuyên Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
19 Giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
20 Thành lập, cho phép thành lập Trung tâm ngoại ngữ, tin học Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
21 Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
22 Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục trở lại Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
23 Sáp nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ, tin học Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
24 Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học (theo đề nghị của cá nhân tổ chức thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học) Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
25 Thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập công lập hoặc cho phép thành lâp trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập tư thục Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
26 Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động giáo dục Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
27 Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động trở lại Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
28 Tổ chức lại, cho phép tổ chức lại trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
29 Giải thể trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
30 Cho phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp trở lại đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
31 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
32 Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
33 Thành lập trường năng khiếu thể dục thể thao thuộc địa phương hoặc lớp năng khiếu thể dục, thể thao thuộc trường trung học phổ thông Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
34 Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
35 Điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
36 Đề nghị được kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trở lại Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
37 Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
38 Xác nhận đăng ký hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa (đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở GDĐT quản lí) Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
39 Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học phổ thông Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
40 Cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng Giáo dục Mầm non Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
41 Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường tiểu học Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
42 Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường trung học (Bao gồm trường trung học cơ sở; trường trung học phổ thông; trường phổ thông có nhiều cấp học; trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện; trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh; trường phổ thông dân tộc nội trú trực thuộc Bộ; trường phổ thông dân tộc bán trú trường chuyên thuộc các loại hình trong hệ thống giáo dục quốc dân) Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
43 Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trung tâm giáo dục thường xuyên Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
44 Công nhận Trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
45 Công nhận Trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
46 Công nhận Trường Trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
47 Công nhận Trường Trung học phổ thông đạt chuẩn Quốc gia Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
48 Công nhận trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
49 Xếp hạng Trung tâm giáo dục thường xuyên Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
50 Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
51 Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
52 Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
53 Tiếp nhận lưu học sinh ở nước ngoài diện học bổng khác về tự túc học tập tại Việt Nam Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
54 Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
55 Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc Kinh Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
56 Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc thiểu số Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
57 Hỗ trợ học tập đối với học sinh trung học phổ thông các dân tộc thiểu số rất ít người Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
58 Đề nghị miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
59 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Hệ thống văn bằng chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo
60 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ Hệ thống văn bằng chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo
61 Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp Hệ thống văn bằng chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo
Top