• Đăng nhập
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Cấp huyện

Có 281 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Đơn vị cung cấp
1 Đăng ký thành lập Hợp tác xã Thành lập và hoạt động HTX Cấp huyện
2 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Hợp tác xã Thành lập và hoạt động HTX Cấp huyện
3 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Thành lập và hoạt động HTX Cấp huyện
4 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Thành lập và hoạt động HTX Cấp huyện
5 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Thành lập và hoạt động HTX Cấp huyện
6 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã Thành lập và hoạt động HTX Cấp huyện
7 Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Thành lập và hoạt động HTX Cấp huyện
8 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Thành lập và hoạt động HTX Cấp huyện
9 Giải thể tự nguyện hợp tác xã Thành lập và hoạt động HTX Cấp huyện
10 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất, bị hư hỏng) Thành lập và hoạt động HTX Cấp huyện
11 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Thành lập và hoạt động HTX Cấp huyện
12 Cấp giấy phép kinh doanh karaoke Văn hóa cơ sở Cấp huyện
13 Công nhận khu dân cư văn hóa (“Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”,“Tổ dân phố văn hóa” và tương đương”) Văn hóa cơ sở Cấp huyện
14 Cấp bản sao bằng tốt nghiệp THCS Hệ thống văn bằng chứng chỉ Cấp huyện
15 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Hành chính - Tư pháp Cấp huyện
16 Đăng ký khai sinh cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Hành chính - Tư pháp Cấp huyện
17 Đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra ở nước ngoài về cư trú tại Việt Nam Hành chính - Tư pháp Cấp huyện
18 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Hành chính - Tư pháp Cấp huyện
19 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Hành chính - Tư pháp Cấp huyện
20 Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Hành chính - Tư pháp Cấp huyện
21 Đăng ký việc chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Hành chính - Tư pháp Cấp huyện
22 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Hành chính - Tư pháp Cấp huyện
23 Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Hành chính - Tư pháp Cấp huyện
24 Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Hành chính - Tư pháp Cấp huyện
25 Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Hành chính - Tư pháp Cấp huyện
26 Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Hành chính - Tư pháp Cấp huyện
27 Đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch có yếu tố nước ngoài; thay đổi, cải chính hộ tịch cho công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên cư trú ở trong nước; xác định lại dân tộc Hành chính - Tư pháp Cấp huyện
28 Bổ sung hộ tịch có yếu tố nước ngoài Hành chính - Tư pháp Cấp huyện
29 . Ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; thay đổi hộ tịch; khai tử của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Hành chính - Tư pháp Cấp huyện
30 Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Hành chính - Tư pháp Cấp huyện
31 Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Hành chính - Tư pháp Cấp huyện
32 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Hành chính - Tư pháp Cấp huyện
33 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Hành chính - Tư pháp Cấp huyện
34 Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt Nam hoặc từ tiếng Việt Nam sang tiếng nước ngoài Hành chính - Tư pháp Cấp huyện
35 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản Hành chính - Tư pháp Cấp huyện
36 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản Hành chính - Tư pháp Cấp huyện
37 Thành lập nhà trường, nhà trẻ dân lập GDĐT thuộc hệ thống GDQD Cấp huyện
38 Chia, tách trường tiểu học công lập, tư thục GDĐT thuộc hệ thống GDQD Cấp huyện
39 Sáp nhập trường tiểu học công lập, tư thục GDĐT thuộc hệ thống GDQD Cấp huyện
40 Thành lập trường tiểu học công lập, tư thục GDĐT thuộc hệ thống GDQD Cấp huyện
41 Thủ tục hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em 3-4 tuổi ở cơ sở giáo dục mầm non GDĐT thuộc hệ thống GDQD Cấp huyện
42 Thủ tục hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em 5 tuổi ở cơ sở giáo dục mầm non GDĐT thuộc hệ thống GDQD Cấp huyện
43 Đình chỉ hoạt động đối với nhà trường, nhà trẻ dân lập, tư thục GDĐT thuộc hệ thống GDQD Cấp huyện
44 Cấp phép hoạt động đối với nhà trường, nhà trẻ dân lập GDĐT thuộc hệ thống GDQD Cấp huyện
45 Giải thể nhà trường, nhà trẻ dân lập, tư thục GDĐT thuộc hệ thống GDQD Cấp huyện
46 Chia, tách nhà trường, nhà trẻ dân lập, tư thục GDĐT thuộc hệ thống GDQD Cấp huyện
47 Sáp nhập nhà trường, nhà trẻ dân lập, tư thục GDĐT thuộc hệ thống GDQD Cấp huyện
48 Cho phép hoạt động trường trung học cơ sở công lập, tư thục GDĐT thuộc hệ thống GDQD Cấp huyện
49 Giải thể trường trung học cơ sở công lập, tư thục GDĐT thuộc hệ thống GDQD Cấp huyện
50 Đình chỉ hoạt động đối với trường trung học cơ sở công lập, tư thục GDĐT thuộc hệ thống GDQD Cấp huyện
51 Chia, tách trường trung học cơ sở học công lập, tư thục GDĐT thuộc hệ thống GDQD Cấp huyện
52 Sáp nhập trường trung học cơ sở học công lập, tư thục GDĐT thuộc hệ thống GDQD Cấp huyện
53 Thành lập trường trung học cơ sở công lập, tư thục GDĐT thuộc hệ thống GDQD Cấp huyện
54 Cho phép hoạt động trường tiểu học công lập, tư thục GDĐT thuộc hệ thống GDQD Cấp huyện
55 Giải thể hoạt động đối với trường tiểu học công lập, tư thục GDĐT thuộc hệ thống GDQD Cấp huyện
56 Đình chỉ hoạt động đối trường tiểu học công lập, tư thục GDĐT thuộc hệ thống GDQD Cấp huyện
57 Cho phép hoạt động trở lại đối với trường trung học cơ sở công lập, tư thục. GDĐT thuộc hệ thống GDQD Cấp huyện
58 Đăng ký khi hợp tác xã chia Thành lập và hoạt động HTX Cấp huyện
59 Đăng ký khi hợp tác xã tách Thành lập và hoạt động HTX Cấp huyện
60 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (trong trường hợp chuyển giấy đăng ký kinh doanh hợp tác xã sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã) Thành lập và hoạt động HTX Cấp huyện
61 Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất Thành lập và hoạt động HTX Cấp huyện
62 Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập Thành lập và hoạt động HTX Cấp huyện
63 Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã Thành lập và hoạt động HTX Cấp huyện
64 Thủ tục công nhận danh hiệu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”. Văn hóa cơ sở Cấp huyện
65 Cấp Giấy đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng (có từ 1.000 đến dưới 2.000 đầu sách).đồng (có từ 1.000 đến dưới 2.000 đầu sách). Văn hóa cơ sở Cấp huyện
66 Phê duyệt Hương ước, quy ước của thôn, xóm, cụm dân cư Văn hóa cơ sở Cấp huyện
67 Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành. Tôn giáo Cấp huyện
68 Chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở Tôn giáo Cấp huyện
69 Cấp đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Tôn giáo Cấp huyện
70 Cấp đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Tôn giáo Cấp huyện
71 Tiếp nhận thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành. Tôn giáo Cấp huyện
72 Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ trong huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Tôn giáo Cấp huyện
73 Chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Tôn giáo Cấp huyện
74 Chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo Tôn giáo Cấp huyện
75 Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện Tôn giáo Cấp huyện
76 Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai. TTHC tại Văn phòng ĐKQSDĐ Cấp huyện
77 Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đồng thời là người sử dụng đất. TTHC tại Văn phòng ĐKQSDĐ Cấp huyện
78 Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời là người sử dụng đất. TTHC tại Văn phòng ĐKQSDĐ Cấp huyện
79 Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai. TTHC tại Văn phòng ĐKQSDĐ Cấp huyện
80 Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký. TTHC tại Văn phòng ĐKQSDĐ Cấp huyện
81 Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp. TTHC tại Văn phòng ĐKQSDĐ Cấp huyện
82 Xoá đăng ký thế chấp TTHC tại Văn phòng ĐKQSDĐ Cấp huyện
83 Phê duyệt dự án vùng sản xuất giống lúa Nông nghiệp Cấp huyện
84 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản Nông nghiệp Cấp huyện
85 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản Nông nghiệp Cấp huyện
86 Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình theo tuyến Xây dựng Cấp huyện
87 Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị Xây dựng Cấp huyện
88 Điều chỉnh giấy phép xây dựng Xây dựng Cấp huyện
89 Gia hạn giấy phép xây dựng Xây dựng Cấp huyện
90 Cấp lại giấy phép xây dựng Xây dựng Cấp huyện
91 Cấp giấy phép xây dựng có thời hạn Xây dựng Cấp huyện
92 Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời một phần vỉa hè, lòng đường Xây dựng Cấp huyện
93 Gia hạn Giấy phép sử dụng tạm thời một phần vỉa hè, lòng đường Xây dựng Cấp huyện
94 Cấp giấy phép đào đường đô thị Xây dựng Cấp huyện
95 Gia hạn giấy phép đào đường đô thị Xây dựng Cấp huyện
96 Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình Xây dựng Cấp huyện
97 Cấp giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, quá khổ giới hạn, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ thuộc huyện quản lý Đường bộ Cấp huyện
98 Cấp giấy phép lưu hành xe bánh xích tự hành trên đường bộ thuộc huyện quản lý Đường bộ Cấp huyện
99 Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc huyện quản lý. Đường bộ Cấp huyện
100 Gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc huyện quản lý Đường bộ Cấp huyện
101 Cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu nằm trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc huyện quản lý. Đường bộ Cấp huyện
102 Gia hạn giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu nằm trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc huyện quản lý. Đường bộ Cấp huyện
103 Quyết toán hạng mục hoàn thành thuộc các dự án sử dụng vốn Nhà nước do UBND cấp huyện quyết định đầu tư Tài chính - Ngân sách Cấp huyện
104 Quyết toán dự án quy hoạch hoàn thành sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện phê duyệt đề cương nhiệm vụ; dự án dừng thực hiện vĩnh viễn chưa có khối lượng thi công xây lắp sử dụng vốn nhà nước thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện phê duyệt chủ trương đầu tư Tài chính - Ngân sách Cấp huyện
105 Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ Người có công Cấp huyện
106 Hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình, đi điều trị phục hồi chức năng Người có công Cấp huyện
107 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Người có công Cấp huyện
108 Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần Người có công Cấp huyện
109 Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần Người có công Cấp huyện
110 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ Người có công Cấp huyện
111 Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến Người có công Cấp huyện
112 Giải quyết chế độ đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh Người có công Cấp huyện
113 Giám định vết thương còn sót Người có công Cấp huyện
114 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Người có công Cấp huyện
115 Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày Người có công Cấp huyện
116 Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế Người có công Cấp huyện
117 Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng Người có công Cấp huyện
118 Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Người có công Cấp huyện
119 Xét tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” Người có công Cấp huyện
120 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng Người có công Cấp huyện
121 Giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ Người có công Cấp huyện
122 Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết Người có công Cấp huyện
123 Mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhânNộp hồ sơ trực tiếp. Người có công Cấp huyện
124 Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ. Người có công Cấp huyện
125 Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ Người có công Cấp huyện
126 Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Người có công Cấp huyện
127 Lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình Người có công Cấp huyện
128 Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ Người có công Cấp huyện
129 Hỗ trợ di chuyển hài cốt liệt sĩ Người có công Cấp huyện
130 Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Người có công Cấp huyện
131 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ An toàn thực phẩm Cấp huyện
132 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ An toàn thực phẩm Cấp huyện
133 Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (ATTP) thuộc thẩm quyền cấp của UBND cấp huyện. An toàn thực phẩm Cấp huyện
134 Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Báo chí xuất bản Cấp huyện
135 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hộ cá thể Thành lập và phát triển DN Cấp huyện
136 Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Thành lập và phát triển DN Cấp huyện
137 Thông báo tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh (tự nguyện) Thành lập và phát triển DN Cấp huyện
138 Chấm dứt hoạt động đối với hộ kinh doanh (tự nguyện chấm dứt hoạt động) Thành lập và phát triển DN Cấp huyện
139 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Thành lập và phát triển DN Cấp huyện
140 Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới. Quy hoạch xây dựng Cấp huyện
141 Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch điểm dân cư nông thôn. Quy hoạch xây dựng Cấp huyện
142 Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch khu dân cư đô thị. Quy hoạch xây dựng Cấp huyện
143 Thẩm định, phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất các dự án. Quy hoạch xây dựng Cấp huyện
144 Cấp giấy phép xây dựng đối với trạm BTS loại 2 Viễn thông Cấp huyện
145 Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Bảo hiểm Y tế Cấp huyện
146 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Viễn thông và Internet Cấp huyện
147 Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (cấp huyện) Viễn thông và Internet Cấp huyện
148 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Viễn thông và Internet Cấp huyện
149 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Viễn thông và Internet Cấp huyện
150 Đăng ký khai thác nước dưới đất Tài nguyên nước Cấp huyện
151 Phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cấp huyện Biển, Hải đảo, Môi trường Cấp huyện
152 Cấp phép khai thác tỉa thưa rừng thông Lâm nghiệp Cấp huyện
153 Cấp phép khai thác nhựa thông Lâm nghiệp Cấp huyện
154 Cấp phép phát triển rừng sản xuất Lâm nghiệp Cấp huyện
155 Thẩm định, phê duyệt dự án hỗ trợ gia đình trồng rừng sản xuất Lâm nghiệp Cấp huyện
156 Thẩm tra, quyết toán nguồn kinh phí thực hiện Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 Phát triển nông thôn Cấp huyện
157 Thẩm định, phê duyệt Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 Phát triển nông thôn Cấp huyện
158 Cấp bù thủy lợi phí Thủy lợi Cấp huyện
159 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước và XNK Cấp huyện
160 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước và XNK Cấp huyện
161 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước và XNK Cấp huyện
162 Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu Lưu thông hàng hóa trong nước và XNK Cấp huyện
163 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu Lưu thông hàng hóa trong nước và XNK Cấp huyện
164 Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu Lưu thông hàng hóa trong nước và XNK Cấp huyện
165 Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc Bảo trợ xã hội Cấp huyện
166 Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở bảo trợ xã hội Bảo trợ xã hội Cấp huyện
167 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi) Bảo trợ xã hội Cấp huyện
168 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bảo trợ xã hội Cấp huyện
169 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bảo trợ xã hội Cấp huyện
170 Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp. Bảo trợ xã hội Cấp huyện
171 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả đối tượng người khuyết tật đặc biệt nặng) Bảo trợ xã hội Cấp huyện
172 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) Bảo trợ xã hội Cấp huyện
173 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng Bảo trợ xã hội Cấp huyện
174 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác Đường thủy Cấp huyện
175 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa lần đầu đối với phương tiện đang khai thác Đường thủy Cấp huyện
176 Đăng ký lại phương tiện thủy nội địa trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật Đường thủy Cấp huyện
177 Đăng ký lại phương tiện thủy nội địa trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Đường thủy Cấp huyện
178 Đăng ký lại phương tiện thủy nội địa trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Đường thủy Cấp huyện
179 Đăng ký lại phương tiện thủy nội địa trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác Đường thủy Cấp huyện
180 Đăng ký lại phương tiện thủy nội địa trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa Đường thủy Cấp huyện
181 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa Đường thủy Cấp huyện
182 Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa Đường thủy Cấp huyện
183 Chuyển chế độ chi trả đối với cán bộ xã già yếu nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP, 111-HĐBT (Trường hợp chuyển trong huyện) Chính sách tiền lương Cấp huyện
184 Chuyển chế độ chi trả đối với cán bộ xã già yếu nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP, 111-HĐBT (trường hợp chuyển trong tỉnh) Chính sách tiền lương Cấp huyện
185 Chuyển chế độ chi trả đối với cán bộ xã già yếu nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP, 111-HĐBT (trường hợp chuyển ra ngoài tỉnh) Chính sách tiền lương Cấp huyện
186 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cán bộ xã nghỉ việc theo quyết định số 130/CP - 111/HĐBT. Chính sách tiền lương Cấp huyện
187 Đề nghị Chủ tịch UBND huyện tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sỹ tiên tiến”. Thi đua - Khen thưởng Cấp huyện
188 Đề nghị Chủ tịch UBND cấp huyện tặng danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”, “Đơn vị tiên tiến” Thi đua - Khen thưởng Cấp huyện
189 Đề nghị Chủ tịch UBND cấp huyện tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”. Thi đua - Khen thưởng Cấp huyện
190 Đề nghị Chủ tịch UBND cấp huyện tặng giấy khen trong phong trào thi đua thường xuyên. Thi đua - Khen thưởng Cấp huyện
191 Đề nghị Chủ tịch UBND cấp huyện tặng giấy khen trong phong trào thi đua chuyên đề, đột xuất Thi đua - Khen thưởng Cấp huyện
192 Đề nghị Chủ tịch UBND huyện trình Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”. Thi đua - Khen thưởng Cấp huyện
193 Đề nghị Chủ tịch UBND huyện trình UBND tỉnh tặng Cờ thi đua. Thi đua - Khen thưởng Cấp huyện
194 Đề nghị Chủ tịch UBND huyện trình Chủ tịch UBND tỉnh tặng Danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh. Thi đua - Khen thưởng Cấp huyện
195 Đề nghị Chủ tịch UBND huyện trình Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen trong phong trào thi đua thường xuyên. Thi đua - Khen thưởng Cấp huyện
196 Đề nghị Chủ tịch UBND huyện trình Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen trong phong trào thi đua chuyên đề, đột xuất. Thi đua - Khen thưởng Cấp huyện
197 Đề nghị tặng Cờ Thi đua Chính phủ. Thi đua - Khen thưởng Cấp huyện
198 Đề nghị tặng Danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc. Thi đua - Khen thưởng Cấp huyện
199 Đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Thi đua - Khen thưởng Cấp huyện
200 Đề nghị khen thưởng Huân chương Lao động các hạng. Thi đua - Khen thưởng Cấp huyện
201 Đề nghị khen thưởng Huân chương Độc lập các hạng Thi đua - Khen thưởng Cấp huyện
202 Đề nghị phong tặng (truy tặng) danh hiệu Anh hùng Lao động cho tập thể, cá nhân. Thi đua - Khen thưởng Cấp huyện
203 Đề nghị phong tặng hoặc truy tặng Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Thi đua - Khen thưởng Cấp huyện
204 Đề nghị UBND tỉnh trình Chủ tịch nước cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng do hư hỏng, bị mất, bị thất lạc. Thi đua - Khen thưởng Cấp huyện
205 Công nhận Ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong huyện, trong xã Hội, tổ chức phi Chính phủ Cấp huyện
206 Thủ tục thành lập Hội có phạm vi hoạt động trong huyện, trong xã Hội, tổ chức phi Chính phủ Cấp huyện
207 Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất Hội có phạm vi hoạt động trong huyện, trong xã Hội, tổ chức phi Chính phủ Cấp huyện
208 Đổi tên Hội có phạm vi hoạt động trong huyện, trong xã Hội, tổ chức phi Chính phủ Cấp huyện
209 Phê duyệt điều lệ Hội có phạm vi hoạt động trong huyện, trong xã Hội, tổ chức phi Chính phủ Cấp huyện
210 Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất Đất đai Cấp huyện
211 Giao đất, cho thuê đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam. Đất đai Cấp huyện
212 Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân Đất đai Cấp huyện
213 Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu Đất đai Cấp huyện
214 Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được nhà nước giao đất để quản lý Đất đai Cấp huyện
215 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu. Đất đai Cấp huyện
216 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với trường hợp chủ sở hữu tài sản đồng thời là người sử dụng đất. Đất đai Cấp huyện
217 Đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đông thời là người sử dụng đất Đất đai Cấp huyện
218 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Đất đai Cấp huyện
219 Đăng ký, bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận Đất đai Cấp huyện
220 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sơ hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở Đất đai Cấp huyện
221 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01/7/2014 mà bên nhận chuyển quyền sử dụng đất chỉ có Giấy chứng nhận của bên chuyển quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng, giấy tờ về chuyển quyền sử dụng đất theo quy định Đất đai Cấp huyện
222 Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Đất đai Cấp huyện
223 Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất hoặc cấp lại trang bổ sung do bị mất. Đất đai Cấp huyện
224 Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp Đất đai Cấp huyện
225 Tách thửa hoặc hợp thửa đất Đất đai Cấp huyện
226 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng Đất đai Cấp huyện
227 Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm Đất đai Cấp huyện
228 Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Đất đai Cấp huyện
229 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất. Đất đai Cấp huyện
230 Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận. Đất đai Cấp huyện
231 Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất Đất đai Cấp huyện
232 Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề. Đất đai Cấp huyện
233 Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu Đất đai Cấp huyện
234 Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện Đất đai Cấp huyện
235 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Công nghiệp tiêu dùng Cấp huyện
236 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Công nghiệp tiêu dùng Cấp huyện
237 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Công nghiệp tiêu dùng Cấp huyện
238 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện Công nghiệp tiêu dùng Cấp huyện
239 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Xuất bản, In và Phát hành Cấp huyện
240 Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Xuất bản, In và Phát hành Cấp huyện
241 Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai. Đăng ký giao dịch bảo đảm Cấp huyện
242 Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đồng thời là người sử dụng đất. Đăng ký giao dịch bảo đảm Cấp huyện
243 Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời là người sử dụng đất. Đăng ký giao dịch bảo đảm Cấp huyện
244 Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai. Đăng ký giao dịch bảo đảm Cấp huyện
245 Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký Đăng ký giao dịch bảo đảm Cấp huyện
246 Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp Đăng ký giao dịch bảo đảm Cấp huyện
247 Xoá đăng ký thế chấp Đăng ký giao dịch bảo đảm Cấp huyện
248 Áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội Phòng chống tệ nạn xã hội Cấp huyện
249 Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân Phòng chống tệ nạn xã hội Cấp huyện
250 Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tạitrung tâm quản lý sau cai nghiện Phòng chống tệ nạn xã hội Cấp huyện
251 Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm qMiễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiệnuản lý sau cai nghiện Phòng chống tệ nạn xã hội Cấp huyện
252 Thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu Đấu thầu Cấp huyện
253 Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án đầu tư có sử dụng đất Đầu tư trong nước Cấp huyện
254 Thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật các dự án sử dụng vốn ngân sách huyện, vốn ngân sách nhà nước phân cấp cho UBND cấp huyện quyết định đầu tư Đầu tư trong nước Cấp huyện
255 Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án sử dụng vốn ngân sách huyện, vốn ngân sách nhà nước phân cấp cho UBND cấp huyện quyết định đầu tư Đầu tư trong nước Cấp huyện
256 Thẩm định, phê duyệt thiết kế Bản vẽ thi công - Tổng dự toán công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước do UBND cấp huyện. Quản lý ngân sách nhà nước Cấp huyện
257 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm trong lĩnh vực y tế An toàn vệ sinh thực phẩm Cấp huyện
258 Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong lĩnh vực y tế An toàn vệ sinh thực phẩm Cấp huyện
259 Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền cấp của UBND cấp huyện An toàn vệ sinh thực phẩm Cấp huyện
260 Cấp Giấy phép hoạt động đối với trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ Khám chữa bệnh Cấp huyện
261 Cấp Giấy phép hoạt động đối với điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ Khám chữa bệnh Cấp huyện
262 Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ khi thay đổi địa điểm Khám chữa bệnh Cấp huyện
263 Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Campuchia Lao động tiền lương và QHLĐ Cấp huyện
264 Chuyển trường đi tỉnh khác với học sinh THCS và Tiểu học Quy chế thi, tuyển sinh Cấp huyện
265 Thủ tục xin học lại đối với học sinh tiểu học, trung học cơ sở Quy chế thi, tuyển sinh Cấp huyện
266 Thủ tục tuyển sinh vào lớp 6 THCS Quy chế thi, tuyển sinh Cấp huyện
267 Tiếp nhận học sinh THCS và Tiểu học từ huyện khác trong tỉnh chuyển đến Quy chế thi, tuyển sinh Cấp huyện
268 Chuyển trường từ huyện này đến huyện khác trong tỉnh Quy chế thi, tuyển sinh Cấp huyện
269 Tiếp nhận học sinh người nước ngoài vào học Quy chế thi, tuyển sinh Cấp huyện
270 Tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước Quy chế thi, tuyển sinh Cấp huyện
271 Tiếp nhận học sinh THCS, Tiểu học từ tỉnh khác chuyển đến Quy chế thi, tuyển sinh Cấp huyện
272 Chỉnh sửa nội dung bằng tốt nghiệp THCS Hệ thống văn bằng chứng chỉ Cấp huyện
273 Cấp mới, gia hạn Giấy phép dạy thêm. Hệ thống văn bằng chứng chỉ Cấp huyện
274 Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện Giải quyết khiếu nại, tố cáo Cấp huyện
275 Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện Giải quyết khiếu nại, tố cáo Cấp huyện
276 Giải quyết tố cáo tại cấp huyện Giải quyết khiếu nại, tố cáo Cấp huyện
277 Xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường Biển, Hải đảo, Môi trường Cấp huyện
278 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở bảo trợ xã hội Bảo trợ xã hội Cấp huyện
279 Đăng ký Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Biển, Hải đảo, Môi trường Cấp huyện
280 Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình không theo tuyến Xây dựng Cấp huyện
281 Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành các dự án Sử dụng vốn ngân sách nhà nước do UBND cấp xã quyết định đầu tư (Đối với các dự án do UBND cấp xã đề nghị UBND cấp huyện thẩm tra). Tài chính - Ngân sách Cấp huyện
Top