• Đăng nhập
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Có 1896 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Đơn vị cung cấp
1 Cấp giấy phép hoạt động cho nhà thầu nước ngoài là tổ chức hoạt động xây dựng tại Việt Nam Xây dựng Sở Xây dựng
2 Cấp giấy phép hoạt động cho nhà thầu nước ngoài là cá nhân hoạt động xây dựng tại Việt Nam Xây dựng Sở Xây dựng
3 Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình không theo tuyến Xây dựng Sở Xây dựng
4 Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình theo tuyến Xây dựng Sở Xây dựng
5 Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình tôn giáo. Xây dựng Sở Xây dựng
6 Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình tượng đài, tranh hoành tráng. Xây dựng Sở Xây dựng
7 Cấp giấy phép xây dựng cho dự án Xây dựng Sở Xây dựng
8 Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình Xây dựng Sở Xây dựng
9 Cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình Xây dựng Sở Xây dựng
10 Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy tại Công an cấp tỉnh Phòng cháy chữa cháy Công an Tỉnh
11 Cấp giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ tại Công an cấp tỉnh Phòng cháy chữa cháy Công an Tỉnh
12 Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với các dự án, công trình quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ Phòng cháy chữa cháy Công an Tỉnh
13 Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy Phòng cháy chữa cháy Công an Tỉnh
14 Đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi. Đăng ký, quản lý con dấu Công an Tỉnh
15 Đăng ký thêm con dấu Đăng ký, quản lý con dấu Công an Tỉnh
16 Cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu. Đăng ký, quản lý con dấu Công an Tỉnh
17 Đăng ký mẫu con dấu mới Đăng ký, quản lý con dấu Công an Tỉnh
18 Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự Quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT Công an Tỉnh
19 Cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự Quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT Công an Tỉnh
20 Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ Phòng cháy chữa cháy Công an Tỉnh
21 Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy. Phòng cháy chữa cháy Công an Tỉnh
22 Đổi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy Phòng cháy chữa cháy Công an Tỉnh
23 Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy Phòng cháy chữa cháy Công an Tỉnh
24 Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy Phòng cháy chữa cháy Công an Tỉnh
25 Đổi giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy Phòng cháy chữa cháy Công an Tỉnh
26 Phê duyệt Phương án chữa cháy của cơ sở Phòng cháy chữa cháy Công an Tỉnh
27 Thông báo cam kết về việc bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và đối với cơ sở thuộc Phụ lục III - ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy Phòng cháy chữa cháy Công an Tỉnh
28 Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh giải quyết khiếu nại, tố cáo Thanh tra Tỉnh
29 Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh giải quyết khiếu nại, tố cáo Thanh tra Tỉnh
30 Giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh giải quyết khiếu nại, tố cáo Thanh tra Tỉnh
31 Thành lập Văn phòng công chứng Công chứng Sở Tư pháp
32 Đăng ký thành lập Hợp tác xã Thành lập và phát triển HTX Cấp huyện
33 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Thành lập và phát triển HTX Cấp huyện
34 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Thành lập và phát triển HTX Cấp huyện
35 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất, bị hư hỏng) Thành lập và phát triển HTX Cấp huyện
36 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị mất, bị hư hỏng) Thành lập và phát triển HTX Cấp huyện
37 Đăng ký khi hợp tác xã chia Thành lập và phát triển HTX Cấp huyện
38 Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã Thành lập và phát triển HTX Cấp huyện
39 Cấp giấy phép kinh doanh karaoke Văn hóa cơ sở Cấp huyện
40 Đăng ký khai sinh lưu động Hành chính tư pháp Cấp xã
41 Đăng ký kết hôn Hành chính tư pháp Cấp xã
42 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Hành chính tư pháp Cấp xã
43 Đăng ký chấm dứt giám hộ Hành chính tư pháp Cấp xã
44 Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước Hành chính tư pháp Cấp xã
45 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước Hành chính tư pháp Cấp xã
46 Thay đổi, cải chính hộ tịch (cho người dưới 14 tuổi); bổ sung hộ tịch Hành chính tư pháp Cấp xã
47 Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã Giải quyết khiếu nại, tố cáo Cấp xã
48 Giải quyết tố cáo tại cấp xã Giải quyết khiếu nại, tố cáo Cấp xã
49 Thẩm định Tổng mặt bằng sử dụng đất xây dựng công trình (dự án đầu tư). Quy hoạch xây dựng Sở Xây dựng
50 Thẩm định vị trí xây dựng các trạm thu, phát sóng thông tin di động (BTS) Bưu chính viễn thông Sở Thông tin và Truyền thông
51 Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông nhóm C Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
52 Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở công trình giao thông Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
53 Cấp Giấy phép lái xe tập lái Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
54 Cấp Chứng chỉ môi giới bất động sản. Kinh doanh bất động sản Sở Xây dựng
55 Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình quảng cáo. Xây dựng Sở Xây dựng
56 Điều chỉnh giấy phép xây dựng. Xây dựng Sở Xây dựng
57 Gia hạn giấy phép xây dựng Xây dựng Sở Xây dựng
58 Cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư hoạt động xây dựng Xây dựng Sở Xây dựng
59 Cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư hoạt động xây dựng. Xây dựng Sở Xây dựng
60 Thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình, dự án Đầu tư xây dựng cơ bản Sở Kế hoạch và Đầu tư
61 Phê duyệt điều lệ Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh Ngành Nội vụ Văn phòng Ủy ban
62 Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh Ngành Nội vụ Văn phòng Ủy ban
63 Thành lập Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh Ngành Nội vụ Văn phòng Ủy ban
64 Phê duyệt kết quả thi nâng ngạch công chức lên ngạch cán sự, chuyên viên hoặc tương đương Ngành Nội vụ Văn phòng Ủy ban
65 Tuyển dụng công chức Ngành Nội vụ Văn phòng Ủy ban
66 Tổ chức lại, giải thể tổ chức sự nghiệp công lập Ngành Nội vụ Văn phòng Ủy ban
67 Thành lập tổ chức sự nghiệp công lập Ngành Nội vụ Văn phòng Ủy ban
68 Chấp thuận việc thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc (tổ chức tôn giáo cơ sở) đối với các trường hợp quy định tại khoản 2, Điều 17, Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo Ngành Nội vụ Văn phòng Ủy ban
69 Đề nghị UBND tỉnh trình Chính phủ tặng Cờ thi đua Ngành Nội vụ Văn phòng Ủy ban
70 Công nhận tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động chủ yếu ở một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Ngành Nội vụ Văn phòng Ủy ban
71 Chấp thuận việc tổ chức các lễ hội tín ngưỡng Ngành Nội vụ Văn phòng Ủy ban
72 Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh Ngành Nội vụ Văn phòng Ủy ban
73 Đổi tên Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh Ngành Nội vụ Văn phòng Ủy ban
74 Chấp thuận việc mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo Ngành Nội vụ Văn phòng Ủy ban
75 Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh trình Chủ tịch nước khen thưởng Huân chương Độc lập các hạng Ngành Nội vụ Văn phòng Ủy ban
76 Cấp đăng ký hoạt động cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động ở nhiều quận, huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Ngành Nội vụ Văn phòng Ủy ban
77 Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh trình Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động các hạng Ngành Nội vụ Văn phòng Ủy ban
78 Cấp đăng ký cho Hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động nhiều quận, huyện, thành phố thuộc tỉnh Ngành Nội vụ Văn phòng Ủy ban
79 Đề nghị phong tặng (truy tặng) danh hiệu Anh hùng Lao động cho tập thể, cá nhân Ngành Nội vụ Văn phòng Ủy ban
80 Tiếp nhận đăng ký người được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử theo quy định tại khoản 2, Điều 19, Nghị định số 92/2012/NĐ-CP Ngành Nội vụ Văn phòng Ủy ban
81 Đề nghị UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ tặng Danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc Ngành Nội vụ Văn phòng Ủy ban
82 Cấp điều chỉnh Giấy phép sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp Ngành Công thương Văn phòng Ủy ban
83 Chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của nhiều quận, huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi một tỉnh hoặc từ nhiều thành phố trực thuộc Trung ương Ngành Nội vụ Văn phòng Ủy ban
84 Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hằng năm có sự tham gia của tín đồ ngoài huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc ngoài tỉnh Ngành Nội vụ Văn phòng Ủy ban
85 Chấp thuận Hội nghị thường niên, Đại hội của tổ chức tôn giáo không thuộc quy định tại Điều 27, 28 Nghị định 92/2012/NĐ-CP Ngành Nội vụ Văn phòng Ủy ban
86 Cấp quyết định cho thuê đất đối với tổ chức đang sử dụng đất thuộc đối tượng phải thuê đất nhưng chưa chuyển sang thuê đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 Ngành Tài nguyên và Môi trường Văn phòng Ủy ban
87 Cấp quyết định công nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức đang sử dụng đất nhưng không có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 Ngành Tài nguyên và Môi trường Văn phòng Ủy ban
88 Chấp thuận việc tổ chức quyên góp vượt ra ngoài phạm vi một huyện của cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo Ngành Nội vụ Văn phòng Ủy ban
89 Cấp quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất ngoài Khu kinh tế, Khu công nghệ cao Ngành Tài nguyên và Môi trường Văn phòng Ủy ban
90 Đề nghị UBND tỉnh trình Chủ tịch nước khen thưởng cho cá nhân có quá trình cống hiến Ngành Nội vụ Văn phòng Ủy ban
91 Chấp thuận việc đề nghị sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài tại cơ sở tôn giáo hợp pháp ở Việt Nam Ngành Nội vụ Văn phòng Ủy ban
92 Cấp quyết định giao đất, cho thuê đất ngoài khu kinh tế, khu công nghệ cao Ngành Tài nguyên và Môi trường Văn phòng Ủy ban
93 Cấp quyết định gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế Ngành Tài nguyên và Môi trường Văn phòng Ủy ban
94 Đề nghị UBND tỉnh trình Chủ tịch nước phong tặng (truy tặng) Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Ngành Nội vụ Văn phòng Ủy ban
95 Cho phép trả lại giấy phép khai thác tận thu khoáng sản Ngành Tài nguyên và Môi trường Văn phòng Ủy ban
96 Đăng ký hiến chương, điều lệ sửa đổi Ngành Nội vụ Văn phòng Ủy ban
97 Cấp gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản Ngành Tài nguyên và Môi trường Văn phòng Ủy ban
98 Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành vi phạm pháp luật đã bị xử lý Ngành Nội vụ Văn phòng Ủy ban
99 Cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản Ngành Tài nguyên và Môi trường Văn phòng Ủy ban
100 Đề nghị UBND tỉnh trình Chủ tịch nước phong tặng (truy tặng) Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho tập thể và cá nhân Ngành Nội vụ Văn phòng Ủy ban
101 Cho phép trả lại giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khai thác khoáng sản Ngành Tài nguyên và Môi trường Văn phòng Ủy ban
102 Đề nghị UBND tỉnh trình Chủ tịch nước cấp đổi hiện vật khen thưởng do mất mát, hư hỏng hoặc sai sót Ngành Nội vụ Văn phòng Ủy ban
103 Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng 'Doanh nghiệp Hà Tĩnh tiêu biểu' Ngành Nội vụ Văn phòng Ủy ban
104 Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen đối với thành tích thực hiện phong trào thi đua thường xuyên Ngành Nội vụ Văn phòng Ủy ban
105 Cho phép chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản Ngành Tài nguyên và Môi trường Văn phòng Ủy ban
106 Cấp gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản Ngành Tài nguyên và Môi trường Văn phòng Ủy ban
107 Cấp giấy phép khai thác khoáng sản Ngành Tài nguyên và Môi trường Văn phòng Ủy ban
108 Phê duyệt trữ lượng khoáng sản Ngành Tài nguyên và Môi trường Văn phòng Ủy ban
109 Cho phép trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản Ngành Tài nguyên và Môi trường Văn phòng Ủy ban
110 Cho phép chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản Ngành Tài nguyên và Môi trường Văn phòng Ủy ban
111 Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Danh hiệu 'Doanh nhân Hà Tĩnh tiêu biểu' Ngành Nội vụ Văn phòng Ủy ban
112 Phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản Ngành Tài nguyên và Môi trường Văn phòng Ủy ban
113 Cấp gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản Ngành Tài nguyên và Môi trường Văn phòng Ủy ban
114 Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản Ngành Tài nguyên và Môi trường Văn phòng Ủy ban
115 Cấp gia hạn, điều chỉnh Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với các công trình có lưu lượng từ 1.000m3/ngày.đêm đến dưới 3.000m3/ngày.đêm Ngành Tài nguyên và Môi trường Văn phòng Ủy ban
116 Cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với các công trình có lưu lượng từ 1.000m3/ngày.đêm đến dưới 3.000m3/ngày.đêm Ngành Tài nguyên và Môi trường Văn phòng Ủy ban
117 Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng đối ngoại Ngành Nội vụ Văn phòng Ủy ban
118 Cấp gia hạn, điều chỉnh Giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với các công trình có lưu lượng từ 1.000m3/ngày.đêm đến dưới 3.000m3/ngày.đêm Ngành Tài nguyên và Môi trường Văn phòng Ủy ban
119 Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen trong phong trào thi đua chuyên đề, đột xuất Ngành Nội vụ Văn phòng Ủy ban
120 Đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua đối với các đơn vị thuộc các huyện, thành phố, thị xã, các ngành, lĩnh vực Ngành Nội vụ Văn phòng Ủy ban
121 Cấp Giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với các công trình có lưu lượng từ 1.000m3/ngày.đêm đến dưới 3.000m3/ngày.đêm. Ngành Tài nguyên và Môi trường Văn phòng Ủy ban
122 Đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho các đơn vị trong khối thi đua Ngành Nội vụ Văn phòng Ủy ban
123 Cấp giấy xác nhận hoàn thành từng phần hoặc toàn bộ Phương án cải tạo phục hồi môi trường /Phương án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung Ngành Tài nguyên và Môi trường Văn phòng Ủy ban
124 Phê duyệt Phương án Cải tạo phục hồi môi trường/Phương án Cải tạo phục hồi môi trường bổ sung (Phương án/Phương án bổ sung) Ngành Tài nguyên và Môi trường Văn phòng Ủy ban
125 Phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết (Đề án BVMT chi tiết) Ngành Tài nguyên và Môi trường Văn phòng Ủy ban
126 Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) Ngành Tài nguyên và Môi trường Văn phòng Ủy ban
127 Cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt: phục vụ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng từ 1m3/giây đến dưới 2m3/giây; để phát điện với công suất lắp máy từ 1.000KW đến dưới 2.000KW; cho mục đích khác với lưu lượng từ 30.000m3/ngày.đêm đến dưới 50.000m3/ngày.đêm Ngành Tài nguyên và Môi trường Văn phòng Ủy ban
128 Cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước: với lưu lượng từ 10.000m3/ngày.đêm đến dưới 30.000m3/ngày.đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; nước với lưu lượng từ 1.000m3 đến dưới 3.000m3/ngày.đêm đối với các hoạt động khác Ngành Tài nguyên và Môi trường Văn phòng Ủy ban
129 Cấp gia hạn, điều chỉnh Giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng từ 50.000m3/ngày.đêm đến dưới 100.000m3/ngày.đêm Ngành Tài nguyên và Môi trường Văn phòng Ủy ban
130 Cấp gia hạn, điều chỉnh Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt phục vụ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng từ 1m3/giây đến dưới 2m3/giây; để phát điện với công suất lắp máy từ 1.000KW đến dưới 2.000KW; cho mục đích khác với lưu lượng từ 30.000m3/ngày.đêm đến dưới 50.000m3/ngày.đêm Ngành Tài nguyên và Môi trường Văn phòng Ủy ban
131 Đề nghị UBND tỉnh tặng danh hiệu 'Tập thể lao động xuất sắc', 'Đơn vị quyết thắng' Ngành Nội vụ Văn phòng Ủy ban
132 Cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng từ 50.000m3/ngày đêm đến dưới 100.000m3/ngày đêm Ngành Tài nguyên và Môi trường Văn phòng Ủy ban
133 Cấp lại Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất với quy mô vừa Ngành Tài nguyên và Môi trường Văn phòng Ủy ban
134 Cấp gia hạn, điều chỉnh Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất với quy mô vừa Ngành Tài nguyên và Môi trường Văn phòng Ủy ban
135 Cấp lại Giấy phép sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp Ngành Công thương Văn phòng Ủy ban
136 Cấp Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất với quy mô vừa Ngành Tài nguyên và Môi trường Văn phòng Ủy ban
137 Cấp lại Giấy phép hoạt động tài nguyên nước Ngành Tài nguyên và Môi trường Văn phòng Ủy ban
138 Cấp gia hạn, điều chỉnh Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước: với lưu lượng từ 10.000m3/ngày.đêm đến dưới 30.000m3/ngày.đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; nước với lưu lượng từ 1.000m3 đến dưới 3.000m3/ngày.đêm đối với các hoạt động khác Ngành Tài nguyên và Môi trường Văn phòng Ủy ban
139 Cấp sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển trong phạm vi vùng biển 03 hải lý, trừ các khu vực biển thuộc thẩm quyền giao của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường được quy định tại điểm a và b khoản 1, Điều 10 Nghị định số 51/2014/NĐ-CP Ngành Tài nguyên và Môi trường Văn phòng Ủy ban
140 Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen Ngành Nội vụ Văn phòng Ủy ban
141 Cấp Giấy phép sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp Ngành Công thương Văn phòng Ủy ban
142 Cấp gia hạn Quyết định giao khu vực biển trong phạm vi vùng biển 03 hải lý, trừ các khu vực biển thuộc thẩm quyền giao của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường được quy định tại điểm a và b khoản 1, Điều 10 Nghị định số 51/2014/NĐ-CP Ngành Tài nguyên và Môi trường Văn phòng Ủy ban
143 Cấp quyết định giao khu vực biển trong phạm vi vùng biển 03 hải lý, trừ các khu vực biển thuộc thẩm quyền giao của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường được quy định tại điểm a và b khoản 1, Điều 10 Nghị định số 51/2014/NĐ-CP Ngành Tài nguyên và Môi trường Văn phòng Ủy ban
144 Cho phép Đoàn vào (các đoàn nước ngoài vào thăm và làm việc trên địa bàn tỉnh) Ngành Ngoại vụ Văn phòng Ủy ban
145 Quyết định thu hồi khu vực biển trong phạm vi vùng biển 03 hải lý, trừ các khu vực biển thuộc thẩm quyền giao của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường được quy định tại điểm a và b khoản 1 Điều 10 Nghị định số 51/2014/NĐ-CP Ngành Tài nguyên và Môi trường Văn phòng Ủy ban
146 Cho phép trả lại khu vực biển trong phạm vi vùng biển 03 hải lý, trừ các khu vực biển thuộc thẩm quyền giao của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường được quy định tại điểm a và b khoản 1 Điều 10 Nghị định số 51/2014/NĐ-CP Ngành Tài nguyên và Môi trường Văn phòng Ủy ban
147 Phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cấp tỉnh Ngành Tài nguyên và Môi trường Văn phòng Ủy ban
148 Cấp giấy phép cho hoạt động xây dựng công trình quốc phòng, an ninh, công trình giao thông, thuỷ lợi, công trình ngầm phục vụ phát triển kinh tế xã hội, hệ thống giếng khai thác nước ngầm, trạm bơm, âu thuyền; các công trình xây dựng theo dự án đầu tư do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (được Bộ Nông nghiệp và PTNT thẩm định) thuộc bãi sông nơi chưa có công trình xây dựng Ngành Nông nghiệp và PT nông thôn Văn phòng Ủy ban
149 Tổ chức, quản lý Hội nghị, hội thảo, ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế Ngành Ngoại vụ Văn phòng Ủy ban
150 Cấp giấy phép vận chuyển trên đê Ngành Nông nghiệp và PT nông thôn Văn phòng Ủy ban
151 Cấp giấy phép cho hoạt động xây dựng cống qua đê; xây dựng công trình đặc biệt trong phạm vi bảo vệ đê điều, bãi sông, lòng sông Ngành Nông nghiệp và PT nông thôn Văn phòng Ủy ban
152 Cấp giấy phép cho hoạt động sử dụng đê, kè bảo vệ đê, cống qua đê làm nơi neo đậu tàu thuyền, bè, mảng Ngành Nông nghiệp và PT nông thôn Văn phòng Ủy ban
153 Phê duyệt nội dung chương trình, dự án, khoản viện trợ phi dự án sử dụng vốn ODA Ngành Kế hoạch và Đầu tư Văn phòng Ủy ban
154 Cấp giấy phép cho hoạt động nạo vét luồng lạch trong phạm vi bảo vệ đê điều Ngành Nông nghiệp và PT nông thôn Văn phòng Ủy ban
155 Cấp giấy phép cho hoạt động khoan đào trong phạm vi bảo vệ đê điều Ngành Nông nghiệp và PT nông thôn Văn phòng Ủy ban
156 Cấp giấy phép cho hoạt động để vật liệu, khai thác đất, đá, cát, sỏi, khoáng sản khác, đào ao, giếng ở bãi sông Ngành Nông nghiệp và PT nông thôn Văn phòng Ủy ban
157 Cấp giấy phép cho hoạt động cắt xẻ đê để xây dựng công trình trong phạm vi bảo vệ đê điều Ngành Nông nghiệp và PT nông thôn Văn phòng Ủy ban
158 Cấp giấy phép cho các hoạt động cải tạo công trình giao thông liên quan đến đê điều Ngành Nông nghiệp và PT nông thôn Văn phòng Ủy ban
159 Phê duyệt Phương án bán đấu giá cây đứng trong khai thác gỗ Ngành Nông nghiệp và PT nông thôn Văn phòng Ủy ban
160 Bố trí, sắp xếp, ổn định dân cư ngoại tỉnh Ngành Nông nghiệp và PT nông thôn Văn phòng Ủy ban
161 Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh Ngành Thanh tra Văn phòng Ủy ban
162 Công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống Ngành Nông nghiệp và PT nông thôn Văn phòng Ủy ban
163 Cấp, gia hạn, điều chỉnh nội dung Giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi Ngành Nông nghiệp và PT nông thôn Văn phòng Ủy ban
164 Gia hạn hoặc điều chỉnh bổ sung Giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi Ngành Nông nghiệp và PT nông thôn Văn phòng Ủy ban
165 Cấp Giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi Ngành Nông nghiệp và PT nông thôn Văn phòng Ủy ban
166 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài Ngành Tư pháp Văn phòng Ủy ban
167 Đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài Ngành Tư pháp Văn phòng Ủy ban
168 Cấp Giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi Ngành Nông nghiệp và PT nông thôn Văn phòng Ủy ban
169 Phê duyệt chương trình, dự án, phi dự án (khoản viện trợ PCPNN) viện trợ Phi Chính phủ nước ngoài (NGO) Ngành Kế hoạch và Đầu tư Văn phòng Ủy ban
170 Gia hạn giấy phép cho các hoạt động có liên quan trong lĩnh vực bảo vệ đê điều, bảo vệ hành lang thoát lũ Ngành Nông nghiệp và PT nông thôn Văn phòng Ủy ban
171 Phê duyệt Phương án trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng sang mục đích khác không phải Lâm nghiệp Ngành Nông nghiệp và PT nông thôn Văn phòng Ủy ban
172 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Ngành Tư pháp Văn phòng Ủy ban
173 Phê duyệt phương án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích không phải lâm nghiệp Ngành Nông nghiệp và PT nông thôn Văn phòng Ủy ban
174 Sáp nhập Văn phòng công chứng Ngành Tư pháp Văn phòng Ủy ban
175 Phê duyệt chuyển đất rừng, đất lâm nghiệp sang trồng cao su đối với chủ đầu tư trồng cao su là tổ chức Ngành Nông nghiệp và PT nông thôn Văn phòng Ủy ban
176 Hợp nhất Văn phòng công chứng Ngành Tư pháp Văn phòng Ủy ban
177 Hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn thực hiện Tái cơ cấu ngành nông nghiệp Hà Tĩnh theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới Ngành Nông nghiệp và PT nông thôn Văn phòng Ủy ban
178 Thành lập Văn phòng công chứng Ngành Tư pháp Văn phòng Ủy ban
179 Chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh Ngành Kế hoạch và Đầu tư Văn phòng Ủy ban
180 Công nhận sáng kiến cấp tỉnh Ngành Khoa học và Công nghệ Văn phòng Ủy ban
181 Chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư pháp Ngành Tư pháp Văn phòng Ủy ban
182 Thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp Ngành Tư pháp Văn phòng Ủy ban
183 Thành lập Văn phòng giám định tư pháp Ngành Tư pháp Văn phòng Ủy ban
184 Chuyển nhượng Văn phòng công chứng Ngành Tư pháp Văn phòng Ủy ban
185 Cho phép thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông trên địa bàn Ngành Thông tin và Truyền thông Văn phòng Ủy ban
186 Cấp giấy phép khai quật khảo cổ khẩn cấp Ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch Văn phòng Ủy ban
187 Phê duyệt kế hoạch đấu thầu Ngành Kế hoạch và Đầu tư Văn phòng Ủy ban
188 Xếp hạng di tích cấp tỉnh Ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch Văn phòng Ủy ban
189 Cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập Ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch Văn phòng Ủy ban
190 Phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật Ngành Kế hoạch và Đầu tư Văn phòng Ủy ban
191 Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam Ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch Văn phòng Ủy ban
192 Phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi Ngành Kế hoạch và Đầu tư Văn phòng Ủy ban
193 Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam Ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch Văn phòng Ủy ban
194 Chuyển nhượng toàn bộ dự án khu đô thị mới, dự án, khu nhà ở, dự án hạ tầng khu công nghiệp Ngành Xây dựng Văn phòng Ủy ban
195 Cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam Ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch Văn phòng Ủy ban
196 Phê duyệt Đồ án quy hoạch Ngành Xây dựng Văn phòng Ủy ban
197 Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch Ngành Xây dựng Văn phòng Ủy ban
198 Cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng phần mỹ thuật đối với công trình dưới 300 triệu đồng Ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch Văn phòng Ủy ban
199 Đăng cai tổ chức Giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh Ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch Văn phòng Ủy ban
200 Phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất xây dựng công trình (dự án đầu tư) Ngành Xây dựng Văn phòng Ủy ban
201 Giới thiệu địa điểm xây dựng công trình (dự án đầu tư) Ngành Xây dựng Văn phòng Ủy ban
202 Phê duyệt quyết toán dự án giải phóng mặt bằng, tái định cư Ngành Tài chính Văn phòng Ủy ban
203 Phê duyệt quyết toán dự án quy hoạch hoàn thành, chi phí chuẩn bị đầu tư các dự án sử dụng vốn nhà nước do UBND tỉnh quyết định đầu tư Ngành Tài chính Văn phòng Ủy ban
204 Phê duyệt quyết toán hạng mục, gói thầu hoàn thành các dự án sử dụng vốn Nhà nước do UBND tỉnh quyết định đầu tư Ngành Tài chính Văn phòng Ủy ban
205 Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn nhà nước do UBND tỉnh quyết định đầu tư Ngành Tài chính Văn phòng Ủy ban
206 Công nhận Trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia Ngành Giáo dục và Đào tạo Văn phòng Ủy ban
207 Công nhận Trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia Ngành Giáo dục và Đào tạo Văn phòng Ủy ban
208 Công nhận Trường Trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia Ngành Giáo dục và Đào tạo Văn phòng Ủy ban
209 Công nhận Trường Trung học phổ thông đạt chuẩn Quốc gia Ngành Giáo dục và Đào tạo Văn phòng Ủy ban
210 Giải thể Trường Trung cấp chuyên nghiệp thuộc tỉnh Ngành Giáo dục và Đào tạo Văn phòng Ủy ban
211 Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc giải thể trường trung cấp chuyên nghiệp thuộc tỉnh. Ngành Giáo dục và Đào tạo Văn phòng Ủy ban
212 Thành lập trường Trung cấp chuyên nghiệp thuộc tỉnh Ngành Giáo dục và Đào tạo Văn phòng Ủy ban
213 Sáp nhập, chia tách trường Trung học phổ thông Ngành Giáo dục và Đào tạo Văn phòng Ủy ban
214 Giải thể Trường Trung học phổ thông Ngành Giáo dục và Đào tạo Văn phòng Ủy ban
215 Thành lập Trường Trung học phổ thông Ngành Giáo dục và Đào tạo Văn phòng Ủy ban
216 Cho phép thành lập trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài Ngành LĐTB và XH Văn phòng Ủy ban
217 Giải thể trường trung cấp nghề/trung tâm dạy nghề công lập thuộc tỉnh và trường trung cấp nghề/trung tâm dạy nghề tư thục trên địa bàn tỉnh Ngành LĐTB và XH Văn phòng Ủy ban
218 Chia, tách, sáp nhập trường trung cấp nghề/trung tâm dạy nghề công lập thuộc tỉnh và trường trung cấp nghề/trung tâm dạy nghề tư thục trên địa bàn tỉnh Ngành LĐTB và XH Văn phòng Ủy ban
219 Thành lập trung tâm dạy nghề tư thục trên địa bàn tỉnh Ngành LĐTB và XH Văn phòng Ủy ban
220 Thành lập trung tâm dạy nghề công lập trên địa bàn tỉnh Ngành LĐTB và XH Văn phòng Ủy ban
221 Thành lập trường trung cấp nghề tư thục thuộc tỉnh Ngành LĐTB và XH Văn phòng Ủy ban
222 Thành lập trường trung cấp nghề công lập thuộc tỉnh Ngành LĐTB và XH Văn phòng Ủy ban
223 Thành lập mới hoặc thành lập lại Trung tâm dịch vụ việc làm Ngành LĐTB và XH Văn phòng Ủy ban
224 Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên HĐTV hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc, Phó Tổng giám đốc hoặc Phó Giám đốc, Kế toán trưởng trong công ty TNHHMTV do Nhà nước làm chủ sở hữu Ngành LĐTB và XH Văn phòng Ủy ban
225 Trợ cấp một lần đối với người được cử đi làm chuyên gia sang giúp Lào và Campuchia Ngành LĐTB và XH Văn phòng Ủy ban
226 Xếp hạng công ty Nhà nước Ngành LĐTB và XH Văn phòng Ủy ban
227 Trợ cấp mai táng phí cho thân nhân đối tượng hưởng theo Quyết định số 62; 290; Cựu thanh niên xung phong, Cựu chiến binh hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Ngành LĐTB và XH Văn phòng Ủy ban
228 Cấp Thẻ bảo hiểm y tế đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62; 290; Cựu thanh niên xung phong, Cựu chiến binh hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Ngành LĐTB và XH Văn phòng Ủy ban
229 Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật Ngành Giao thông Vận tải Văn phòng Ủy ban
230 Phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở Ngành Giao thông Vận tải Văn phòng Ủy ban
231 Thẩm định Đồ án quy hoạch Quy hoạch xây dựng Sở Xây dựng
232 Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch Quy hoạch xây dựng Sở Xây dựng
233 Giới thiệu địa điểm xây dựng công trình (đầu tư). Quy hoạch xây dựng Sở Xây dựng
234 Thẩm định hồ sơ cho phép doanh nghiệp viễn thông mở rộng, nâng cấp mạng lưới dịch vụ viễn thông trên địa bàn tỉnh Bưu chính viễn thông Sở Thông tin và Truyền thông
235 Sáp nhập Văn phòng công chứng Công chứng Sở Tư pháp
236 Hợp nhất Văn phòng công chứng Công chứng Sở Tư pháp
237 Thành lập Văn phòng giám định tư pháp Giám định tư pháp Sở Tư pháp
238 Chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư pháp Giám định tư pháp Sở Tư pháp
239 Chuyển nhượng Văn phòng công chứng Công chứng Sở Tư pháp
240 Hướng dẫn và quản lý các hoạt động thông tin báo chí của phóng viên nước ngoài tại địa phương Ngành Ngoại vụ Văn phòng Ủy ban
241 Tiếp nhận huân chương, huy chương hoặc các danh hiệu khác của các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc các tổ chức quốc tế tặng Ngành Ngoại vụ Văn phòng Ủy ban
242 Tiếp nhận dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN) Đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ Phi chính phủ nước ngoài (NGO) Sở Kế hoạch và Đầu tư
243 Tiếp nhận dự án đầu tư sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN). Đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ Phi chính phủ nước ngoài (NGO) Sở Kế hoạch và Đầu tư
244 Cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng Xây dựng Sở Xây dựng
245 Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ Xây dựng Sở Xây dựng
246 Giải quyết tố cáo Khiếu nại tố cáo Sở Xây dựng
247 Giải quyết khiếu nại lần hai Khiếu nại tố cáo Sở Xây dựng
248 Giải quyết khiếu nại lần đầu Khiếu nại tố cáo Sở Xây dựng
249 Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2 Xây dựng Sở Xây dựng
250 Cấp hộ chiếu công vụ Lãnh sự Sở Ngoại vụ
251 Gia hạn hộ chiếu công vụ Lãnh sự Sở Ngoại vụ
252 Sửa đổi, bổ sung hộ chiếu công vụ Lãnh sự Sở Ngoại vụ
253 Cấp hộ chiếu ngoại giao Lãnh sự Sở Ngoại vụ
254 Gia hạn hộ chiếu ngoại giao Lãnh sự Sở Ngoại vụ
255 Sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao Lãnh sự Sở Ngoại vụ
256 Cấp công hàm đề nghị cấp thị thực cho hộ chiếu công vụ/hộ chiếu ngoại giao Lãnh sự Sở Ngoại vụ
257 Chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự Lãnh sự Sở Ngoại vụ
258 Cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp Sở hữu trí tuệ Sở Khoa học và Công nghệ
259 Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài truyền thanh không dây xã, phường, thị trấn Bưu chính viễn thông Sở Thông tin và Truyền thông
260 Thẩm định thiết kế sơ bộ (hoặc thiết kế cơ sở) dự án Công nghệ Thông tin Công nghệ thông tin Sở Thông tin và Truyền thông
261 Thủ tục Thẩm định và phê duyệt Thiết kế thi công – Tổng dự toán dự án CNTT (đối với dự án CNTT do UBND cấp xã quyết định đầu tư theo thẩm quyền được UBND cấp trên giao) Công nghệ thông tin Sở Thông tin và Truyền thông
262 Cấp giấy phép xuất bản bản tin Báo chí xuất bản Sở Thông tin và Truyền thông
263 Cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông
264 Cho phép họp báo Báo chí xuất bản Sở Thông tin và Truyền thông
265 Thẩm định hồ sơ cho phép thành lập và hoạt động cơ quan đại diện, phóng viên thường trú báo chí Trung ương và tỉnh bạn hoạt động trên địa bàn Báo chí xuất bản Sở Thông tin và Truyền thông
266 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Báo chí xuất bản Sở Thông tin và Truyền thông
267 Cấp Giấy phép hoạt động in đối với xuất bản phẩm, sản phẩm báo chí, tem chống giả cho cơ sở in của địa phương Báo chí xuất bản Sở Thông tin và Truyền thông
268 Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm cho cơ quan, tổ chức, cá nhân của địa phương; chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị trực thuộc của cơ quan, tổ chức của trung ương tại địa phương Báo chí xuất bản Sở Thông tin và Truyền thông
269 Cấp giấy xác nhận đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu Báo chí xuất bản Sở Thông tin và Truyền thông
270 Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài đối với cơ sở in ở địa phương Báo chí xuất bản Sở Thông tin và Truyền thông
271 Cấp giấy phép in gia công cho nước ngoài sản phẩm không phải là xuất bản phẩm đối với cơ sở in của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc địa phương Báo chí xuất bản Sở Thông tin và Truyền thông
272 Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh Báo chí xuất bản Sở Thông tin và Truyền thông
273 Thẩm định thiết kế, dự toán công trình thuộc lĩnh vực bưu chính, viễn thông Bưu chính viễn thông Sở Thông tin và Truyền thông
274 Cấp giấy phép cung ứng dịch vụ thư trong phạm vi nội tỉnh Bưu chính viễn thông Sở Thông tin và Truyền thông
275 Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính Bưu chính viễn thông Sở Thông tin và Truyền thông
276 Sửa đổi, bổ sung giấy phép cung ứng dịch vụ thư trong phạm vi nội tỉnh Bưu chính viễn thông Sở Thông tin và Truyền thông
277 Cấp lại giấy phép cung ứng dịch vụ thư trong phạm vi nội tỉnh khi hết hạn Bưu chính viễn thông Sở Thông tin và Truyền thông
278 Cấp lại giấy phép cung ứng dịch vụ thư trong phạm vi nội tỉnh, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Bưu chính viễn thông Sở Thông tin và Truyền thông
279 Đăng ký hoạt động cơ sở in Báo chí xuất bản Sở Thông tin và Truyền thông
280 Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in Báo chí xuất bản Sở Thông tin và Truyền thông
281 Cấp giấy phép hoạt động in Báo chí xuất bản Sở Thông tin và Truyền thông
282 Cấp lại giấy phép hoạt động in Báo chí xuất bản Sở Thông tin và Truyền thông
283 Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Báo chí xuất bản Sở Thông tin và Truyền thông
284 Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Báo chí xuất bản Sở Thông tin và Truyền thông
285 Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu Báo chí xuất bản Sở Thông tin và Truyền thông
286 Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm Báo chí xuất bản Sở Thông tin và Truyền thông
287 Cấp giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh (TVRO) Báo chí xuất bản Sở Thông tin và Truyền thông
288 Sửa đổi, bố sung giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh (TVRO) Báo chí xuất bản Sở Thông tin và Truyền thông
289 Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông
290 Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông
291 Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông
292 Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính, văn phòng giao dịch, địa chỉ đặt hoặc cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông
293 Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp trò chơi điện tử G1 trên mạng do chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông
294 Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông
295 Thông báo thay đổi tên miền khi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên trang thông tin điện tử (trên Internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động); thể loại trò chơi (G2, G3, G4); thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng. Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông
296 Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông
297 Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và PTNT
298 Cấp Giấy chứng nhận Kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và PTNT
299 Cấp giấy phép cho các hoạt động cải tạo công trình giao thông liên quan đến đê điều Thuỷ lợi Sở Nông nghiệp và PTNT
300 Thẩm định cấp Giấy phép cho các hoạt động trồng cây lâu năm thuộc rễ ăn sâu trên 1m trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi Thuỷ lợi Sở Nông nghiệp và PTNT
301 Thẩm định hồ sơ xin cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép sử dụng tần số đối với các thiết bị đặt trên các phương tiện nghề cá Bưu chính viễn thông Sở Thông tin và Truyền thông
302 Thẩm định trình UBND tỉnh cho phép doanh nghiệp viễn thông thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông trên địa bàn Bưu chính viễn thông Sở Thông tin và Truyền thông
303 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Sở Nông nghiệp và PTNT
304 Bố trí, sắp xếp, ổn định dân cư ngoại tỉnh Phát triển nông thôn Sở Nông nghiệp và PTNT
305 Nhập quốc tịch Việt Nam Quốc tịch Sở Tư pháp
306 Trở lại quốc tịch Việt Nam ở trong nước Quốc tịch Sở Tư pháp
307 Thôi quốc tịch Việt Nam ở trong nước Quốc tịch Sở Tư pháp
308 Đăng ký tham dự, xét tặng giải thưởng chất lượng quốc gia Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Sở Khoa học và Công nghệ
309 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam Lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
310 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (Đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam) Lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
311 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam) Lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
312 Cấp giấy phép liên vận quốc tế Việt – Lào đối với phương tiện thương mại (áp dụng cho phương tiện kinh doanh vận tải) Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
313 Cấp giấy phép liên vận quốc tế Việt – Lào đối với phương tiện phi thương mại; phương tiện thương mại phục vụ các công trình, dự án hoặc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã trên lãnh thổ Lào. Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
314 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ Hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
315 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài Nuôi con nuôi Sở Tư pháp
316 Gia hạn Giấy phép liên vận Lào - Việt và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào. Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
317 Cấp mới, cấp lại phù hiệu xe ô tô vận tải hành khách theo tuyến cố định Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
318 Cấp mới, cấp lại phù hiệu xe hợp đồng Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
319 Cấp mới, cấp lại phù hiệu xe Taxi Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
320 Cấp mới, cấp lại Biển hiệu xe khách du lịch Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
321 Cấp mới, cấp lại Phù hiệu xe Công ten nơ Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
322 Cấp mới, cấp lại phù hiệu Xe trung chuyển Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
323 Cấp mới, cấp lại phù hiệu Xe nội bộ Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
324 Cấp mới, cấp lại phù hiệu Xe buýt Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
325 Cấp mới, cấp lại phù hiệu Xe tải Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
326 Công bố đưa bến xe khách vào khai thác. Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
327 Công bố lại bến xe khách vào khai thác. Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
328 Khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân Sở Khoa học và Công nghệ
329 Đăng ký hợp đồng cá nhân Quản lý lao động nước ngoài Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
330 Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập thời hạn dưới 90 ngày Quản lý lao động nước ngoài Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
331 Đăng ký công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa An toàn lao động Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
332 Khai báo các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động An toàn lao động Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
333 Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp Việc làm Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
334 Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp Việc làm Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
335 Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp Việc làm Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
336 Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp Việc làm Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
337 Giải quyết hỗ trợ về học nghề Việc làm Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
338 Giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động Việc làm Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
339 Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài Việc làm Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
340 Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài Việc làm Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
341 Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động Việc làm Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
342 Báo cáo nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài Việc làm Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
343 Báo cáo thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài Việc làm Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
344 Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Việc làm Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
345 Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Việc làm Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
346 Gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Việc làm Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
347 Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp Lao động, tiền lương, quan hệ lao động Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
348 Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng đối với viên chức quản lý công ty TNHH một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố làm chủ sở hữu Lao động, tiền lương, quan hệ lao động Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
349 Xếp hạng công ty TNHH một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố làm chủ sở hữu (hạng Tổng công ty và tương đương, hạng I, hạng II và hạng III) Lao động, tiền lương, quan hệ lao động Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
350 Bổ nhiệm Công chứng viên Công chứng Sở Tư pháp
351 Miễn nhiệm Công chứng viên Công chứng Sở Tư pháp
352 Bổ nhiệm lại Công chứng viên Công chứng Sở Tư pháp
353 Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động Người có công Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
354 Hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân Người có công Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
355 Giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác Người có công Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
356 Đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng Công chứng Sở Tư pháp
357 Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh Người có công Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
358 Sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công Người có công Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
359 Chấm dứt hoạt động của Văn phòng công chứng Công chứng Sở Tư pháp
360 Di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng Người có công Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
361 Giới thiệu người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đi giám định lại tỷ lệ suy giảm khả năng lao động Người có công Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
362 Đính chính thông tin trên bia mộ liệt sỹ Người có công Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
363 Đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng hợp nhất Công chứng Sở Tư pháp
364 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập Công chứng Sở Tư pháp
365 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng Công chứng Sở Tư pháp
366 Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân Luật sư Sở Tư pháp
367 Cấp giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc cấp tỉnh quản lý Bảo trợ xã hội Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
368 Cấp lại, điều chỉnh giấy phép cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc cấp tỉnh quản lý Bảo trợ xã hội Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
369 Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật Bảo trợ xã hội Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
370 Gia hạn quyết định công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh có từ 30% lao động trở lên là người khuyết tật Bảo trợ xã hội Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
371 Cấp Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Phòng chống tệ nạn xã hội Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
372 Cấp lại Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Phòng chống tệ nạn xã hội Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
373 Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Phòng chống tệ nạn xã hội Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
374 Gia hạn Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Phòng chống tệ nạn xã hội Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
375 Đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân Phòng chống tệ nạn xã hội Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
376 Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Luật sư Sở Tư pháp
377 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Luật sư Sở Tư pháp
378 Đăng ký hoạt động của Chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư Luật sư Sở Tư pháp
379 Đăng ký hoạt động của Chi nhánh, Công ty luật nước ngoài Luật sư Sở Tư pháp
380 Chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư do tự chấm dứt hoạt động hoặc công ty luật bị hợp nhất, sáp nhập Luật sư Sở Tư pháp
381 Chuyển đổi Văn phòng luật sư thành công ty luật Luật sư Sở Tư pháp
382 Chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn và công ty luật hợp danh Luật sư Sở Tư pháp
383 Cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư cho người được miễn tập sự hành nghề luật sư Luật sư Sở Tư pháp
384 Hợp nhất công ty luật Luật sư Sở Tư pháp
385 Sáp nhập công ty luật Luật sư Sở Tư pháp
386 Đăng ký hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam Luật sư Sở Tư pháp
387 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư đầu tư trong nước Sở Kế hoạch và Đầu tư
388 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư đầu tư trong nước Sở Kế hoạch và Đầu tư
389 Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đầu tư trong nước Sở Kế hoạch và Đầu tư
390 Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư) đầu tư trong nước Sở Kế hoạch và Đầu tư
391 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đầu tư trong nước Sở Kế hoạch và Đầu tư
392 Chuyển nhượng dự án đầu tư đầu tư trong nước Sở Kế hoạch và Đầu tư
393 Đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp Giám định tư pháp Sở Tư pháp
394 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp Giám định tư pháp Sở Tư pháp
395 Thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp Giám định tư pháp Sở Tư pháp
396 Đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp sau khi đã chuyển đổi loại hình hoạt động Giám định tư pháp Sở Tư pháp
397 Đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài thương mại Trọng tài thương mại Sở Tư pháp
398 Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài Trọng tài thương mại Sở Tư pháp
399 Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam Trọng tài thương mại Sở Tư pháp
400 Đăng ký thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài thương mại, Chi nhánh Trung tâm trọng tài thương mại, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam Trọng tài thương mại Sở Tư pháp
401 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài thương mại, Chi nhánh Trung tâm trọng tài thương mại, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam Trọng tài thương mại Sở Tư pháp
402 Chỉnh sửa nội dung bằng tốt nghiệp trung học phổ thông Hệ thống văn bằng chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo
403 Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật Tư vấn pháp luật Sở Tư pháp
404 Đăng ký hoạt động của Chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật Tư vấn pháp luật Sở Tư pháp
405 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm Tư vấn pháp luật, Chi nhánh của Trung tâm Tư vấn pháp luật Tư vấn pháp luật Sở Tư pháp
406 Cấp Thẻ Tư vấn viên pháp luật Tư vấn pháp luật Sở Tư pháp
407 Cấp lại Thẻ Tư vấn viên pháp luật Tư vấn pháp luật Sở Tư pháp
408 Chấm dứt hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh Tư vấn pháp luật Sở Tư pháp
409 Cấp lại chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình Xây dựng Sở Xây dựng
410 Cấp lại chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng Xây dựng Sở Xây dựng
411 Cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn Xây dựng Sở Xây dựng
412 Cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
413 Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám đa khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
414 Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng chẩn trị y học cổ truyền thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
415 Cấp giấy phép hoạt động đối với nhà hộ sinh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
416 Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám chẩn đoán hình ảnh, phòng X-Quang thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
417 Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng xét nghiệm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
418 Chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức thi công của nút giao đấu nối vào đường tỉnh và Quốc lộ được giao quản lý Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
419 Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường tỉnh và quốc lộ được giao quản lý Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
420 Gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của đường tỉnh và quốc lộ được giao quản lý Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
421 Gia hạn chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức thi công của nút giao đấu nối vào đường tỉnh và Quốc lộ được giao quản lý Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
422 Chấp thuận xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ đối với hệ thống đường tỉnh và Quốc lộ được giao quản lý đang khai thác Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
423 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
424 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ làm răng giả Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
425 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
426 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ kính thuốc Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
427 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
428 Cấp giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
429 Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cá nhân An toàn thực phẩm và dinh dưỡng Sở Y tế
430 Tiếp nhận chương trình sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN) Đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ Phi chính phủ nước ngoài (NGO) Sở Kế hoạch và Đầu tư
431 Tiếp nhận nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN) dưới hình thức phi dự án. Đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ Phi chính phủ nước ngoài (NGO) Sở Kế hoạch và Đầu tư
432 Thẩm định, phê duyệt văn kiện các khoản viện trợ phi dự án hoặc dự án hỗ trợ kỹ thuật; văn kiện chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi không có cấu phần xây dựng hoặc có cấu phần xây dựng; chương trình, dự án ô (trừ dự án quan trọng quốc gia) và quyết định đầu tư thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ. Đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ Phi chính phủ nước ngoài (NGO) Sở Kế hoạch và Đầu tư
433 Cấp giấy phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của đường tỉnh và quốc lộ thuộc phạm vi được giao quản lý Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
434 Cấp giấy phép thi công nút giao đấu nối vào đường tỉnh và quốc lộ được giao quản lý Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
435 Cấp phép thi công công trình trên đường bộ đang khai thác Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
436 Gia hạn giấy phép thi công công trình Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
437 Cấp giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
438 Thẩm định, phê duyệt văn kiện chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi không có cấu phần xây dựng hoặc có cấu phần xây dựng; chương trình, dự án ô và quyết định đầu tư thuộc thẩm quyền phê duyệt của cơ quan chủ quản. Đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ Phi chính phủ nước ngoài (NGO) Sở Kế hoạch và Đầu tư
439 Phê duyệt văn kiện chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật hoặc các khoản viện trợ phi dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi và quyết định đầu tư thuộc thẩm quyền phê duyệt của cơ quan chủ quản. Đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ Phi chính phủ nước ngoài (NGO) Sở Kế hoạch và Đầu tư
440 Cho phép Đoàn khám bệnh, chữa bệnh trong nước tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế. Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
441 Cho phép đối với cá nhân trong nước, nước ngoài thực hiện khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
442 Xác định trường hợp được bồi thường do xảy ra tai biến trong tiêm chủng Y tế dự phòng Sở Y tế
443 Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế. đầu tư trong nước Sở Kế hoạch và Đầu tư
444 Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài đầu tư trong nước Sở Kế hoạch và Đầu tư
445 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đầu tư trong nước Sở Kế hoạch và Đầu tư
446 Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đầu tư trong nước Sở Kế hoạch và Đầu tư
447 Giãn tiến độ đầu tư đầu tư trong nước Sở Kế hoạch và Đầu tư
448 Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư đầu tư trong nước Sở Kế hoạch và Đầu tư
449 Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đầu tư trong nước Sở Kế hoạch và Đầu tư
450 Thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình giao thông Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
451 Học, dự thi lấy Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng hạng ba (T3) Đường thủy Sở Giao thông Vận tải
452 Học, dự thi lấy Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng hạng tư (T4) Đường thủy Sở Giao thông Vận tải
453 Học, dự thi lấy Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn máy trưởng hạng ba (M3) Đường thủy Sở Giao thông Vận tải
454 Học, dự kiểm tra lấy Chứng chỉ thủy thủ hạng nhất (TT1), hạng nhì (T2) Đường thủy Sở Giao thông Vận tải
455 Học, dự kiểm tra lấy Chứng chỉ thợ máy hạng nhất (TM1), hạng nhì (TM2) Đường thủy Sở Giao thông Vận tải
456 Học, dự kiểm tra lấy Chứng chỉ lái phương tiện hạng nhất (LPT1) Đường thủy Sở Giao thông Vận tải
457 Học, dự kiểm tra lấy Chứng chỉ lái phương tiện hạng nhì (LPT2) Đường thủy Sở Giao thông Vận tải
458 Cấp chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản (ATCB) Đường thủy Sở Giao thông Vận tải
459 Cấp GCNKNCM thuyền trưởng hạng ba, máy trưởng hạng ba Đường thủy Sở Giao thông Vận tải
460 Cấp lại giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn Đường thủy Sở Giao thông Vận tải
461 Đổi lại bằng thuyền trưởng, máy trưởng, chứng chỉ chuyên môn đã cấp trước ngày 01/01/2015 Đường thủy Sở Giao thông Vận tải
462 Chuyển đổi chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng, chứng chỉ chuyên môn tàu cá, tàu biển sang giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn phương tiện thủy nội địa Đường thủy Sở Giao thông Vận tải
463 Cấp lại giấy chứng nhận, đăng ký phương tiện thuỷ nội địa (đối với phương tiện chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa) Đường thủy Sở Giao thông Vận tải
464 Chấp thuận vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo tuyến cố định đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam Đường thủy Sở Giao thông Vận tải
465 Chấp thuận vận tải hành khách ngang sông Đường thủy Sở Giao thông Vận tải
466 Cấp mới, cấp lại biển hiệu cho phương tiện thủy vận chuyển khách du lịch Đường thủy Sở Giao thông Vận tải
467 Cấp giấy chứng nhận, đăng ký phương tiện thuỷ nội địa (đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa) Đường thủy Sở Giao thông Vận tải
468 Cấp giấy chứng nhận, đăng ký phương tiện thuỷ nội địa (đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa) Đường thủy Sở Giao thông Vận tải
469 Cấp lại giấy chứng nhận, đăng ký phương tiện thuỷ nội địa (đối với phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật) Đường thủy Sở Giao thông Vận tải
470 Cấp lại giấy chứng nhận, đăng ký phương tiện thuỷ nội địa (đối với phương tiện chuyển quyền sở hữu nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký) Đường thủy Sở Giao thông Vận tải
471 Cấp lại giấy chứng nhận, đăng ký phương tiện thuỷ nội địa (đối với phương tiện chuyển quyền sở hữu đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký) Đường thủy Sở Giao thông Vận tải
472 Cấp lại giấy chứng nhận, đăng ký phương tiện thuỷ nội địa (đối với chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác) Đường thủy Sở Giao thông Vận tải
473 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa Đường thủy Sở Giao thông Vận tải
474 Cấp giấy đăng ký xe máy chuyên dùng lần đầu Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
475 Cấp giấy đăng ký xe máy chuyên dùng lần đầu không có chứng từ gốc hoặc mất toàn bộ hồ sơ di chuyển Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
476 Cấp lại giấy đăng ký xe máy chuyên dùng bị mất giấy đăng ký hoặc biển số Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
477 Sang tên chủ sở hữu trong cùng một tỉnh, thành phố Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
478 Sang tên chủ sở hữu ở khác tỉnh, thành phố Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
479 Cấp Giấy đăng ký có thời hạn xe máy chuyên dùng Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
480 Cấp Giấy đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
481 Xóa đăng ký xe máy chuyên dùng Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
482 Di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng thay đổi chủ sở hữu Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
483 Di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng không thay đổi chủ sở hữu Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
484 Đăng ký lại xe máy chuyên dùng không thay đổi chủ sở hữu Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
485 Đổi Giấy đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
486 Tách giấy phép lái xe có thời hạn và không thời hạn. Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
487 Chấp thuận xây dựng mới cơ sở đào tạo lái xe ô tô (Thông tư 12 bỏ thủ tục này) Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
488 Cấp mới giấy phép đào tạo lái xe ô tô Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
489 Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô khi điều chỉnh hạng xe đào tạo Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
490 Cấp mới Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
491 Cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
492 Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
493 Đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ quốc phòng cấp Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
494 Đổi Giấy phép lái xe mô tô do ngành công an cấp trước ngày 01/08/1995 Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
495 Đổi Giấy phép lái xe do ngành công an cấp từ ngày 01/08/1995 Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
496 Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
497 Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
498 Cấp lại giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất (còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 3 tháng) Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
499 Cấp lại giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất (quá thời hạn sử dụng từ 03 tháng đến dưới 01 năm) Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
500 Cấp lại giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất (quá thời hạn sử dụng từ 01 năm trở lên) Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
501 Lập lại hồ sơ gốc bị mất Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
502 Cấp giấy phép lái xe cho người trúng tuyển kỳ sát hạch Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
503 Đăng ký tập sự hành nghề công chứng Công chứng Sở Tư pháp
504 Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng Công chứng Sở Tư pháp
505 Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng Công chứng Sở Tư pháp
506 Đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng Công chứng Sở Tư pháp
507 Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong trường hợp người tập sự đề nghị thay đổi Công chứng Sở Tư pháp
508 Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong trường hợp tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự tạm ngừng hoạt động, chấm dứt hoạt động hoặc bị chuyển đổi, giải thể Công chứng Sở Tư pháp
509 Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng Công chứng Sở Tư pháp
510 Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên Công chứng Sở Tư pháp
511 Cấp lại Thẻ công chứng viên Công chứng Sở Tư pháp
512 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng Công chứng Sở Tư pháp
513 Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản Sở Tư pháp
514 Chấm dứt hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản Sở Tư pháp
515 Thông báo việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản Sở Tư pháp
516 Thay đổi thành viên hợp danh của công ty hợp danh hoặc thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân quản lý, thanh lý tài sản Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản Sở Tư pháp
517 Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản Sở Tư pháp
518 Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của quản tài viên Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản Sở Tư pháp
519 Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản Sở Tư pháp
520 Cấp giấy chứng nhận là lương y cho các đối tượng quy định tại Khoản 1, Điều 1, Thông tư số 29/2015/TT-BYT Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
521 Cấp lại Giấy chứng nhận là lương y thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
522 Cho phép người hành nghề được tiếp tục hành nghề khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
523 Cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được tiếp tục hoạt động khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
524 Phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
525 Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám, tư vấn và điều trị dự phòng thuộc thẩm quyền Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
526 Cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp Y tế dự phòng Sở Y tế
527 Cấp giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp Y tế dự phòng Sở Y tế
528 Thông báo hoạt động đối với tổ chức tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS Y tế dự phòng Sở Y tế
529 Đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng xe ô tô Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
530 Giảm số chuyến chạy xe vận tải hành khách trên tuyến cố định Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
531 Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân Thành lập doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư
532 Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần Người có công Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
533 Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thâm nhân khi người có công từ trần Người có công Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
534 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ Người có công Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
535 Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến Người có công Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
536 Giải quyết chế độ đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh Người có công Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
537 Giám định vết thương còn sót Người có công Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
538 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Người có công Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
539 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Người có công Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
540 Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày Người có công Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
541 Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế Người có công Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
542 Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng Người có công Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
543 Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Người có công Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
544 Xét tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” Người có công Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
545 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng Người có công Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
546 Giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ Người có công Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
547 Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết Người có công Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
548 Mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân Người có công Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
549 Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ Người có công Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
550 Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ Người có công Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
551 Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Người có công Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
552 Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Người có công Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
553 Lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình Người có công Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
554 Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ Người có công Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
555 Hỗ trợ di chuyển hài cốt liệt sĩ Người có công Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
556 Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Campuchia Lao động, tiền lương, quan hệ lao động Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
557 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở bảo trợ xã hội Bảo trợ xã hội Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
558 Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở bảo trợ xã hội Bảo trợ xã hội Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
559 Thẩm định hồ sơ mời sơ tuyển trong lựa chọn Nhà đầu tư Lựa chọn nhà đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
560 Thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển trong lựa chọn Nhà đầu tư Lựa chọn nhà đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
561 Thẩm định kế hoạch lựa chọn Nhà đầu tư Lựa chọn nhà đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
562 Thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn Nhà đầu tư Lựa chọn nhà đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
563 Thẩm định danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật trong lựa chọn Nhà đầu tư Lựa chọn nhà đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
564 Thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư Lựa chọn nhà đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
565 Thẩm định đề xuất dự án. Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) Sở Kế hoạch và Đầu tư
566 Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) Sở Kế hoạch và Đầu tư
567 Thẩm định điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) Sở Kế hoạch và Đầu tư
568 Thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) Sở Kế hoạch và Đầu tư
569 Công bố dự án Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) Sở Kế hoạch và Đầu tư
570 Chuyển đổi hình thức đầu tư đối với các dự án đầu tư bằng vốn đầu tư công Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) Sở Kế hoạch và Đầu tư
571 Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) Sở Kế hoạch và Đầu tư
572 Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) Sở Kế hoạch và Đầu tư
573 Đăng ký thành lập quỹ tín dụng nhân dân, liên hiệp hợp tác xã Đăng ký Quỹ tín dụng nhân dân, Liên hiệp HTX Sở Kế hoạch và Đầu tư
574 Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi (dự án không có cấu phần xây dựng) Đầu tư xây dựng cơ bản Sở Kế hoạch và Đầu tư
575 Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công (dự án không có cấu phần xây dựng) Đầu tư xây dựng cơ bản Sở Kế hoạch và Đầu tư
576 Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đầu tư xây dựng cơ bản Sở Kế hoạch và Đầu tư
577 Thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật Đầu tư xây dựng cơ bản Sở Kế hoạch và Đầu tư
578 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) Sở Kế hoạch và Đầu tư
579 Thẩm định dự án đầu tư công trình xây dựng. Quản lý Công trình xây dựng cơ bản Sở Nông nghiệp và PTNT
580 Thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình Quản lý Công trình xây dựng cơ bản Sở Nông nghiệp và PTNT
581 Kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Sở Nông nghiệp và PTNT
582 Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ nhuyễn thể hai mảnh vỏ Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Sở Nông nghiệp và PTNT
583 Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Sở Nông nghiệp và PTNT
584 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hết thời hạn hiệu lực) Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Sở Nông nghiệp và PTNT
585 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận) Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Sở Nông nghiệp và PTNT
586 Cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền cấp tỉnh Chăn nuôi và Thú y Sở Nông nghiệp và PTNT
587 Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề Thú y thuộc thẩm quyền cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh Chăn nuôi và Thú y Sở Nông nghiệp và PTNT
588 Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh Chăn nuôi và Thú y Sở Nông nghiệp và PTNT
589 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn Chăn nuôi và Thú y Sở Nông nghiệp và PTNT
590 Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh Chăn nuôi và Thú y Sở Nông nghiệp và PTNT
591 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y Chăn nuôi và Thú y Sở Nông nghiệp và PTNT
592 Cấp giấy chứng nhận công nhận cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm. Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và PTNT
593 Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y Chăn nuôi và Thú y Sở Nông nghiệp và PTNT
594 Cấp giấy chứng nhận công nhận vườn cây đầu dòng, cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và PTNT
595 Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thức ăn chăn nuôi Chăn nuôi và Thú y Sở Nông nghiệp và PTNT
596 Cấp, cấp lại chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở do địa phương quản lý Chăn nuôi và Thú y Sở Nông nghiệp và PTNT
597 . Cấp lại giấy công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và PTNT
598 Tiếp nhận công bố hợp quy giống cây trồng Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và PTNT
599 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y. Chăn nuôi và Thú y Sở Nông nghiệp và PTNT
600 Cấp lại Giấy phép kinh doanh do hết hạn Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
601 Cấp lại Giấy phép kinh doanh do thay đổi nội dung của Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
602 Cấp lại giấy phép do Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô bị mất hoặc bị hư hỏng Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
603 Cấp mới Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
604 Cấp lại Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
605 Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô khi bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung khác Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
606 Cấp lại Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động khi bị hỏng, mất, có sự thay đổi liên quan đến nội dung của giấy chứng nhận. Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
607 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đào tạo loại 4 đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa Đường thủy Sở Giao thông Vận tải
608 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đào tạo loại 4 đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa khi bị mất, bị hỏng Đường thủy Sở Giao thông Vận tải
609 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đào tạo loại 4 đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa khi hoặc thay đổi địa chỉ hoặc loại cơ sở đào tạo. Đường thủy Sở Giao thông Vận tải
610 Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành, tiểu dự án hoàn thành, hạng mục công trình hoàn thành, dự án dừng thực hiện vĩnh viễn đã có khối lượng thi công xây lắp sử dụng vốn nhà nước thuộc thẩm quyền UBND tỉnh quyết định đầu tư; Thẩm tra quyết toán dự án đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng nguồn vốn sự nghiệp. Tài chính - Ngân sách Sở Tài chính
611 Quyết toán dự án quy hoạch hoàn thành sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển thuộc thẩm quyền UBND tỉnh phê duyệt đề cương nhiệm vụ; dự án dừng thực hiện vĩnh viễn chưa có khối lượng thi công xây lắp sử dụng vốn nhà nước thuộc thẩm quyền UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư. Tài chính - Ngân sách Sở Tài chính
612 Kiểm tra chất lượng giống thuỷ sản nhập khẩu (trừ giống thủy sản bố mẹ chủ lực) Thủy sản Sở Nông nghiệp và PTNT
613 Cấp mã số nhận diện cơ sở nuôi và xác nhận đăng ký nuôi cá Tra thương phẩm Thủy sản Sở Nông nghiệp và PTNT
614 Cấp lại mã số nhận diện cơ sở nuôi và xác nhận đăng ký nuôi cá Tra thương phẩm Thủy sản Sở Nông nghiệp và PTNT
615 Cấp Giấy chứng nhận lưu giữ thủy sinh vật ngoại lai có nguy cơ xâm hại Thủy sản Sở Nông nghiệp và PTNT
616 Cấp Giấy chứng nhận tàu cá không thời hạn Thủy sản Sở Nông nghiệp và PTNT
617 Cấp Giấy chứng nhận tàu cá tạm thời (đối với tàu cá nhập khẩu) Thủy sản Sở Nông nghiệp và PTNT
618 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá thuộc diện thuê tàu trần, hoặc thuê - mua tàu Thủy sản Sở Nông nghiệp và PTNT
619 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký bè cá. Thủy sản Sở Nông nghiệp và PTNT
620 Cấp Giấy chứng nhận Đăng ký tàu cá đối với tàu cá đóng mới Thủy sản Sở Nông nghiệp và PTNT
621 Cấp Giấy chứng nhận Đăng ký tàu cá đối với tàu cá cải hoán Thủy sản Sở Nông nghiệp và PTNT
622 Cấp Giấy chứng nhận tàu cá đối với tàu cá chuyển nhượng quyền sở hữu Thủy sản Sở Nông nghiệp và PTNT
623 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá Thủy sản Sở Nông nghiệp và PTNT
624 Cấp Giấy phép khai thác thủy sản Thủy sản Sở Nông nghiệp và PTNT
625 Gia hạn Giấy phép khai thác thủy sản Thủy sản Sở Nông nghiệp và PTNT
626 Cấp đổi Giấy phép khai thác thủy sản Thủy sản Sở Nông nghiệp và PTNT
627 Cấp lại Giấy phép khai thác thủy sản Thủy sản Sở Nông nghiệp và PTNT
628 Cấp Văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán tàu cá Thủy sản Sở Nông nghiệp và PTNT
629 Cấp sổ danh bạ thuyền viên tàu cá Thủy sản Sở Nông nghiệp và PTNT
630 Cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá Thủy sản Sở Nông nghiệp và PTNT
631 Xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác Thủy sản Sở Nông nghiệp và PTNT
632 Chứng nhận thủy sản khai thác Thủy sản Sở Nông nghiệp và PTNT
633 Thẩm định cấp Giấy phép cho các hoạt động giao thông vận tải của xe cơ giới trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, trừ các trường hợp sau: a) các loại xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy, xe cơ giới dùng cho người tàn tật; b) xe cơ giới đi trên đường giao thông công cộng trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; Xe cơ giới đi qua công trình thủy lợi kết hợp đường giao thông công cộng có tải, kích thước phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế của công trình thủy lợi. Thuỷ lợi Sở Nông nghiệp và PTNT
634 Thẩm định cấp Giấy phép cho các hoạt động cấp giấy phép cho hoạt động nổ mìn và hoạt động gây nổ không gây hại khác trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi Thuỷ lợi Sở Nông nghiệp và PTNT
635 Thẩm định thiết kế cơ sở điều chỉnh đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách Xây dựng Sở Xây dựng
636 Thẩm định dự án đầu tư xây dựng đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước Xây dựng Sở Xây dựng
637 Thẩm định thiết kế cơ sở (trừ thiết kế công nghệ) đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách Xây dựng Sở Xây dựng
638 Thẩm định thiết kế cơ sở (trừ thiết kế công nghệ) đối với dự án sử dụng vốn khác Xây dựng Sở Xây dựng
639 Thẩm định dự án đầu tư xây dựng điều chỉnh đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước Xây dựng Sở Xây dựng
640 Thẩm định thiết kế cơ sở điều chỉnh đối với dự án sử dụng vốn khác Xây dựng Sở Xây dựng
641 Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp di dời công trình Xây dựng Sở Xây dựng
642 Cấp lại giấy phép xây dựng Xây dựng Sở Xây dựng
643 Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước Xây dựng Sở Xây dựng
644 Thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán trong trường hợp thiết kế 3 bước, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán trong trường hợp thiết kế 2 bước Xây dựng Sở Xây dựng
645 Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán của báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng (trừ thiết kế công nghệ và các nội dung khác) đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách, vốn khác ảnh hưởng lớn đến cảnh quan môi trường và an toàn của cộng đồng Xây dựng Sở Xây dựng
646 Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở (do UBND tỉnh chấp thuận). Nhà ở và công sở Sở Xây dựng
647 Lựa chọn Chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại (trường hợp chỉ định Chủ đầu tư). Nhà ở và công sở Sở Xây dựng
648 Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án khu đô thị mới, dự án phát triển nhà ở do UBND tỉnh quyết định việc đầu tư. Kinh doanh bất động sản Sở Xây dựng
649 Thông báo về việc nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai. Kinh doanh bất động sản Sở Xây dựng
650 Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của Thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Thương mại Ban quản lý Khu kinh tế
651 Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của Thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Thương mại Ban quản lý Khu kinh tế
652 Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của Thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Thương mại Ban quản lý Khu kinh tế
653 Cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam Lao động Ban quản lý Khu kinh tế
654 Cấp lại Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam Lao động Ban quản lý Khu kinh tế
655 Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp Giấy phép lao động Lao động Ban quản lý Khu kinh tế
656 Đăng ký Nội quy lao động của doanh nghiệp Lao động Ban quản lý Khu kinh tế
657 Công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế Trang thiết bị và Công trình y tế Sở Y tế
658 Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế loại A Trang thiết bị và Công trình y tế Sở Y tế
659 Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế loại B, C, D Trang thiết bị và Công trình y tế Sở Y tế
660 Cấp lại Giấy phép lái xe tập lái hoặc bổ sung xe tập lái Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
661 Đăng ký biểu trưng (logo) đơn vị vận tải hành khách bằng xe taxi, màu sơn đặc trưng đối với đơn vị xe buýt Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
662 Công bố đưa bến xe hàng vào khai thác Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
663 Cấp giấy chứng nhận xóa đăng ký phương tiện thuỷ nội địa Đường thủy Sở Giao thông Vận tải
664 Xác nhận xe thuộc đối tượng không chịu phí sử dụng đường bộ Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
665 Thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
666 Cấp lại Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động khi có sự thay đổi về thiết bị sát hạch, chủng loại, số lượng xe cơ giới sử dụng để sát hạch lái xe Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
667 Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm Ngành Tài nguyên và Môi trường Văn phòng Ủy ban
668 Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất Ngành Tài nguyên và Môi trường Văn phòng Ủy ban
669 QLTM - Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Hà Tĩnh Thương mại quốc tế Sở Công thương
670 QLTM - Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Hà Tĩnh Thương mại quốc tế Sở Công thương
671 QLTM - Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Hà Tĩnh trong trường hợp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy dưới mọi hình thức Thương mại quốc tế Sở Công thương
672 QLTM - Chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Hà Tĩnh Thương mại quốc tế Sở Công thương
673 QLNL - Huấn luyện và cấp mới thẻ an toàn điện Điện Sở Công thương
674 QLNL - Cấp lại thẻ an toàn điện Điện Sở Công thương
675 QLNL - Huấn luyện và cấp sửa đổi, bổ sung thẻ an toàn điện Điện Sở Công thương
676 QLNL - Cấp Giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô dưới 3MW đặt tại địa phương Điện Sở Công thương
677 QLNL - Cấp Giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4 kV tại địa phương Điện Sở Công thương
678 QLNL - Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương Điện Sở Công thương
679 QLNL - Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương trường hợp thẻ bị mất hoặc bị hỏng thẻ Điện Sở Công thương
680 QLCN - Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công thương
681 QLCN - Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công thương
682 QLCN - Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công thương
683 QLTM - Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công thương
684 QLTM - Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công thương
685 QLTM - Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công thương
686 QLCN- Cấp Giấy phép sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương. Vật liệu nổ công nghiệp Sở Công thương
687 QLCN - Cấp lại Giấy phép sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương Vật liệu nổ công nghiệp Sở Công thương
688 QLCN - Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp. Hóa chất Sở Công thương
689 QLCN - Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp Hóa chất Sở Công thương
690 QLCN - Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp Hóa chất Sở Công thương
691 QLCN - Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp. Hóa chất Sở Công thương
692 QLCN - Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp.ngành công nghiệp Hóa chất Sở Công thương
693 QLCN - Cấp lại Giấy chứng nhận kinh doanh hoá chất thuộc danh mục hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp Trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, bị cháy, bị tiêu hủy Hóa chất Sở Công thương
694 QLCN - Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện An toàn thực phẩm Sở Công thương
695 QLCN - Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện Trường hợp cấp lại do Giấy chứng nhận bị mất hoặc bị hỏng An toàn thực phẩm Sở Công thương
696 QLCN - Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện Trường hợp do cơ sở thay đổi vị trí địa lý của địa điểm kinh doanh; thay đổi, bổ sung mặt hàng kinh doanh và khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực An toàn thực phẩm Sở Công thương
697 QLCN - Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện Trường hợp do cơ sở có thay đổi tên cơ sở, chủ cơ sở hoặc người được ủy quyền, địa chỉ nhưng không thay đổi vị trí địa lý và toàn bộ quy trình kinh doanh: An toàn thực phẩm Sở Công thương
698 QLCN - Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện An toàn thực phẩm Sở Công thương
699 QLCN - Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện Trường hợp Giấy chứng nhận bị mất hoặc bị hỏng An toàn thực phẩm Sở Công thương
700 QLCN - Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện Trường hợp cơ sở thay đổi vị trí địa lý của địa điểm sản xuất; thay đổi, bổ sung quy trình sản xuất và khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực An toàn thực phẩm Sở Công thương
701 QLCN - Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện Trường hợp thay đổi tên cơ sở, chủ cơ sở hoặc người được ủy quyền, địa chỉ nhưng không thay đổi vị trí địa lý và toàn bộ quy trình sản xuất An toàn thực phẩm Sở Công thương
702 QLCN - Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương thực hiện. An toàn thực phẩm Sở Công thương
703 QLTM - Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LNG có dung tích kho dưới 5.000m3 Dầu khí Sở Công thương
704 QLTM - Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LPG có dung tích kho dưới 5.000m3 Dầu khí Sở Công thương
705 QLTM - Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công thương
706 QLTM - Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công thương
707 QLTM - Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công thương
708 QLTM - Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công thương
709 QLTM - Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công thương
710 QLTM - Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công thương
711 QLTM - Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công thương
712 QLTM - Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công thương
713 QLTM - Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công thương
714 QLTM - Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công thương
715 QLTM - Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công thương
716 QLTM - Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công thương
717 QLTM - Cấp Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công thương
718 QLTM - Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công thương
719 QLTM - Cấp lại Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công thương
720 QLTM - Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải Khí dầu mỏ hóa lỏng Sở Công thương
721 QLTM - Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG Khí dầu mỏ hóa lỏng Sở Công thương
722 QLTM - Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG Khí dầu mỏ hóa lỏng Sở Công thương
723 QLCN - Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai Khí dầu mỏ hóa lỏng Sở Công thương
724 QLTM - Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai Khí dầu mỏ hóa lỏng Sở Công thương
725 QLTM - Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại Giám định thương mại Sở Công thương
726 QLTM - Đăng ký thay đổi dấu nghiệp vụ giám định thương mại Giám định thương mại Sở Công thương
727 QLTM - Đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Xúc tiến thương mại Sở Công thương
728 QLTM - Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Xúc tiến thương mại S