• Đăng nhập
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Có 2000 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Đơn vị cung cấp
1 Cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là Nhà thầu): Thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C Xây dựng Sở Xây dựng
2 Điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là Nhà thầu): Thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C Xây dựng Sở Xây dựng
3 Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III Xây dựng Sở Xây dựng
4 Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, III Xây dựng Sở Xây dựng
5 Điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, III (về lĩnh vực hoạt động và hạng) Xây dựng Sở Xây dựng
6 Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh quy định tại Khoản 5 Điều 9 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP. Nhà ở và công sở Sở Xây dựng
7 Lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại quy định tại Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP. Nhà ở và công sở Sở Xây dựng
8 Thẩm định giá bán, thuê mua, thê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên phạm vi địa bàn tỉnh. Nhà ở và công sở Sở Xây dựng
9 Cấp nâng hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân hạng II, III Xây dựng Sở Xây dựng
10 Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy tại Công an cấp tỉnh Phòng cháy chữa cháy Công an Tỉnh
11 Cấp giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ tại Công an cấp tỉnh Phòng cháy chữa cháy Công an Tỉnh
12 Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với các dự án, công trình quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ Phòng cháy chữa cháy Công an Tỉnh
13 Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy Phòng cháy chữa cháy Công an Tỉnh
14 Đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi. Đăng ký, quản lý con dấu Công an Tỉnh
15 Đăng ký thêm con dấu Đăng ký, quản lý con dấu Công an Tỉnh
16 Cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu. Đăng ký, quản lý con dấu Công an Tỉnh
17 Đăng ký mẫu con dấu mới Đăng ký, quản lý con dấu Công an Tỉnh
18 Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự Quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT Công an Tỉnh
19 Cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự Quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT Công an Tỉnh
20 Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ Phòng cháy chữa cháy Công an Tỉnh
21 Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy. Phòng cháy chữa cháy Công an Tỉnh
22 Đổi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy Phòng cháy chữa cháy Công an Tỉnh
23 Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy Phòng cháy chữa cháy Công an Tỉnh
24 Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy Phòng cháy chữa cháy Công an Tỉnh
25 Đổi giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy Phòng cháy chữa cháy Công an Tỉnh
26 Phê duyệt Phương án chữa cháy của cơ sở Phòng cháy chữa cháy Công an Tỉnh
27 Thông báo cam kết về việc bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và đối với cơ sở thuộc Phụ lục III - ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy Phòng cháy chữa cháy Công an Tỉnh
28 Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh giải quyết khiếu nại, tố cáo Thanh tra Tỉnh
29 Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh giải quyết khiếu nại, tố cáo Thanh tra Tỉnh
30 Giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh giải quyết khiếu nại, tố cáo Thanh tra Tỉnh
31 Đăng ký thành lập Hợp tác xã Thành lập và phát triển HTX Cấp huyện
32 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Thành lập và phát triển HTX Cấp huyện
33 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Thành lập và phát triển HTX Cấp huyện
34 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất, bị hư hỏng) Thành lập và phát triển HTX Cấp huyện
35 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị mất, bị hư hỏng) Thành lập và phát triển HTX Cấp huyện
36 Đăng ký khi hợp tác xã chia Thành lập và phát triển HTX Cấp huyện
37 Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã Thành lập và phát triển HTX Cấp huyện
38 Cấp giấy phép kinh doanh karaoke Văn hóa cơ sở Cấp huyện
39 Đăng ký khai sinh lưu động Hành chính tư pháp Cấp xã
40 Đăng ký kết hôn Hành chính tư pháp Cấp xã
41 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Hành chính tư pháp Cấp xã
42 Đăng ký chấm dứt giám hộ Hành chính tư pháp Cấp xã
43 Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước Hành chính tư pháp Cấp xã
44 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước Hành chính tư pháp Cấp xã
45 Thay đổi, cải chính hộ tịch (cho người dưới 14 tuổi); bổ sung hộ tịch Hành chính tư pháp Cấp xã
46 Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã Giải quyết khiếu nại, tố cáo Cấp xã
47 Giải quyết tố cáo tại cấp xã Giải quyết khiếu nại, tố cáo Cấp xã
48 Xóa đăng ký thường trú Công an Cấp xã
49 Công nhận khu dân cư văn hóa (“Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”,“Tổ dân phố văn hóa” và tương đương”) Văn hóa cơ sở Cấp huyện
50 Thẩm định Tổng mặt bằng sử dụng đất xây dựng công trình (dự án đầu tư). Quy hoạch xây dựng Sở Xây dựng
51 Thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở công trình giao thông Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
52 Cấp Giấy phép lái xe tập lái Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
53 Cấp mới Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản Kinh doanh bất động sản Sở Xây dựng
54 Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền UBND cấp tỉnh quy định tại Khoản 6 Điều 9 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP. Nhà ở và công sở Sở Xây dựng
55 Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Xây dựng Sở Xây dựng
56 Thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp tỉnh. Nhà ở và công sở Sở Xây dựng
57 Chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III của cá nhân nước ngoài Xây dựng Sở Xây dựng
58 Cấp Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III Xây dựng Sở Xây dựng
59 Thành lập Văn phòng công chứng Công chứng Sở Tư pháp
60 Thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình, dự án Đầu tư xây dựng cơ bản Sở Kế hoạch và Đầu tư
61 Phê duyệt điều lệ Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh Ngành Nội vụ Văn phòng Ủy ban
62 Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh Ngành Nội vụ Văn phòng Ủy ban
63 Thành lập Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh Ngành Nội vụ Văn phòng Ủy ban
64 Phê duyệt kết quả thi nâng ngạch công chức lên ngạch cán sự, chuyên viên hoặc tương đương Ngành Nội vụ Văn phòng Ủy ban
65 Tuyển dụng công chức Ngành Nội vụ Văn phòng Ủy ban
66 Tổ chức lại, giải thể tổ chức sự nghiệp công lập Ngành Nội vụ Văn phòng Ủy ban
67 Thành lập tổ chức sự nghiệp công lập Ngành Nội vụ Văn phòng Ủy ban
68 Chấp thuận việc thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc (tổ chức tôn giáo cơ sở) đối với các trường hợp quy định tại khoản 2, Điều 17, Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo Ngành Nội vụ Văn phòng Ủy ban
69 Đề nghị UBND tỉnh trình Chính phủ tặng Cờ thi đua Ngành Nội vụ Văn phòng Ủy ban
70 Công nhận tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động chủ yếu ở một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Ngành Nội vụ Văn phòng Ủy ban
71 Chấp thuận việc tổ chức các lễ hội tín ngưỡng Ngành Nội vụ Văn phòng Ủy ban
72 Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh Ngành Nội vụ Văn phòng Ủy ban
73 Đổi tên Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh Ngành Nội vụ Văn phòng Ủy ban
74 Chấp thuận việc mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo Ngành Nội vụ Văn phòng Ủy ban
75 Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh trình Chủ tịch nước khen thưởng Huân chương Độc lập các hạng Ngành Nội vụ Văn phòng Ủy ban
76 Cấp đăng ký hoạt động cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động ở nhiều quận, huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Ngành Nội vụ Văn phòng Ủy ban
77 Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh trình Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động các hạng Ngành Nội vụ Văn phòng Ủy ban
78 Cấp đăng ký cho Hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động nhiều quận, huyện, thành phố thuộc tỉnh Ngành Nội vụ Văn phòng Ủy ban
79 Đề nghị phong tặng (truy tặng) danh hiệu Anh hùng Lao động cho tập thể, cá nhân Ngành Nội vụ Văn phòng Ủy ban
80 Tiếp nhận đăng ký người được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử theo quy định tại khoản 2, Điều 19, Nghị định số 92/2012/NĐ-CP Ngành Nội vụ Văn phòng Ủy ban
81 Đề nghị UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ tặng Danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc Ngành Nội vụ Văn phòng Ủy ban
82 Cấp điều chỉnh Giấy phép sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp Ngành Công thương Văn phòng Ủy ban
83 Chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của nhiều quận, huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi một tỉnh hoặc từ nhiều thành phố trực thuộc Trung ương Ngành Nội vụ Văn phòng Ủy ban
84 Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hằng năm có sự tham gia của tín đồ ngoài huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc ngoài tỉnh Ngành Nội vụ Văn phòng Ủy ban
85 Chấp thuận Hội nghị thường niên, Đại hội của tổ chức tôn giáo không thuộc quy định tại Điều 27, 28 Nghị định 92/2012/NĐ-CP Ngành Nội vụ Văn phòng Ủy ban
86 Cấp quyết định cho thuê đất đối với tổ chức đang sử dụng đất thuộc đối tượng phải thuê đất nhưng chưa chuyển sang thuê đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 Ngành Tài nguyên và Môi trường Văn phòng Ủy ban
87 Cấp quyết định công nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức đang sử dụng đất nhưng không có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 Ngành Tài nguyên và Môi trường Văn phòng Ủy ban
88 Chấp thuận việc tổ chức quyên góp vượt ra ngoài phạm vi một huyện của cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo Ngành Nội vụ Văn phòng Ủy ban
89 Cấp quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất ngoài Khu kinh tế, Khu công nghệ cao Ngành Tài nguyên và Môi trường Văn phòng Ủy ban
90 Đề nghị UBND tỉnh trình Chủ tịch nước khen thưởng cho cá nhân có quá trình cống hiến Ngành Nội vụ Văn phòng Ủy ban
91 Chấp thuận việc đề nghị sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài tại cơ sở tôn giáo hợp pháp ở Việt Nam Ngành Nội vụ Văn phòng Ủy ban
92 Cấp quyết định giao đất, cho thuê đất ngoài khu kinh tế, khu công nghệ cao Ngành Tài nguyên và Môi trường Văn phòng Ủy ban
93 Cấp quyết định gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế Ngành Tài nguyên và Môi trường Văn phòng Ủy ban
94 Đề nghị UBND tỉnh trình Chủ tịch nước phong tặng (truy tặng) Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Ngành Nội vụ Văn phòng Ủy ban
95 Cho phép trả lại giấy phép khai thác tận thu khoáng sản Ngành Tài nguyên và Môi trường Văn phòng Ủy ban
96 Đăng ký hiến chương, điều lệ sửa đổi Ngành Nội vụ Văn phòng Ủy ban
97 Cấp gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản Ngành Tài nguyên và Môi trường Văn phòng Ủy ban
98 Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành vi phạm pháp luật đã bị xử lý Ngành Nội vụ Văn phòng Ủy ban
99 Cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản Ngành Tài nguyên và Môi trường Văn phòng Ủy ban
100 Đề nghị UBND tỉnh trình Chủ tịch nước phong tặng (truy tặng) Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho tập thể và cá nhân Ngành Nội vụ Văn phòng Ủy ban
101 Cho phép trả lại giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khai thác khoáng sản Ngành Tài nguyên và Môi trường Văn phòng Ủy ban
102 Đề nghị UBND tỉnh trình Chủ tịch nước cấp đổi hiện vật khen thưởng do mất mát, hư hỏng hoặc sai sót Ngành Nội vụ Văn phòng Ủy ban
103 Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng 'Doanh nghiệp Hà Tĩnh tiêu biểu' Ngành Nội vụ Văn phòng Ủy ban
104 Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen đối với thành tích thực hiện phong trào thi đua thường xuyên Ngành Nội vụ Văn phòng Ủy ban
105 Cho phép chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản Ngành Tài nguyên và Môi trường Văn phòng Ủy ban
106 Cấp gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản Ngành Tài nguyên và Môi trường Văn phòng Ủy ban
107 Cấp giấy phép khai thác khoáng sản Ngành Tài nguyên và Môi trường Văn phòng Ủy ban
108 Phê duyệt trữ lượng khoáng sản Ngành Tài nguyên và Môi trường Văn phòng Ủy ban
109 Cho phép trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản Ngành Tài nguyên và Môi trường Văn phòng Ủy ban
110 Cho phép chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản Ngành Tài nguyên và Môi trường Văn phòng Ủy ban
111 Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Danh hiệu 'Doanh nhân Hà Tĩnh tiêu biểu' Ngành Nội vụ Văn phòng Ủy ban
112 Phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản Ngành Tài nguyên và Môi trường Văn phòng Ủy ban
113 Cấp gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản Ngành Tài nguyên và Môi trường Văn phòng Ủy ban
114 Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản Ngành Tài nguyên và Môi trường Văn phòng Ủy ban
115 Cấp gia hạn, điều chỉnh Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với các công trình có lưu lượng từ 1.000m3/ngày.đêm đến dưới 3.000m3/ngày.đêm Ngành Tài nguyên và Môi trường Văn phòng Ủy ban
116 Cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với các công trình có lưu lượng từ 1.000m3/ngày.đêm đến dưới 3.000m3/ngày.đêm Ngành Tài nguyên và Môi trường Văn phòng Ủy ban
117 Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng đối ngoại Ngành Nội vụ Văn phòng Ủy ban
118 Cấp gia hạn, điều chỉnh Giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với các công trình có lưu lượng từ 1.000m3/ngày.đêm đến dưới 3.000m3/ngày.đêm Ngành Tài nguyên và Môi trường Văn phòng Ủy ban
119 Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen trong phong trào thi đua chuyên đề, đột xuất Ngành Nội vụ Văn phòng Ủy ban
120 Đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua đối với các đơn vị thuộc các huyện, thành phố, thị xã, các ngành, lĩnh vực Ngành Nội vụ Văn phòng Ủy ban
121 Cấp Giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với các công trình có lưu lượng từ 1.000m3/ngày.đêm đến dưới 3.000m3/ngày.đêm. Ngành Tài nguyên và Môi trường Văn phòng Ủy ban
122 Đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho các đơn vị trong khối thi đua Ngành Nội vụ Văn phòng Ủy ban
123 Cấp giấy xác nhận hoàn thành từng phần hoặc toàn bộ Phương án cải tạo phục hồi môi trường /Phương án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung Ngành Tài nguyên và Môi trường Văn phòng Ủy ban
124 Phê duyệt Phương án Cải tạo phục hồi môi trường/Phương án Cải tạo phục hồi môi trường bổ sung (Phương án/Phương án bổ sung) Ngành Tài nguyên và Môi trường Văn phòng Ủy ban
125 Phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết (Đề án BVMT chi tiết) Ngành Tài nguyên và Môi trường Văn phòng Ủy ban
126 Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) Ngành Tài nguyên và Môi trường Văn phòng Ủy ban
127 Cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt: phục vụ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng từ 1m3/giây đến dưới 2m3/giây; để phát điện với công suất lắp máy từ 1.000KW đến dưới 2.000KW; cho mục đích khác với lưu lượng từ 30.000m3/ngày.đêm đến dưới 50.000m3/ngày.đêm Ngành Tài nguyên và Môi trường Văn phòng Ủy ban
128 Cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước: với lưu lượng từ 10.000m3/ngày.đêm đến dưới 30.000m3/ngày.đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; nước với lưu lượng từ 1.000m3 đến dưới 3.000m3/ngày.đêm đối với các hoạt động khác Ngành Tài nguyên và Môi trường Văn phòng Ủy ban
129 Cấp gia hạn, điều chỉnh Giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng từ 50.000m3/ngày.đêm đến dưới 100.000m3/ngày.đêm Ngành Tài nguyên và Môi trường Văn phòng Ủy ban
130 Cấp gia hạn, điều chỉnh Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt phục vụ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng từ 1m3/giây đến dưới 2m3/giây; để phát điện với công suất lắp máy từ 1.000KW đến dưới 2.000KW; cho mục đích khác với lưu lượng từ 30.000m3/ngày.đêm đến dưới 50.000m3/ngày.đêm Ngành Tài nguyên và Môi trường Văn phòng Ủy ban
131 Đề nghị UBND tỉnh tặng danh hiệu 'Tập thể lao động xuất sắc', 'Đơn vị quyết thắng' Ngành Nội vụ Văn phòng Ủy ban
132 Cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng từ 50.000m3/ngày đêm đến dưới 100.000m3/ngày đêm Ngành Tài nguyên và Môi trường Văn phòng Ủy ban
133 Cấp lại Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất với quy mô vừa Ngành Tài nguyên và Môi trường Văn phòng Ủy ban
134 Cấp gia hạn, điều chỉnh Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất với quy mô vừa Ngành Tài nguyên và Môi trường Văn phòng Ủy ban
135 Cấp lại Giấy phép sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp Ngành Công thương Văn phòng Ủy ban
136 Cấp Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất với quy mô vừa Ngành Tài nguyên và Môi trường Văn phòng Ủy ban
137 Cấp lại Giấy phép hoạt động tài nguyên nước Ngành Tài nguyên và Môi trường Văn phòng Ủy ban
138 Cấp gia hạn, điều chỉnh Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước: với lưu lượng từ 10.000m3/ngày.đêm đến dưới 30.000m3/ngày.đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; nước với lưu lượng từ 1.000m3 đến dưới 3.000m3/ngày.đêm đối với các hoạt động khác Ngành Tài nguyên và Môi trường Văn phòng Ủy ban
139 Cấp sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển trong phạm vi vùng biển 03 hải lý, trừ các khu vực biển thuộc thẩm quyền giao của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường được quy định tại điểm a và b khoản 1, Điều 10 Nghị định số 51/2014/NĐ-CP Ngành Tài nguyên và Môi trường Văn phòng Ủy ban
140 Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen Ngành Nội vụ Văn phòng Ủy ban
141 Cấp Giấy phép sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp Ngành Công thương Văn phòng Ủy ban
142 Cấp gia hạn Quyết định giao khu vực biển trong phạm vi vùng biển 03 hải lý, trừ các khu vực biển thuộc thẩm quyền giao của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường được quy định tại điểm a và b khoản 1, Điều 10 Nghị định số 51/2014/NĐ-CP Ngành Tài nguyên và Môi trường Văn phòng Ủy ban
143 Cấp quyết định giao khu vực biển trong phạm vi vùng biển 03 hải lý, trừ các khu vực biển thuộc thẩm quyền giao của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường được quy định tại điểm a và b khoản 1, Điều 10 Nghị định số 51/2014/NĐ-CP Ngành Tài nguyên và Môi trường Văn phòng Ủy ban
144 Cho phép Đoàn vào (các đoàn nước ngoài vào thăm và làm việc trên địa bàn tỉnh) Ngành Ngoại vụ Văn phòng Ủy ban
145 Quyết định thu hồi khu vực biển trong phạm vi vùng biển 03 hải lý, trừ các khu vực biển thuộc thẩm quyền giao của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường được quy định tại điểm a và b khoản 1 Điều 10 Nghị định số 51/2014/NĐ-CP Ngành Tài nguyên và Môi trường Văn phòng Ủy ban
146 Cho phép trả lại khu vực biển trong phạm vi vùng biển 03 hải lý, trừ các khu vực biển thuộc thẩm quyền giao của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường được quy định tại điểm a và b khoản 1 Điều 10 Nghị định số 51/2014/NĐ-CP Ngành Tài nguyên và Môi trường Văn phòng Ủy ban
147 Phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cấp tỉnh Ngành Tài nguyên và Môi trường Văn phòng Ủy ban
148 Cấp giấy phép cho hoạt động xây dựng công trình quốc phòng, an ninh, công trình giao thông, thuỷ lợi, công trình ngầm phục vụ phát triển kinh tế xã hội, hệ thống giếng khai thác nước ngầm, trạm bơm, âu thuyền; các công trình xây dựng theo dự án đầu tư do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (được Bộ Nông nghiệp và PTNT thẩm định) thuộc bãi sông nơi chưa có công trình xây dựng Ngành Nông nghiệp và PT nông thôn Văn phòng Ủy ban
149 Tổ chức, quản lý Hội nghị, hội thảo, ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế Ngành Ngoại vụ Văn phòng Ủy ban
150 Cấp giấy phép vận chuyển trên đê Ngành Nông nghiệp và PT nông thôn Văn phòng Ủy ban
151 Cấp giấy phép cho hoạt động xây dựng cống qua đê; xây dựng công trình đặc biệt trong phạm vi bảo vệ đê điều, bãi sông, lòng sông Ngành Nông nghiệp và PT nông thôn Văn phòng Ủy ban
152 Cấp giấy phép cho hoạt động sử dụng đê, kè bảo vệ đê, cống qua đê làm nơi neo đậu tàu thuyền, bè, mảng Ngành Nông nghiệp và PT nông thôn Văn phòng Ủy ban
153 Phê duyệt nội dung chương trình, dự án, khoản viện trợ phi dự án sử dụng vốn ODA Ngành Kế hoạch và Đầu tư Văn phòng Ủy ban
154 Cấp giấy phép cho hoạt động nạo vét luồng lạch trong phạm vi bảo vệ đê điều Ngành Nông nghiệp và PT nông thôn Văn phòng Ủy ban
155 Cấp giấy phép cho hoạt động khoan đào trong phạm vi bảo vệ đê điều Ngành Nông nghiệp và PT nông thôn Văn phòng Ủy ban
156 Cấp giấy phép cho hoạt động để vật liệu, khai thác đất, đá, cát, sỏi, khoáng sản khác, đào ao, giếng ở bãi sông Ngành Nông nghiệp và PT nông thôn Văn phòng Ủy ban
157 Cấp giấy phép cho hoạt động cắt xẻ đê để xây dựng công trình trong phạm vi bảo vệ đê điều Ngành Nông nghiệp và PT nông thôn Văn phòng Ủy ban
158 Cấp giấy phép cho các hoạt động cải tạo công trình giao thông liên quan đến đê điều Ngành Nông nghiệp và PT nông thôn Văn phòng Ủy ban
159 Phê duyệt Phương án bán đấu giá cây đứng trong khai thác gỗ Ngành Nông nghiệp và PT nông thôn Văn phòng Ủy ban
160 Bố trí, sắp xếp, ổn định dân cư ngoại tỉnh Ngành Nông nghiệp và PT nông thôn Văn phòng Ủy ban
161 Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh Ngành Thanh tra Văn phòng Ủy ban
162 Công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống Ngành Nông nghiệp và PT nông thôn Văn phòng Ủy ban
163 Cấp, gia hạn, điều chỉnh nội dung Giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi Ngành Nông nghiệp và PT nông thôn Văn phòng Ủy ban
164 Gia hạn hoặc điều chỉnh bổ sung Giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi Ngành Nông nghiệp và PT nông thôn Văn phòng Ủy ban
165 Cấp Giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi Ngành Nông nghiệp và PT nông thôn Văn phòng Ủy ban
166 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài Ngành Tư pháp Văn phòng Ủy ban
167 Đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài Ngành Tư pháp Văn phòng Ủy ban
168 Cấp Giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi Ngành Nông nghiệp và PT nông thôn Văn phòng Ủy ban
169 Phê duyệt chương trình, dự án, phi dự án (khoản viện trợ PCPNN) viện trợ Phi Chính phủ nước ngoài (NGO) Ngành Kế hoạch và Đầu tư Văn phòng Ủy ban
170 Gia hạn giấy phép cho các hoạt động có liên quan trong lĩnh vực bảo vệ đê điều, bảo vệ hành lang thoát lũ Ngành Nông nghiệp và PT nông thôn Văn phòng Ủy ban
171 Phê duyệt Phương án trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng sang mục đích khác không phải Lâm nghiệp Ngành Nông nghiệp và PT nông thôn Văn phòng Ủy ban
172 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Ngành Tư pháp Văn phòng Ủy ban
173 Phê duyệt phương án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích không phải lâm nghiệp Ngành Nông nghiệp và PT nông thôn Văn phòng Ủy ban
174 Sáp nhập Văn phòng công chứng Ngành Tư pháp Văn phòng Ủy ban
175 Phê duyệt chuyển đất rừng, đất lâm nghiệp sang trồng cao su đối với chủ đầu tư trồng cao su là tổ chức Ngành Nông nghiệp và PT nông thôn Văn phòng Ủy ban
176 Hợp nhất Văn phòng công chứng Ngành Tư pháp Văn phòng Ủy ban
177 Hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn thực hiện Tái cơ cấu ngành nông nghiệp Hà Tĩnh theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới Ngành Nông nghiệp và PT nông thôn Văn phòng Ủy ban
178 Thành lập Văn phòng công chứng Ngành Tư pháp Văn phòng Ủy ban
179 Chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh Ngành Kế hoạch và Đầu tư Văn phòng Ủy ban
180 Công nhận sáng kiến cấp tỉnh Ngành Khoa học và Công nghệ Văn phòng Ủy ban
181 Chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư pháp Ngành Tư pháp Văn phòng Ủy ban
182 Thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp Ngành Tư pháp Văn phòng Ủy ban
183 Thành lập Văn phòng giám định tư pháp Ngành Tư pháp Văn phòng Ủy ban
184 Chuyển nhượng Văn phòng công chứng Ngành Tư pháp Văn phòng Ủy ban
185 Cho phép thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông trên địa bàn Ngành Thông tin và Truyền thông Văn phòng Ủy ban
186 Cấp giấy phép khai quật khảo cổ khẩn cấp Ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch Văn phòng Ủy ban
187 Phê duyệt kế hoạch đấu thầu Ngành Kế hoạch và Đầu tư Văn phòng Ủy ban
188 Xếp hạng di tích cấp tỉnh Ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch Văn phòng Ủy ban
189 Cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập Ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch Văn phòng Ủy ban
190 Phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật Ngành Kế hoạch và Đầu tư Văn phòng Ủy ban
191 Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam Ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch Văn phòng Ủy ban
192 Phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi Ngành Kế hoạch và Đầu tư Văn phòng Ủy ban
193 Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam Ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch Văn phòng Ủy ban
194 Chuyển nhượng toàn bộ dự án khu đô thị mới, dự án, khu nhà ở, dự án hạ tầng khu công nghiệp Ngành Xây dựng Văn phòng Ủy ban
195 Cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam Ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch Văn phòng Ủy ban
196 Phê duyệt Đồ án quy hoạch Ngành Xây dựng Văn phòng Ủy ban
197 Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch Ngành Xây dựng Văn phòng Ủy ban
198 Cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng phần mỹ thuật đối với công trình dưới 300 triệu đồng Ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch Văn phòng Ủy ban
199 Đăng cai tổ chức Giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh Ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch Văn phòng Ủy ban
200 Phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất xây dựng công trình (dự án đầu tư) Ngành Xây dựng Văn phòng Ủy ban
201 Giới thiệu địa điểm xây dựng công trình (dự án đầu tư) Ngành Xây dựng Văn phòng Ủy ban
202 Phê duyệt quyết toán dự án giải phóng mặt bằng, tái định cư Ngành Tài chính Văn phòng Ủy ban
203 Phê duyệt quyết toán dự án quy hoạch hoàn thành, chi phí chuẩn bị đầu tư các dự án sử dụng vốn nhà nước do UBND tỉnh quyết định đầu tư Ngành Tài chính Văn phòng Ủy ban
204 Phê duyệt quyết toán hạng mục, gói thầu hoàn thành các dự án sử dụng vốn Nhà nước do UBND tỉnh quyết định đầu tư Ngành Tài chính Văn phòng Ủy ban
205 Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn nhà nước do UBND tỉnh quyết định đầu tư Ngành Tài chính Văn phòng Ủy ban
206 Công nhận Trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia Ngành Giáo dục và Đào tạo Văn phòng Ủy ban
207 Công nhận Trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia Ngành Giáo dục và Đào tạo Văn phòng Ủy ban
208 Công nhận Trường Trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia Ngành Giáo dục và Đào tạo Văn phòng Ủy ban
209 Công nhận Trường Trung học phổ thông đạt chuẩn Quốc gia Ngành Giáo dục và Đào tạo Văn phòng Ủy ban
210 Giải thể Trường Trung cấp chuyên nghiệp thuộc tỉnh Ngành Giáo dục và Đào tạo Văn phòng Ủy ban
211 Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc giải thể trường trung cấp chuyên nghiệp thuộc tỉnh. Ngành Giáo dục và Đào tạo Văn phòng Ủy ban
212 Thành lập trường Trung cấp chuyên nghiệp thuộc tỉnh Ngành Giáo dục và Đào tạo Văn phòng Ủy ban
213 Sáp nhập, chia tách trường Trung học phổ thông Ngành Giáo dục và Đào tạo Văn phòng Ủy ban
214 Giải thể Trường Trung học phổ thông Ngành Giáo dục và Đào tạo Văn phòng Ủy ban
215 Thành lập Trường Trung học phổ thông Ngành Giáo dục và Đào tạo Văn phòng Ủy ban
216 Cho phép thành lập trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài Ngành LĐTB và XH Văn phòng Ủy ban
217 Giải thể trường trung cấp nghề/trung tâm dạy nghề công lập thuộc tỉnh và trường trung cấp nghề/trung tâm dạy nghề tư thục trên địa bàn tỉnh Ngành LĐTB và XH Văn phòng Ủy ban
218 Chia, tách, sáp nhập trường trung cấp nghề/trung tâm dạy nghề công lập thuộc tỉnh và trường trung cấp nghề/trung tâm dạy nghề tư thục trên địa bàn tỉnh Ngành LĐTB và XH Văn phòng Ủy ban
219 Thành lập trung tâm dạy nghề tư thục trên địa bàn tỉnh Ngành LĐTB và XH Văn phòng Ủy ban
220 Thành lập trung tâm dạy nghề công lập trên địa bàn tỉnh Ngành LĐTB và XH Văn phòng Ủy ban
221 Thành lập trường trung cấp nghề tư thục thuộc tỉnh Ngành LĐTB và XH Văn phòng Ủy ban
222 Thành lập trường trung cấp nghề công lập thuộc tỉnh Ngành LĐTB và XH Văn phòng Ủy ban
223 Thành lập mới hoặc thành lập lại Trung tâm dịch vụ việc làm Ngành LĐTB và XH Văn phòng Ủy ban
224 Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên HĐTV hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc, Phó Tổng giám đốc hoặc Phó Giám đốc, Kế toán trưởng trong công ty TNHHMTV do Nhà nước làm chủ sở hữu Ngành LĐTB và XH Văn phòng Ủy ban
225 Trợ cấp một lần đối với người được cử đi làm chuyên gia sang giúp Lào và Campuchia Ngành LĐTB và XH Văn phòng Ủy ban
226 Xếp hạng công ty Nhà nước Ngành LĐTB và XH Văn phòng Ủy ban
227 Trợ cấp mai táng phí cho thân nhân đối tượng hưởng theo Quyết định số 62; 290; Cựu thanh niên xung phong, Cựu chiến binh hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Ngành LĐTB và XH Văn phòng Ủy ban
228 Cấp Thẻ bảo hiểm y tế đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62; 290; Cựu thanh niên xung phong, Cựu chiến binh hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Ngành LĐTB và XH Văn phòng Ủy ban
229 Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật Ngành Giao thông Vận tải Văn phòng Ủy ban
230 Phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở Ngành Giao thông Vận tải Văn phòng Ủy ban
231 Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh Quy hoạch xây dựng Sở Xây dựng
232 Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh Quy hoạch xây dựng Sở Xây dựng
233 Giới thiệu địa điểm xây dựng công trình (đầu tư) Quy hoạch xây dựng Sở Xây dựng
234 Sáp nhập Văn phòng công chứng Công chứng Sở Tư pháp
235 Hợp nhất Văn phòng công chứng Công chứng Sở Tư pháp
236 Cấp phép thành lập Văn phòng giám định tư pháp Giám định tư pháp Sở Tư pháp
237 Chuyển đổi loại hình hoạt động Văn phòng giám định tư pháp Giám định tư pháp Sở Tư pháp
238 Chuyển nhượng Văn phòng công chứng Công chứng Sở Tư pháp
239 Hướng dẫn và quản lý các hoạt động thông tin báo chí của phóng viên nước ngoài tại địa phương Ngành Ngoại vụ Văn phòng Ủy ban
240 Tiếp nhận huân chương, huy chương hoặc các danh hiệu khác của các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc các tổ chức quốc tế tặng Ngành Ngoại vụ Văn phòng Ủy ban
241 Tiếp nhận dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN) Đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ Phi chính phủ nước ngoài (NGO) Sở Kế hoạch và Đầu tư
242 Tiếp nhận dự án đầu tư sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN). Đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ Phi chính phủ nước ngoài (NGO) Sở Kế hoạch và Đầu tư
243 Điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân hạng II, III Xây dựng Sở Xây dựng
244 Cấp giấy phép xây dựng (giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Xây dựng Sở Xây dựng
245 Giải quyết tố cáo Khiếu nại tố cáo Sở Xây dựng
246 Giải quyết khiếu nại lần hai Khiếu nại tố cáo Sở Xây dựng
247 Giải quyết khiếu nại lần đầu Khiếu nại tố cáo Sở Xây dựng
248 Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân hạng II, III (đối với trường hợp bị thu hồi quy định tại điểm b, c, d Khoản 2 Điều 44a Nghị định số 100/2018/NĐ-CP: do giả mạo giấy tờ trong hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề; cho thuê, cho mượn, thuê, mượn hoặc cho người khác sử dụng chứng chỉ hành nghề; sửa chữa, tẩy xóa làm sai lệch nội dung chứng chỉ hành nghề) Xây dựng Sở Xây dựng
249 Cấp hộ chiếu công vụ Lãnh sự Sở Ngoại vụ
250 Gia hạn hộ chiếu công vụ Lãnh sự Sở Ngoại vụ
251 Sửa đổi, bổ sung hộ chiếu công vụ Lãnh sự Sở Ngoại vụ
252 Cấp hộ chiếu ngoại giao Lãnh sự Sở Ngoại vụ
253 Gia hạn hộ chiếu ngoại giao Lãnh sự Sở Ngoại vụ
254 Sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao Lãnh sự Sở Ngoại vụ
255 Cấp công hàm đề nghị cấp thị thực cho hộ chiếu công vụ/hộ chiếu ngoại giao Lãnh sự Sở Ngoại vụ
256 Chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự Lãnh sự Sở Ngoại vụ
257 Cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp Sở hữu trí tuệ Sở Khoa học và Công nghệ
258 Cấp Giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) Báo chí xuất bản Sở Thông tin và Truyền thông
259 Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông
260 Cho phép họp báo (trong nước) Báo chí xuất bản Sở Thông tin và Truyền thông
261 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Báo chí xuất bản Sở Thông tin và Truyền thông
262 Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Báo chí xuất bản Sở Thông tin và Truyền thông
263 Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm Báo chí xuất bản Sở Thông tin và Truyền thông
264 Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu Báo chí xuất bản Sở Thông tin và Truyền thông
265 Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài Báo chí xuất bản Sở Thông tin và Truyền thông
266 Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh Báo chí xuất bản Sở Thông tin và Truyền thông
267 Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính Bưu chính viễn thông Sở Thông tin và Truyền thông
268 Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính Bưu chính viễn thông Sở Thông tin và Truyền thông
269 Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn Bưu chính viễn thông Sở Thông tin và Truyền thông
270 Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Bưu chính viễn thông Sở Thông tin và Truyền thông
271 Đăng ký hoạt động cơ sở in Báo chí xuất bản Sở Thông tin và Truyền thông
272 Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in Báo chí xuất bản Sở Thông tin và Truyền thông
273 Cấp giấy phép hoạt động in Báo chí xuất bản Sở Thông tin và Truyền thông
274 Cấp lại giấy phép hoạt động in Báo chí xuất bản Sở Thông tin và Truyền thông
275 Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Báo chí xuất bản Sở Thông tin và Truyền thông
276 Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Báo chí xuất bản Sở Thông tin và Truyền thông
277 Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu Báo chí xuất bản Sở Thông tin và Truyền thông
278 Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm Báo chí xuất bản Sở Thông tin và Truyền thông
279 Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông
280 Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông
281 Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông
282 Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông
283 Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông
284 Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp trò chơi điện tử G1 trên mạng do chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông
285 Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông
286 Thông báo thay đổi tên miền khi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên trang thông tin điện tử (trên Internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động); thể loại trò chơi (G2, G3, G4); thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông
287 Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông
288 Cấp Giấy phép cho các hoạt động trồng cây lâu năm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Thuỷ lợi Sở Nông nghiệp và PTNT
289 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Sở Nông nghiệp và PTNT
290 Bố trí, sắp xếp, ổn định dân cư ngoại tỉnh Phát triển nông thôn Sở Nông nghiệp và PTNT
291 Nhập quốc tịch Việt Nam Quốc tịch Sở Tư pháp
292 Trở lại quốc tịch Việt Nam ở trong nước Quốc tịch Sở Tư pháp
293 Thôi quốc tịch Việt Nam ở trong nước Quốc tịch Sở Tư pháp
294 Đăng ký tham dự, xét tặng giải thưởng chất lượng quốc gia Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Sở Khoa học và Công nghệ
295 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam Lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
296 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (Đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam) Lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
297 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam) Lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
298 Cấp giấy phép liên vận quốc tế Việt – Lào cho phương tiện Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
299 Cấp lại giấy phép liên vận quốc tế Việt – Lào cho phương tiện Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
300 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ Hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
301 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài Nuôi con nuôi Sở Tư pháp
302 Gia hạn Giấy phép liên vận Lào - Việt và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào. Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
303 Cấp phù hiệu cho xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công –ten- nơ, xe đầu kéo, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải bằng xe buýt. Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
304 Cấp lại phù hiệu cho xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công –ten- nơ, xe đầu kéo, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải bằng xe buýt. Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
305 Cấp mới, cấp lại Biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
306 Cấp đổi biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
307 Cấp Phù hiệu Xe trung chuyển Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
308 Cấp phù hiệu Xe nội bộ Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
309 Công bố đưa bến xe khách vào khai thác. Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
310 Công bố lại bến xe khách vào khai thác. Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
311 Khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân Sở Khoa học và Công nghệ
312 Đăng ký hợp đồng cá nhân Quản lý lao động nước ngoài Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
313 Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập thời hạn dưới 90 ngày Quản lý lao động nước ngoài Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
314 Đăng ký công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa An toàn lao động Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
315 Khai báo các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động An toàn lao động Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
316 Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp Việc làm Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
317 Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp Việc làm Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
318 Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp Việc làm Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
319 Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp Việc làm Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
320 Giải quyết hỗ trợ về học nghề Việc làm Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
321 Giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động Việc làm Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
322 Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài Việc làm Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
323 Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài Việc làm Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
324 Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động Việc làm Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
325 Báo cáo nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài Việc làm Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
326 Báo cáo thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài Việc làm Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
327 Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Việc làm Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
328 Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Việc làm Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
329 Gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Việc làm Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
330 Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp Lao động, tiền lương, quan hệ lao động Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
331 Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng đối với viên chức quản lý công ty TNHH một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố làm chủ sở hữu Lao động, tiền lương, quan hệ lao động Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
332 Xếp hạng công ty TNHH một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố làm chủ sở hữu (hạng Tổng công ty và tương đương, hạng I, hạng II và hạng III) Lao động, tiền lương, quan hệ lao động Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
333 Bổ nhiệm Công chứng viên Công chứng Sở Tư pháp
334 Miễn nhiệm công chứng viên (trường hợp được miễn nhiệm) Công chứng Sở Tư pháp
335 Bổ nhiệm lại Công chứng viên Công chứng Sở Tư pháp
336 Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động Người có công Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
337 Hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân Người có công Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
338 Giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác Người có công Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
339 Đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng Công chứng Sở Tư pháp
340 Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh Người có công Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
341 Sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công Người có công Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
342 Chấm dứt hoạt động của Văn phòng công chứng (trường hợp tự chấm dứt) Công chứng Sở Tư pháp
343 Di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng Người có công Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
344 Giới thiệu người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đi giám định lại tỷ lệ suy giảm khả năng lao động Người có công Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
345 Đính chính thông tin trên bia mộ liệt sỹ Người có công Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
346 Đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng hợp nhất Công chứng Sở Tư pháp
347 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập Công chứng Sở Tư pháp
348 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng Công chứng Sở Tư pháp
349 Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân Luật sư Sở Tư pháp
350 Cấp giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc cấp tỉnh quản lý Bảo trợ xã hội Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
351 Cấp lại, điều chỉnh giấy phép cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc cấp tỉnh quản lý Bảo trợ xã hội Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
352 Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật Bảo trợ xã hội Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
353 Gia hạn quyết định công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh có từ 30% lao động trở lên là người khuyết tật Bảo trợ xã hội Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
354 Cấp Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Phòng chống tệ nạn xã hội Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
355 Cấp lại Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Phòng chống tệ nạn xã hội Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
356 Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Phòng chống tệ nạn xã hội Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
357 Gia hạn Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Phòng chống tệ nạn xã hội Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
358 Đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân Phòng chống tệ nạn xã hội Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
359 Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Luật sư Sở Tư pháp
360 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Luật sư Sở Tư pháp
361 Đăng ký hoạt động của Chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư Luật sư Sở Tư pháp
362 Đăng ký hoạt động của Chi nhánh, Công ty luật nước ngoài Luật sư Sở Tư pháp
363 Chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư (Trường hợp tổ chức hành nghề luật sư tự chấm dứt hoạt động hoặc công ty luật bị hợp nhất, sáp nhập) Luật sư Sở Tư pháp
364 Chuyển đổi Văn phòng luật sư thành công ty luật Luật sư Sở Tư pháp
365 Chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn và công ty luật hợp danh Luật sư Sở Tư pháp
366 Hợp nhất công ty luật Luật sư Sở Tư pháp
367 Sáp nhập công ty luật Luật sư Sở Tư pháp
368 Đăng ký hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam Luật sư Sở Tư pháp
369 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư đầu tư trong nước Sở Kế hoạch và Đầu tư
370 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư đầu tư trong nước Sở Kế hoạch và Đầu tư
371 Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đầu tư trong nước Sở Kế hoạch và Đầu tư
372 Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư) đầu tư trong nước Sở Kế hoạch và Đầu tư
373 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đầu tư trong nước Sở Kế hoạch và Đầu tư
374 Chuyển nhượng dự án đầu tư đầu tư trong nước Sở Kế hoạch và Đầu tư
375 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp Giám định tư pháp Sở Tư pháp
376 Thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp Giám định tư pháp Sở Tư pháp
377 Đăng ký hoạt động Văn phòng giám định tư pháp Giám định tư pháp Sở Tư pháp
378 Đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài thương mại Trọng tài thương mại Sở Tư pháp
379 Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài Trọng tài thương mại Sở Tư pháp
380 Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam Trọng tài thương mại Sở Tư pháp
381 Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài Trọng tài thương mại Sở Tư pháp
382 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài thương mại, Chi nhánh Trung tâm trọng tài thương mại, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam Trọng tài thương mại Sở Tư pháp
383 Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật Tư vấn pháp luật Sở Tư pháp
384 Đăng ký hoạt động của Chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật Tư vấn pháp luật Sở Tư pháp
385 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm Tư vấn pháp luật, Chi nhánh Tư vấn pháp luật Sở Tư pháp
386 Cấp Thẻ Tư vấn viên pháp luật Tư vấn pháp luật Sở Tư pháp
387 Cấp lại Thẻ Tư vấn viên pháp luật Tư vấn pháp luật Sở Tư pháp
388 Chấm dứt hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật trong trường hợp theo quyết định của tổ chức chủ quản Tư vấn pháp luật Sở Tư pháp
389 Thành lập trường trung học phổ thông công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông tư thục Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
390 Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III (trường hợp chứng chỉ mất, hư hỏng, hết hạn) Xây dựng Sở Xây dựng
391 Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân hạng II, III do lỗi của cơ quan cấp Xây dựng Sở Xây dựng
392 Cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước Nhà ở và công sở Sở Xây dựng
393 Cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
394 Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám đa khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
395 Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng chẩn trị y học cổ truyền thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
396 Cấp giấy phép hoạt động đối với nhà hộ sinh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
397 Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám chẩn đoán hình ảnh, phòng X-Quang thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
398 Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng xét nghiệm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
399 Chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức thi công của nút giao đấu nối vào đường tỉnh và Quốc lộ được giao quản lý Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
400 Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường tỉnh và quốc lộ được giao quản lý Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
401 Gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của đường tỉnh và quốc lộ được giao quản lý Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
402 Gia hạn chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức thi công của nút giao đấu nối vào đường tỉnh và Quốc lộ được giao quản lý Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
403 Chấp thuận xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ đối với hệ thống đường tỉnh và Quốc lộ được giao quản lý đang khai thác Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
404 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
405 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ làm răng giả Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
406 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
407 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ kính thuốc Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
408 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
409 Cấp giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
410 Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cá nhân An toàn thực phẩm và dinh dưỡng Sở Y tế
411 Tiếp nhận chương trình sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN) Đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ Phi chính phủ nước ngoài (NGO) Sở Kế hoạch và Đầu tư
412 Tiếp nhận nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN) dưới hình thức phi dự án. Đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ Phi chính phủ nước ngoài (NGO) Sở Kế hoạch và Đầu tư
413 Lập, thẩm định, quyết định phê duyệt văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án sử dụng vốn ODA viện trợ không hoàn lại Đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ Phi chính phủ nước ngoài (NGO) Sở Kế hoạch và Đầu tư
414 Cấp giấy phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của đường tỉnh và quốc lộ thuộc phạm vi được giao quản lý Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
415 Cấp giấy phép thi công nút giao đấu nối vào đường tỉnh và quốc lộ được giao quản lý Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
416 Cấp phép thi công công trình trên đường bộ đang khai thác Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
417 Chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của đường tỉnh và quốc lộ được giao quản lý. Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
418 Cấp giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
419 Lập, thẩm định, quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan chủ quản Đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ Phi chính phủ nước ngoài (NGO) Sở Kế hoạch và Đầu tư
420 Lập, phê duyệt kế hoạch tổng thể thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng Đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ Phi chính phủ nước ngoài (NGO) Sở Kế hoạch và Đầu tư
421 Cho phép Đoàn khám bệnh, chữa bệnh trong nước tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế. Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
422 Cho phép đối với cá nhân trong nước, nước ngoài thực hiện khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
423 Xác định trường hợp được bồi thường do xảy ra tai biến trong tiêm chủng Y tế dự phòng Sở Y tế
424 Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế. đầu tư trong nước Sở Kế hoạch và Đầu tư
425 Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài đầu tư trong nước Sở Kế hoạch và Đầu tư
426 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đầu tư trong nước Sở Kế hoạch và Đầu tư
427 Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đầu tư trong nước Sở Kế hoạch và Đầu tư
428 Giãn tiến độ đầu tư đầu tư trong nước Sở Kế hoạch và Đầu tư
429 Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư đầu tư trong nước Sở Kế hoạch và Đầu tư
430 Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đầu tư trong nước Sở Kế hoạch và Đầu tư
431 Thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình giao thông Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
432 Dự thi, kiểm tra lấy giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng hạng ba, hạng tư, máy trưởng hạng ba, chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ (đối với địa phương chưa có cơ sở dạy nghề) và chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản thuộc Sở Giao thông vận tải. Đường thủy Sở Giao thông Vận tải
433 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ Điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa Đường thủy Sở Giao thông Vận tải
434 Cấp, cấp lại, chuyển đổi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng hạng ba, hạng tư, máy trưởng hạng ba và chứng chỉ nghiệp vụ (đối với địa phương chưa có cơ sở dạy nghề), chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản thuộc thẩm quyền của Sở Giao thông vận tải. Đường thủy Sở Giao thông Vận tải
435 Dự kiểm tra lấy chứng chỉ nghiệp vụ và chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản Đường thủy Sở Giao thông Vận tải
436 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Đường thủy Sở Giao thông Vận tải
437 Chấp thuận vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo tuyến cố định đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam Đường thủy Sở Giao thông Vận tải
438 Chấp thuận vận tải hành khách ngang sông Đường thủy Sở Giao thông Vận tải
439 Cấp biển hiệu phương tiện thủy vận chuyển khách du lịch Đường thủy Sở Giao thông Vận tải
440 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa Đường thủy Sở Giao thông Vận tải
441 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa Đường thủy Sở Giao thông Vận tải
442 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật. Đường thủy Sở Giao thông Vận tải
443 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện. Đường thủy Sở Giao thông Vận tải
444 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện. Đường thủy Sở Giao thông Vận tải
445 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác. Đường thủy Sở Giao thông Vận tải
446 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa. Đường thủy Sở Giao thông Vận tải
447 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
448 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị mất Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
449 Sang tên đăng ký xe máy chuyên dùng cho tổ chức, cá nhân do cùng một Sở Giao thông vận tải quản lý Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
450 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có thời hạn Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
451 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
452 Xóa sổ đăng ký xe máy chuyên dùng Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
453 Di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
454 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng cho chủ sở hữu xe máy chuyên dùng di chuyển đến Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
455 Đổi Giấy đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
456 Cấp giấy phép đào tạo lái xe ô tô Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
457 Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp điều chỉnh hạng xe đào tạo, lưu lượng đào tạo Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
458 Cấp Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
459 Cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
460 Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
461 Đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ quốc phòng cấp Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
462 Đổi Giấy phép lái xe do ngành công an cấp Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
463 Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
464 Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
465 Cấp lại giấy phép lái xe Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
466 Cấp mới giấy phép lái xe Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
467 Đăng ký tập sự hành nghề công chứng Công chứng Sở Tư pháp
468 Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Công chứng Sở Tư pháp
469 Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng Công chứng Sở Tư pháp
470 Đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng Công chứng Sở Tư pháp
471 Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự Công chứng Sở Tư pháp
472 Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng Công chứng Sở Tư pháp
473 Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên Công chứng Sở Tư pháp
474 Cấp lại Thẻ công chứng viên Công chứng Sở Tư pháp
475 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng Công chứng Sở Tư pháp
476 Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản Sở Tư pháp
477 Chấm dứt hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản Sở Tư pháp
478 Thông báo việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản Sở Tư pháp
479 Thay đổi thành viên hợp danh của công ty hợp danh hoặc thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân quản lý, thanh lý tài sản Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản Sở Tư pháp
480 Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản Sở Tư pháp
481 Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của quản tài viên Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản Sở Tư pháp
482 Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản Sở Tư pháp
483 Cấp giấy chứng nhận là lương y cho các đối tượng quy định tại Khoản 1, Điều 1, Thông tư số 29/2015/TT-BYT Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
484 Cấp lại Giấy chứng nhận là lương y thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
485 Cho phép người hành nghề được tiếp tục hành nghề khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
486 Cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được tiếp tục hoạt động khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
487 Phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
488 Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám, tư vấn và điều trị dự phòng thuộc thẩm quyền Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
489 Cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp Y tế dự phòng Sở Y tế
490 Cấp giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp Y tế dự phòng Sở Y tế
491 Thông báo hoạt động đối với tổ chức tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS Y tế dự phòng Sở Y tế
492 Đăng ký khai thác tuyến. Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
493 Lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách theo tuyến cố định Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
494 Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân Thành lập doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư
495 Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần Người có công Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
496 Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thâm nhân khi người có công từ trần Người có công Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
497 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ Người có công Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
498 Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến Người có công Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
499 Giải quyết chế độ đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh Người có công Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
500 Giám định vết thương còn sót Người có công Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
501 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Người có công Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
502 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Người có công Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
503 Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày Người có công Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
504 Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế Người có công Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
505 Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng Người có công Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
506 Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Người có công Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
507 Xét tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” Người có công Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
508 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng Người có công Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
509 Giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ Người có công Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
510 Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết Người có công Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
511 Mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân Người có công Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
512 Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ Người có công Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
513 Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ Người có công Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
514 Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Người có công Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
515 Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Người có công Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
516 Lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình Người có công Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
517 Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ Người có công Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
518 Hỗ trợ di chuyển hài cốt liệt sĩ Người có công Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
519 Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Campuchia Lao động, tiền lương, quan hệ lao động Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
520 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở bảo trợ xã hội Bảo trợ xã hội Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
521 Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở bảo trợ xã hội Bảo trợ xã hội Sở Lao động Thương binh Và Xã hội
522 Thẩm định hồ sơ mời sơ tuyển trong lựa chọn Nhà đầu tư Lựa chọn nhà đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
523 Thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển trong lựa chọn Nhà đầu tư Lựa chọn nhà đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
524 Thẩm định kế hoạch lựa chọn Nhà đầu tư Lựa chọn nhà đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
525 Thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn Nhà đầu tư Lựa chọn nhà đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
526 Thẩm định danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật trong lựa chọn Nhà đầu tư Lựa chọn nhà đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
527 Thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư Lựa chọn nhà đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
528 Thẩm định đề xuất dự án. Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) Sở Kế hoạch và Đầu tư
529 Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) Sở Kế hoạch và Đầu tư
530 Thẩm định điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) Sở Kế hoạch và Đầu tư
531 Thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) Sở Kế hoạch và Đầu tư
532 Công bố dự án Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) Sở Kế hoạch và Đầu tư
533 Chuyển đổi hình thức đầu tư đối với các dự án đầu tư bằng vốn đầu tư công Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) Sở Kế hoạch và Đầu tư
534 Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) Sở Kế hoạch và Đầu tư
535 Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) Sở Kế hoạch và Đầu tư
536 Đăng ký thành lập quỹ tín dụng nhân dân, liên hiệp hợp tác xã Đăng ký Quỹ tín dụng nhân dân, Liên hiệp HTX Sở Kế hoạch và Đầu tư
537 Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi (dự án không có cấu phần xây dựng) Đầu tư xây dựng cơ bản Sở Kế hoạch và Đầu tư
538 Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công (dự án không có cấu phần xây dựng) Đầu tư xây dựng cơ bản Sở Kế hoạch và Đầu tư
539 Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đầu tư xây dựng cơ bản Sở Kế hoạch và Đầu tư
540 Thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật Đầu tư xây dựng cơ bản Sở Kế hoạch và Đầu tư
541 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) Sở Kế hoạch và Đầu tư
542 Thẩm định dự án đầu tư công trình xây dựng. Quản lý Công trình xây dựng cơ bản Sở Nông nghiệp và PTNT
543 Thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình Quản lý Công trình xây dựng cơ bản Sở Nông nghiệp và PTNT
544 Kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu Chế biến nông lâm sản và nghề muối Sở Nông nghiệp và PTNT
545 Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ nhuyễn thể hai mảnh vỏ Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Sở Nông nghiệp và PTNT
546 Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Sở Nông nghiệp và PTNT
547 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, thực phẩm nông, lâm, thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn) Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Sở Nông nghiệp và PTNT
548 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận ATTP vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận ATTP). Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Sở Nông nghiệp và PTNT
549 Cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền cấp tỉnh Chăn nuôi và Thú y Sở Nông nghiệp và PTNT
550 Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề Thú y thuộc thẩm quyền cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh Chăn nuôi và Thú y Sở Nông nghiệp và PTNT
551 Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh Chăn nuôi và Thú y Sở Nông nghiệp và PTNT
552 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn Chăn nuôi và Thú y Sở Nông nghiệp và PTNT
553 Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh Chăn nuôi và Thú y Sở Nông nghiệp và PTNT
554 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y Chăn nuôi và Thú y Sở Nông nghiệp và PTNT
555 Cấp giấy chứng nhận công nhận cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm. Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và PTNT
556 Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y Chăn nuôi và Thú y Sở Nông nghiệp và PTNT
557 Cấp, cấp lại chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở do địa phương quản lý Chăn nuôi và Thú y Sở Nông nghiệp và PTNT
558 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y. Chăn nuôi và Thú y Sở Nông nghiệp và PTNT
559 Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
560 Cấp lại Giấy phép kinh doanh đối với trường hợp Giấy phép bị hư hỏng, hết hạn, bị mất hoặc có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép. Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
561 Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung khác Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
562 Thông báo thường xuyên, đột xuất luồng đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương Đường thủy Sở Giao thông Vận tải
563 Công bố lại bến xe khách vào khai thác. Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
564 Đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên vận quốc tế giữa Việt Nam – Lào. Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
565 Gia hạn Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào và Campuchia Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
566 Cấp giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia- Lào – Việt Nam Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
567 Cấp lại giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia- Lào – Việt Nam Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
568 Cấp giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
569 Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành, tiểu dự án hoàn thành, hạng mục công trình hoàn thành, dự án dừng thực hiện vĩnh viễn đã có khối lượng thi công xây lắp sử dụng vốn nhà nước thuộc thẩm quyền UBND tỉnh quyết định đầu tư; Thẩm tra quyết toán dự án đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng nguồn vốn sự nghiệp. Tài chính - Ngân sách Sở Tài chính
570 Quyết toán dự án quy hoạch hoàn thành sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển thuộc thẩm quyền UBND tỉnh phê duyệt đề cương nhiệm vụ; dự án dừng thực hiện vĩnh viễn chưa có khối lượng thi công xây lắp sử dụng vốn nhà nước thuộc thẩm quyền UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư. Tài chính - Ngân sách Sở Tài chính
571 Kiểm tra chất lượng giống thuỷ sản nhập khẩu (trừ giống thủy sản bố mẹ chủ lực) Thủy sản Sở Nông nghiệp và PTNT
572 Cấp giấy chứng nhận mã số nhận diện cơ sở nuôi và xác nhận đăng ký nuôi cá Tra thương phẩm Thủy sản Sở Nông nghiệp và PTNT
573 Cấp lại mã số nhận diện cơ sở nuôi và xác nhận đăng ký nuôi cá Tra thương phẩm Thủy sản Sở Nông nghiệp và PTNT
574 Cấp Giấy chứng nhận lưu giữ thủy sinh vật ngoại lai có nguy cơ xâm hại Thủy sản Sở Nông nghiệp và PTNT
575 Cấp Giấy chứng nhận tàu cá không thời hạn Thủy sản Sở Nông nghiệp và PTNT
576 Cấp Giấy chứng nhận tàu cá tạm thời (đối với tàu cá nhập khẩu) Thủy sản Sở Nông nghiệp và PTNT
577 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá thuộc diện thuê tàu trần, hoặc thuê - mua tàu Thủy sản Sở Nông nghiệp và PTNT
578 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký bè cá. Thủy sản Sở Nông nghiệp và PTNT
579 Cấp Giấy chứng nhận Đăng ký tàu cá đối với tàu cá đóng mới Thủy sản Sở Nông nghiệp và PTNT
580 Cấp Giấy chứng nhận Đăng ký tàu cá đối với tàu cá cải hoán Thủy sản Sở Nông nghiệp và PTNT
581 Cấp Giấy chứng nhận tàu cá đối với tàu cá chuyển nhượng quyền sở hữu Thủy sản Sở Nông nghiệp và PTNT
582 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá Thủy sản Sở Nông nghiệp và PTNT
583 Cấp Giấy phép khai thác thủy sản Thủy sản Sở Nông nghiệp và PTNT
584 Gia hạn Giấy phép khai thác thủy sản Thủy sản Sở Nông nghiệp và PTNT
585 Cấp đổi Giấy phép khai thác thủy sản Thủy sản Sở Nông nghiệp và PTNT
586 Cấp lại Giấy phép khai thác thủy sản Thủy sản Sở Nông nghiệp và PTNT
587 Cấp Văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán tàu cá Thủy sản Sở Nông nghiệp và PTNT
588 Cấp sổ danh bạ thuyền viên tàu cá Thủy sản Sở Nông nghiệp và PTNT
589 Cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá Thủy sản Sở Nông nghiệp và PTNT
590 Xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác Thủy sản Sở Nông nghiệp và PTNT
591 Chứng nhận thủy sản khai thác Thủy sản Sở Nông nghiệp và PTNT
592 Cấp Giấy phép hoạt động của phương tiện thủy nội địa, phương tiện cơ giới, trừ xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện thủy nội địa thô sơ của UBND tỉnh Thuỷ lợi Sở Nông nghiệp và PTNT
593 Cấp Giấy phép nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh. Thuỷ lợi Sở Nông nghiệp và PTNT
594 Cho thuê nhà ở sinh viên thuộc sở hữu nhà nước Nhà ở và công sở Sở Xây dựng
595 Cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước Nhà ở và công sở Sở Xây dựng
596 Bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước Nhà ở và công sở Sở Xây dựng
597 Thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua Nhà ở và công sở Sở Xây dựng
598 Bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng đối với cá nhân khác không thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng Giám định tư pháp xây dựng Sở Xây dựng
599 Đăng ký công bố thông tin người giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việcđối với các cá nhân, tổ chức không thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng,văn phòng giám định tư pháp xây dựng trên địa bàn được Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép hoạt động Giám định tư pháp xây dựng Sở Xây dựng
600 Điều chỉnh, thay đổi thông tin cá nhân, tổ chức giám định tư pháp xây dựng đối với cá nhân, tổ chức do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã tiếp nhận đăng ký, công bố thông tin Giám định tư pháp xây dựng Sở Xây dựng
601 Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, trừ các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng, cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng và Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành Quản lý chất lượng công trình xây dựng Sở Xây dựng
602 Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước): Xây dựng Sở Xây dựng
603 Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh Xây dựng Sở Xây dựng
604 Thẩm định Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh Xây dựng Sở Xây dựng
605 Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản đối với dự án do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện quyết định việc đầu tư Kinh doanh bất động sản Sở Xây dựng
606 Cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do bị mất, bị rách, bị cháy, bị hủy hoại do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng hoặc cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do hết hạn (hoặc gần hết hạn). Kinh doanh bất động sản Sở Xây dựng
607 Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của Thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Thương mại Ban quản lý Khu kinh tế
608 Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của Thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Thương mại Ban quản lý Khu kinh tế
609 Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của Thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Thương mại Ban quản lý Khu kinh tế
610 Cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam Lao động Ban quản lý Khu kinh tế
611 Cấp lại Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam Lao động Ban quản lý Khu kinh tế
612 Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp Giấy phép lao động Lao động Ban quản lý Khu kinh tế
613 Đăng ký Nội quy lao động của doanh nghiệp Lao động Ban quản lý Khu kinh tế
614 Công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế Trang thiết bị và Công trình y tế Sở Y tế
615 Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế loại A Trang thiết bị và Công trình y tế Sở Y tế
616 Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế loại B, C, D Trang thiết bị và Công trình y tế Sở Y tế
617 Công bố đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
618 Công bố lại đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
619 Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao đấu nối tạm thời có thời hạn vào quốc lộ được giao quản lý. Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
620 Xóa giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Đường thủy Sở Giao thông Vận tải
621 Xác nhận xe thuộc đối tượng không chịu phí sử dụng đường bộ Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
622 Cho ý kiến trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng công trình trên tuyến đường thủy nội địa địa phương; đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa địa phương Đường thủy Sở Giao thông Vận tải
623 Công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa trong trường hợp thi công công trình trên đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng nối đường thuỷ nội địa địa phương Đường thủy Sở Giao thông Vận tải
624 Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm Ngành Tài nguyên và Môi trường Văn phòng Ủy ban
625 Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất Ngành Tài nguyên và Môi trường Văn phòng Ủy ban
626 QLTM - Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Hà Tĩnh Thương mại quốc tế Sở Công thương
627 QLTM - Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Hà Tĩnh Thương mại quốc tế Sở Công thương
628 QLTM - Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Hà Tĩnh trong trường hợp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy dưới mọi hình thức Thương mại quốc tế Sở Công thương
629 QLTM - Chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Hà Tĩnh Thương mại quốc tế Sở Công thương
630 QLNL - Huấn luyện và cấp mới thẻ an toàn điện Điện Sở Công thương
631 QLNL - Cấp lại thẻ an toàn điện Điện Sở Công thương
632 QLNL - Huấn luyện và cấp sửa đổi, bổ sung thẻ an toàn điện Điện Sở Công thương
633 QLNL - Cấp Giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô dưới 3MW đặt tại địa phương Điện Sở Công thương
634 QLNL - Cấp Giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4 kV tại địa phương Điện Sở Công thương
635 QLNL - Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương Điện Sở Công thương
636 QLNL - Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương trường hợp thẻ bị mất hoặc bị hỏng thẻ Điện Sở Công thương
637 QLCN - Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công thương
638 QLCN - Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công thương
639 QLCN - Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công thương
640 QLTM - Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công thương
641 QLTM - Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công thương
642 QLTM - Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công thương
643 QLCN- Cấp Giấy phép sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương. Vật liệu nổ công nghiệp Sở Công thương
644 QLCN - Cấp lại Giấy phép sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương Vật liệu nổ công nghiệp Sở Công thương
645 QLCN - Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp. Hóa chất Sở Công thương
646 QLCN - Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp Hóa chất Sở Công thương
647 QLCN - Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp Hóa chất Sở Công thương
648 QLCN - Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp. Hóa chất Sở Công thương
649 QLCN - Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp.ngành công nghiệp Hóa chất Sở Công thương
650 QLCN - Cấp lại Giấy chứng nhận kinh doanh hoá chất thuộc danh mục hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp Trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, bị cháy, bị tiêu hủy Hóa chất Sở Công thương
651 QLTM - Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương thực hiện. An toàn thực phẩm Sở Công thương
652 QLTM - Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LNG có dung tích kho dưới 5.000m3 Dầu khí Sở Công thương
653 QLTM - Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LPG có dung tích kho dưới 5.000m3 Dầu khí Sở Công thương
654 QLTM - Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công thương
655 QLTM - Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công thương
656 QLTM - Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công thương
657 QLTM - Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công thương
658 QLTM - Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công thương
659 QLTM - Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công thương
660 QLTM - Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công thương
661