• Đăng nhập
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Tình hình xử lý hồ sơ
Đã tiếp nhận

165838 hồ sơ

Đã xử lý

163708 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Tháng 2/2018
Hồ sơ đã tiếp nhận

25070

Hồ sơ đã xử lý

25111

98.4 % đúng hạn
Tháng 3/2018
Hồ sơ đã tiếp nhận

50153

Hồ sơ đã xử lý

48152

97.9 % đúng hạn
Tháng 4/2018
Hồ sơ đã tiếp nhận

41765

Hồ sơ đã xử lý

41403

97.9 % đúng hạn
Tháng 5/2018
Hồ sơ đã tiếp nhận

44490

Hồ sơ đã xử lý

43081

98.6 % đúng hạn
Tháng 6/2018
Hồ sơ đã tiếp nhận

41300

Hồ sơ đã xử lý

41049

97.8 % đúng hạn
Tháng 7/2018
Hồ sơ đã tiếp nhận

46675

Hồ sơ đã xử lý

47225

98.0 % đúng hạn
Tháng 8/2018
Hồ sơ đã tiếp nhận

50782

Hồ sơ đã xử lý

50041

98.2 % đúng hạn
Tháng 9/2018
Hồ sơ đã tiếp nhận

40080

Hồ sơ đã xử lý

39962

98.3 % đúng hạn
Tháng 10/2018
Hồ sơ đã tiếp nhận

50348

Hồ sơ đã xử lý

49917

98.0 % đúng hạn
Tháng 11/2018
Hồ sơ đã tiếp nhận

47694

Hồ sơ đã xử lý

46751

98.7 % đúng hạn
Tháng 12/2018
Hồ sơ đã tiếp nhận

38645

Hồ sơ đã xử lý

38302

98.9 % đúng hạn
Tháng 1/2019
Hồ sơ đã tiếp nhận

39904

Hồ sơ đã xử lý

40305

98.8 % đúng hạn
Tháng 2/2019
Hồ sơ đã tiếp nhận

36163

Hồ sơ đã xử lý

35694

99.1 % đúng hạn
Tháng 3/2019
Hồ sơ đã tiếp nhận

54444

Hồ sơ đã xử lý

53278

99.0 % đúng hạn
Tháng 4/2019
Hồ sơ đã tiếp nhận

35327

Hồ sơ đã xử lý

34431

99.2 % đúng hạn
Tình hình xử lý hồ sơ trong 12 tháng gần đây
Tình hình xử lý hồ sơ năm 2019

Tình hình xử lý hồ sơ theo Năm
2016
Hồ sơ đã tiếp nhận

16917

Hồ sơ đã xử lý

14843

81.8 % đúng hạn
2017
Hồ sơ đã tiếp nhận

78161

Hồ sơ đã xử lý

72706

96.4 % đúng hạn
2018
Hồ sơ đã tiếp nhận

514044

Hồ sơ đã xử lý

507252

98.2 % đúng hạn
Top