• Đăng nhập
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Tình hình xử lý hồ sơ
Đã tiếp nhận

501377 hồ sơ

Đã xử lý

493195 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Tháng 7
Hồ sơ đã tiếp nhận

46784

Hồ sơ đã xử lý

47224

98.0 % đúng hạn
Tháng 8
Hồ sơ đã tiếp nhận

50899

Hồ sơ đã xử lý

50038

98.2 % đúng hạn
Tháng 9
Hồ sơ đã tiếp nhận

40174

Hồ sơ đã xử lý

39961

98.3 % đúng hạn
Tháng 10
Hồ sơ đã tiếp nhận

50529

Hồ sơ đã xử lý

49918

98.0 % đúng hạn
Tháng 11
Hồ sơ đã tiếp nhận

48031

Hồ sơ đã xử lý

46800

98.6 % đúng hạn
Tháng 12
Hồ sơ đã tiếp nhận

24195

Hồ sơ đã xử lý

23771

98.8 % đúng hạn
Tình hình xử lý hồ sơ trong 12 tháng gần đây
Tình hình xử lý hồ sơ năm 2018

Top