• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Tình hình xử lý hồ sơ
Đã tiếp nhận

66997 hồ sơ

Đã xử lý

64138 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Tháng 4/2019
Hồ sơ đã tiếp nhận

3562

Hồ sơ đã xử lý

3663

100.0 % đúng hạn
Tháng 5/2019
Hồ sơ đã tiếp nhận

4178

Hồ sơ đã xử lý

4383

100.0 % đúng hạn
Tháng 6/2019
Hồ sơ đã tiếp nhận

3937

Hồ sơ đã xử lý

3830

100.0 % đúng hạn
Tháng 7/2019
Hồ sơ đã tiếp nhận

3919

Hồ sơ đã xử lý

3872

100.0 % đúng hạn
Tháng 8/2019
Hồ sơ đã tiếp nhận

3818

Hồ sơ đã xử lý

3861

100.0 % đúng hạn
Tháng 9/2019
Hồ sơ đã tiếp nhận

3263

Hồ sơ đã xử lý

3402

100.0 % đúng hạn
Tháng 10/2019
Hồ sơ đã tiếp nhận

4048

Hồ sơ đã xử lý

3927

100.0 % đúng hạn
Tháng 11/2019
Hồ sơ đã tiếp nhận

3477

Hồ sơ đã xử lý

3387

99.9 % đúng hạn
Tháng 12/2019
Hồ sơ đã tiếp nhận

2490

Hồ sơ đã xử lý

2918

99.8 % đúng hạn
Tháng 1/2020
Hồ sơ đã tiếp nhận

317

Hồ sơ đã xử lý

357

100.0 % đúng hạn
Tháng 2/2020
Hồ sơ đã tiếp nhận

4136

Hồ sơ đã xử lý

3430

100.0 % đúng hạn
Tháng 3/2020
Hồ sơ đã tiếp nhận

5005

Hồ sơ đã xử lý

5221

99.9 % đúng hạn
Tháng 4/2020
Hồ sơ đã tiếp nhận

14261

Hồ sơ đã xử lý

13399

99.7 % đúng hạn
Tháng 5/2020
Hồ sơ đã tiếp nhận

33659

Hồ sơ đã xử lý

32713

99.1 % đúng hạn
Tháng 6/2020
Hồ sơ đã tiếp nhận

9619

Hồ sơ đã xử lý

9018

99.0 % đúng hạn
Tình hình xử lý hồ sơ trong 12 tháng gần đây
Tình hình xử lý hồ sơ năm 2020

Tình hình xử lý hồ sơ theo Năm
2016
Hồ sơ đã tiếp nhận

16917

Hồ sơ đã xử lý

14843

81.8 % đúng hạn
2017
Hồ sơ đã tiếp nhận

78161

Hồ sơ đã xử lý

72706

96.4 % đúng hạn
2018
Hồ sơ đã tiếp nhận

514044

Hồ sơ đã xử lý

507252

98.2 % đúng hạn
Top