• Đăng nhập
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Tình hình xử lý hồ sơ
Đã tiếp nhận

411919 hồ sơ

Đã xử lý

404742 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Tháng 5
Hồ sơ đã tiếp nhận

44691

Hồ sơ đã xử lý

43079

98.5 % đúng hạn
Tháng 6
Hồ sơ đã tiếp nhận

41410

Hồ sơ đã xử lý

41042

96.8 % đúng hạn
Tháng 7
Hồ sơ đã tiếp nhận

46843

Hồ sơ đã xử lý

47208

97.6 % đúng hạn
Tháng 8
Hồ sơ đã tiếp nhận

50959

Hồ sơ đã xử lý

50023

97.9 % đúng hạn
Tháng 9
Hồ sơ đã tiếp nhận

40269

Hồ sơ đã xử lý

39972

98.1 % đúng hạn
Tháng 10
Hồ sơ đã tiếp nhận

32806

Hồ sơ đã xử lý

32080

97.1 % đúng hạn
Tình hình xử lý hồ sơ trong 12 tháng gần đây
Tình hình xử lý hồ sơ năm 2018

Top