• Đăng nhập
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Tình hình xử lý hồ sơ
Đã tiếp nhận

14910 hồ sơ

Đã xử lý

14385 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Tháng 9
Hồ sơ đã tiếp nhận

4513

Hồ sơ đã xử lý

4302

98.6 % đúng hạn
Tháng 10
Hồ sơ đã tiếp nhận

6610

Hồ sơ đã xử lý

5587

97.1 % đúng hạn
Tháng 11
Hồ sơ đã tiếp nhận

10778

Hồ sơ đã xử lý

8664

94.2 % đúng hạn
Tháng 12
Hồ sơ đã tiếp nhận

10427

Hồ sơ đã xử lý

8972

90.7 % đúng hạn
Tháng 1
Hồ sơ đã tiếp nhận

11273

Hồ sơ đã xử lý

10274

92.7 % đúng hạn
Tháng 2
Hồ sơ đã tiếp nhận

3637

Hồ sơ đã xử lý

4111

95.0 % đúng hạn
Tình hình xử lý hồ sơ trong 12 tháng gần đây
Tình hình xử lý hồ sơ năm 2018

Top