• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Tình hình xử lý hồ sơ
Đã tiếp nhận

33607 hồ sơ

Đã xử lý

27848 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Tháng 12/2018
Hồ sơ đã tiếp nhận

33616

Hồ sơ đã xử lý

33694

98.6 % đúng hạn
Tháng 1/2019
Hồ sơ đã tiếp nhận

36684

Hồ sơ đã xử lý

36299

98.1 % đúng hạn
Tháng 2/2019
Hồ sơ đã tiếp nhận

32385

Hồ sơ đã xử lý

31821

99.0 % đúng hạn
Tháng 3/2019
Hồ sơ đã tiếp nhận

48778

Hồ sơ đã xử lý

47709

98.4 % đúng hạn
Tháng 4/2019
Hồ sơ đã tiếp nhận

41363

Hồ sơ đã xử lý

41844

99.4 % đúng hạn
Tháng 5/2019
Hồ sơ đã tiếp nhận

44461

Hồ sơ đã xử lý

45151

99.0 % đúng hạn
Tháng 6/2019
Hồ sơ đã tiếp nhận

36052

Hồ sơ đã xử lý

35845

98.9 % đúng hạn
Tháng 7/2019
Hồ sơ đã tiếp nhận

41947

Hồ sơ đã xử lý

42258

99.5 % đúng hạn
Tháng 8/2019
Hồ sơ đã tiếp nhận

41899

Hồ sơ đã xử lý

42557

99.2 % đúng hạn
Tháng 9/2019
Hồ sơ đã tiếp nhận

33816

Hồ sơ đã xử lý

33674

99.3 % đúng hạn
Tháng 10/2019
Hồ sơ đã tiếp nhận

25935

Hồ sơ đã xử lý

26293

98.7 % đúng hạn
Tháng 11/2019
Hồ sơ đã tiếp nhận

20211

Hồ sơ đã xử lý

20195

98.8 % đúng hạn
Tháng 12/2019
Hồ sơ đã tiếp nhận

10700

Hồ sơ đã xử lý

11719

99.2 % đúng hạn
Tháng 1/2020
Hồ sơ đã tiếp nhận

1326

Hồ sơ đã xử lý

1377

98.3 % đúng hạn
Tháng 2/2020
Hồ sơ đã tiếp nhận

28071

Hồ sơ đã xử lý

25049

99.6 % đúng hạn
Tình hình xử lý hồ sơ trong 12 tháng gần đây
Tình hình xử lý hồ sơ năm 2020

Tình hình xử lý hồ sơ theo Năm
2016
Hồ sơ đã tiếp nhận

16917

Hồ sơ đã xử lý

14843

81.8 % đúng hạn
2017
Hồ sơ đã tiếp nhận

78161

Hồ sơ đã xử lý

72706

96.4 % đúng hạn
2018
Hồ sơ đã tiếp nhận

514044

Hồ sơ đã xử lý

507252

98.2 % đúng hạn
Top