• Đăng nhập
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Tình hình xử lý hồ sơ
Đã tiếp nhận

231759 hồ sơ

Đã xử lý

225347 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Tháng 1
Hồ sơ đã tiếp nhận

37273

Hồ sơ đã xử lý

36336

96.7 % đúng hạn
Tháng 2
Hồ sơ đã tiếp nhận

25244

Hồ sơ đã xử lý

25144

98.1 % đúng hạn
Tháng 3
Hồ sơ đã tiếp nhận

50715

Hồ sơ đã xử lý

48334

97.6 % đúng hạn
Tháng 4
Hồ sơ đã tiếp nhận

42561

Hồ sơ đã xử lý

41839

96.9 % đúng hạn
Tháng 5
Hồ sơ đã tiếp nhận

45291

Hồ sơ đã xử lý

43519

97.0 % đúng hạn
Tháng 6
Hồ sơ đã tiếp nhận

31270

Hồ sơ đã xử lý

30807

96.0 % đúng hạn
Tình hình xử lý hồ sơ trong 12 tháng gần đây
Tình hình xử lý hồ sơ năm 2018

Top