• Đăng nhập
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Tình hình xử lý hồ sơ
Đã tiếp nhận

57359 hồ sơ

Đã xử lý

57991 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Tháng 9
Hồ sơ đã tiếp nhận

40110

Hồ sơ đã xử lý

39960

98.3 % đúng hạn
Tháng 10
Hồ sơ đã tiếp nhận

50398

Hồ sơ đã xử lý

49913

98.0 % đúng hạn
Tháng 11
Hồ sơ đã tiếp nhận

47750

Hồ sơ đã xử lý

46734

98.7 % đúng hạn
Tháng 12
Hồ sơ đã tiếp nhận

38731

Hồ sơ đã xử lý

38254

98.9 % đúng hạn
Tháng 1
Hồ sơ đã tiếp nhận

40085

Hồ sơ đã xử lý

40300

98.1 % đúng hạn
Tháng 2
Hồ sơ đã tiếp nhận

17347

Hồ sơ đã xử lý

17766

97.8 % đúng hạn
Tình hình xử lý hồ sơ trong 12 tháng gần đây
Tình hình xử lý hồ sơ năm 2019

Top