• Đăng nhập
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Tình hình xử lý hồ sơ
Đã tiếp nhận

322837 hồ sơ

Đã xử lý

316283 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Tháng 3
Hồ sơ đã tiếp nhận

50459

Hồ sơ đã xử lý

48165

97.9 % đúng hạn
Tháng 4
Hồ sơ đã tiếp nhận

42035

Hồ sơ đã xử lý

41429

97.7 % đúng hạn
Tháng 5
Hồ sơ đã tiếp nhận

44771

Hồ sơ đã xử lý

43080

98.5 % đúng hạn
Tháng 6
Hồ sơ đã tiếp nhận

41515

Hồ sơ đã xử lý

41046

96.8 % đúng hạn
Tháng 7
Hồ sơ đã tiếp nhận

47075

Hồ sơ đã xử lý

47216

97.6 % đúng hạn
Tháng 8
Hồ sơ đã tiếp nhận

34632

Hồ sơ đã xử lý

33995

97.8 % đúng hạn
Tình hình xử lý hồ sơ trong 12 tháng gần đây
Tình hình xử lý hồ sơ năm 2018

Top