• Đăng nhập
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Tình hình xử lý hồ sơ
Đã tiếp nhận

152106 hồ sơ

Đã xử lý

147313 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Tháng 11
Hồ sơ đã tiếp nhận

18528

Hồ sơ đã xử lý

16299

96.3 % đúng hạn
Tháng 12
Hồ sơ đã tiếp nhận

27798

Hồ sơ đã xử lý

26092

94.2 % đúng hạn
Tháng 1
Hồ sơ đã tiếp nhận

37336

Hồ sơ đã xử lý

36358

96.4 % đúng hạn
Tháng 2
Hồ sơ đã tiếp nhận

25285

Hồ sơ đã xử lý

25188

97.8 % đúng hạn
Tháng 3
Hồ sơ đã tiếp nhận

50842

Hồ sơ đã xử lý

48374

97.4 % đúng hạn
Tháng 4
Hồ sơ đã tiếp nhận

38426

Hồ sơ đã xử lý

37279

96.6 % đúng hạn
Tình hình xử lý hồ sơ trong 12 tháng gần đây
Tình hình xử lý hồ sơ năm 2018

Top