• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Tình hình xử lý hồ sơ
Đã tiếp nhận

225338 hồ sơ

Đã xử lý

221474 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Tháng 7/2019
Hồ sơ đã tiếp nhận

3919

Hồ sơ đã xử lý

3872

100.0 % đúng hạn
Tháng 8/2019
Hồ sơ đã tiếp nhận

3818

Hồ sơ đã xử lý

3861

100.0 % đúng hạn
Tháng 9/2019
Hồ sơ đã tiếp nhận

3263

Hồ sơ đã xử lý

3402

100.0 % đúng hạn
Tháng 10/2019
Hồ sơ đã tiếp nhận

4047

Hồ sơ đã xử lý

3925

100.0 % đúng hạn
Tháng 11/2019
Hồ sơ đã tiếp nhận

3476

Hồ sơ đã xử lý

3389

99.9 % đúng hạn
Tháng 12/2019
Hồ sơ đã tiếp nhận

2488

Hồ sơ đã xử lý

2920

99.8 % đúng hạn
Tháng 1/2020
Hồ sơ đã tiếp nhận

316

Hồ sơ đã xử lý

356

100.0 % đúng hạn
Tháng 2/2020
Hồ sơ đã tiếp nhận

4133

Hồ sơ đã xử lý

3430

100.0 % đúng hạn
Tháng 3/2020
Hồ sơ đã tiếp nhận

4949

Hồ sơ đã xử lý

5218

100.0 % đúng hạn
Tháng 4/2020
Hồ sơ đã tiếp nhận

14211

Hồ sơ đã xử lý

13383

99.9 % đúng hạn
Tháng 5/2020
Hồ sơ đã tiếp nhận

33410

Hồ sơ đã xử lý

32650

99.6 % đúng hạn
Tháng 6/2020
Hồ sơ đã tiếp nhận

43010

Hồ sơ đã xử lý

42477

99.7 % đúng hạn
Tháng 7/2020
Hồ sơ đã tiếp nhận

42505

Hồ sơ đã xử lý

41967

99.7 % đúng hạn
Tháng 8/2020
Hồ sơ đã tiếp nhận

46044

Hồ sơ đã xử lý

45787

99.7 % đúng hạn
Tháng 9/2020
Hồ sơ đã tiếp nhận

36760

Hồ sơ đã xử lý

36206

99.5 % đúng hạn
Tình hình xử lý hồ sơ trong 12 tháng gần đây
Tình hình xử lý hồ sơ năm 2020

Tình hình xử lý hồ sơ theo Năm
2016
Hồ sơ đã tiếp nhận

16917

Hồ sơ đã xử lý

14843

81.8 % đúng hạn
2017
Hồ sơ đã tiếp nhận

78161

Hồ sơ đã xử lý

72706

96.4 % đúng hạn
2018
Hồ sơ đã tiếp nhận

514044

Hồ sơ đã xử lý

507252

98.2 % đúng hạn
Top