• Đăng nhập
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

UBND Huyện Kỳ Anh
Địa chỉ :Xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.
Số điện thoại :02393965678
Email :ubkyanh@hatinh.gov.vn
Hỗ trợ kỹ thuật :Phan Văn Thoại
Đường dây nóng :0967604456
Top