• Đăng nhập
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Sở Xây dựng
Địa chỉ :Số 14 Võ Liêm Sơn, thành phố Hà Tĩnh.
Số điện thoại :084-039 3855526
Email :soxaydung@hatinh.gov.vn
Hỗ trợ kỹ thuật :
Đường dây nóng :
Top