• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Huyện - Thành phố - Thị xã
Thành phố Hà Tĩnh
Địa chỉ :Số 11 đường Nguyễn Công Trứ - Thành phố Hà Tĩnh.
Đường dây nóng :0917070252
Email :hanhchinhcongtpht@hatinh.gov.vn
Hỗ trợ kỹ thuật :
Số điện thoại :0946656624
Top